eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzezawa › Rem dróg w msc Dąb, Dęb, Łaz z pod na trzy części w zakr: 1.Rem dr na dz. nr ewid. 700 w msc Dąb, 2.Rem dr na dz. nr ewid. 38 w msc Dęb, 3.Rem dr na dz. nr ewid. 226/1 w msc ŁazOgłoszenie z dnia 2023-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rem dróg w msc Dąb, Dęb, Łaz z pod na trzy części w zakr:
1.Rem dr na dz. nr ewid. 700 w msc Dąb,
2.Rem dr na dz. nr ewid. 38 w msc Dęb,
3.Rem dr na dz. nr ewid. 226/1 w msc Łaz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzezawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 21

1.5.2.) Miejscowość: Rzezawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-765

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 146484800

1.5.8.) Numer faksu: + 48 146488550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rzezawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rem dróg w msc Dąb, Dęb, Łaz z pod na trzy części w zakr:
1.Rem dr na dz. nr ewid. 700 w msc Dąb,
2.Rem dr na dz. nr ewid. 38 w msc Dęb,
3.Rem dr na dz. nr ewid. 226/1 w msc Łaz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25fcd189-5c62-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046905/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25fcd189-5c62-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
b) poczty elektronicznej: gmina@rzezawa.pl
Uwaga !: ofertę w postepowaniu można złożyć tylko za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań dostępnej na stronie
internetowej: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z platformy e-zamówienia jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postepowaniu z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” ( „Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielenie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości ( przycisk „dodaj
załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ‘Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB ( wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12.16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https:// ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zapisami SWZ postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W
związku z powyższym wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Więcej
informacji dot. kwestii komunikacji w postępowaniu przedstawia SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzezawa z siedzibą:
32-765 Rzezawa, ul. Długa 21, tel. 14 648 48 00, e-mail: gmina@rzezawa.pl.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Ins. ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować telefonicznie:
nr tel.:14 6484818, elektronicznie: iod@rzezawa.pl.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest – udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg w miejscowości Dąbrówka, Dębina, Łazy z podziałem na trzy części w zakresie:
1.Remontu drogi na dz. nr ewid. 700 w miejscowości Dąbrówka,
2.Remontu drogi na dz. nr ewid. 38 w miejscowości Dębina,
3.Remontu drogi na dz. nr ewid. 226/1 w miejscowości Łazy o numerze RID.ZP.271.1.23.2023 z dnia 26.09.2023 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
3. Podstawa prawna przetwarzania:
• art. 6 ust. 1 lit. c – RODO;
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Pzp (t.j.Dz.U.2023.412) zwana dalej ustawą Pzp.,
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom tj. osobom i podmiotom zgodnie
z art. 74 ustawy Pzp.,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. pub. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia
ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osob., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informujemy, że w zam. pub. administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie również:

Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• Wyk. będącego osobą fiz.,
• Wyk. będącego osobą fiz. prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RID.ZP.271.1.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

remont drogi na dz. nr ewid. 700 w miejscowości Dąbrówka
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 2 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa o grubości 3 cm
- pobocza z kruszyw, grubość warstwy kruszywa 7 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane – Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, do 25 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, że
w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane
w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych
w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w szczególności robót ziemnych, remontu dróg o naw. bitumicznej oraz wykonania naw. bitumicznych na drogach z kruszyw drogowych, oraz robót towarzyszących, funkcjonalnie powiązanych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w SWZ. Ocenie ofert
podlegają tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferta oceniana jest wg. przyjętych w postępowaniu
kryteriów ceny: Cena - 60 %, wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany okres gwarancji
wynoszący 3 lata - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

remont drogi na dz. nr ewid. 38 w miejscowości Dębina
-nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 2 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa o grubości 3 cm
- pobocze z kruszyw, grubość warstwy kruszywa 7 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane – Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, do 25 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, że
w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane
w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych
w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w szczególności robót ziemnych, remontu dróg o naw. bitumicznej oraz wykonania naw. bitumicznych na drogach z kruszyw drogowych, oraz robót towarzyszących, funkcjonalnie powiązanych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w SWZ. Ocenie ofert
podlegają tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferta oceniana jest wg. przyjętych w postępowaniu
kryteriów ceny: Cena - 60 %, wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany okres gwarancji
wynoszący 3 lata - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

remont drogi na dz. nr ewid. 226/1 w miejscowości Łazy
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 2 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa o grubości 3 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, do 25 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, że
w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane
w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych
w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w szczególności robót ziemnych, remontu dróg o naw. bitumicznej oraz wykonania naw. bitumicznych na drogach z kruszyw drogowych, oraz robót towarzyszących, funkcjonalnie powiązanych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w SWZ. Ocenie ofert
podlegają tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferta oceniana jest wg. przyjętych w postępowaniu
kryteriów ceny: Cena - 60 %, wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany okres gwarancji
wynoszący 3 lata - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub
zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w
wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2020 r., poz. 2320 oraz 2021, poz. 234) tj. legitymująca się uprawnieniami
do kierowania robotami budowlanymi specjalności inżynieryjnej drogowej lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające
powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat
kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją
o postawie dysponowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią załącznika do SWZ. 2) Odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy – sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz OFERTA, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SWZ;
2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym
pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią
Załącznika nr 2 do SWZ;
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ;
5) Zgodnie z art.125 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z w/w oświadczeniami, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Stosowne oświadczenia należy złożyć na
załącznikach w/w tj. zał nr 2 i 3 ze zmianami dotyczącymi podstawy tj. na podstawie art. 125 ust.5 ustawy Pzp i dopiskiem
„oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby”.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu
potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ;
8) Kosztorys ofertowy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku:1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu , albo do reprezentowania i zawarcia w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty,
2.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
składają Wykonawcy w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu,
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres usług wykonają poszczególni Wykonawcy.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty
budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
a) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
b) zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia, zmiany ceny, zastosowanie innych rozwiązań niż to określono w dokumentacji przetargowej w związku z:
 wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia,
a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, ornitologicznych, chiropterologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia;
 ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;
 zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
 zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy;
 uzasadnionej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;
 wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie.
c) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo- finansowego Zamawiającego.
d) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
 pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji in¬westycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
 pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji.
2. Niezależne od Stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, Kierownika Budowy, zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.