eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Werbkowice › Remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy WerbkowiceOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Werbkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WERBKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamojska 1

1.5.2.) Miejscowość: Werbkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-550

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 657 20 80

1.5.8.) Numer faksu: 84 657 20 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@werbkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://werbkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Werbkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-374106a2-5c63-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018036/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remonty dróg na terenie Gminy Werbkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.werbkowice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.werbkowice.pl/ Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie – w przypadku np. awarii Platformy komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej katarzynabanaszek@werbkowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://przetargi.werbkowice.pl Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z bieżącymi instrukcjami dostawcy kanału komunikacji (Platformy). Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych znajduje się na Platformie zakupowej, w zakładce „Pomoc”.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej przetargi.werbkowice.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: przetargi.werbkowice.pl Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie – w przypadku np. awarii Platformy - komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: katarzynabanaszek@werbkowice.pl
Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Zamawiający podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: dopuszczalne formaty przesyłania danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig; informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie przetargi.werbkowice.pl i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Werbkowice reprezentujący Gminę Werbkowice;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:rodo@werbkowice.pl lub grzegorz.szajerka@gptogatus.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIP.271.18.2023.KBR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontów nawierzchni dróg na terenie Gminy Werbkowice.
2. Planuje się wykonywanie remontów cząstkowych w dwóch technologiach:
1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego AC11S poprzez uzupełnienie ubytków bez wycinki, z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem, ręcznym rozłożeniem mieszanki wraz z zagęszczeniem.
UWAGA: Realizacja remontów odbywać się będzie w oparciu o zakresy rzeczowe i lokalizacje określone pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą na wybranych odcinkach dróg, w oparciu o niezbędne potrzeby oraz określone środki budżetowe. Zamawiający planuje zastosować cenę jednostkową do rozliczeń z wybranym Wykonawcą, jako iloczyn rzeczywistego wykonania robót (ilość wbudowanych ton) i zaoferowanej ceny jednostkowej 1 tony betonu.
Przyjmuje się szacunkowo wbudowanie łącznie 90 ton betonu asfaltowego AC11S. Szczegółowy zakres robót będzie uzgadniany pomiędzy stronami przed wykonaniem robót, po dokonaniu obmiaru danego odcinka drogi w formie protokołu podpisanego przez strony.
2) Remont cząstkowy obejmujący w etapie:
▪ oczyszczenie nawierzchni drogowych pod warstwy bitumiczne wraz ze skropieniem
▪ uzupełnienie istniejących (bez wycinki) głębokich ubytków i wyrównanie oraz wzmocnienie nawierzchni, betonem asfaltowym AC11W dla ruchu KR1-2,
▪ wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
UWAGA: Realizacja remontów odbywać się będzie w oparciu o zakresy rzeczowe i lokalizacje określone pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą na wybranych odcinkach dróg, w oparciu o niezbędne potrzeby oraz określone środki budżetowe. Zamawiający planuje zastosować ceny jednostkowe do rozliczeń z wybranym Wykonawcą, jako iloczyn rzeczywistego wykonania robót (ilość m2 oczyszczenia nawierzchni drogowych pod warstwy bitumiczne wraz ze skropieniem, ilość ton uzupełnienia istniejących (bez wycinki) głębokich ubytków i wyrównanie oraz wzmocnienie nawierzchni, betonem asfaltowym AC11W dla ruchu KR1-2, ilość m2 wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm) i zaoferowanych cen jednostkowych.
Przyjmuje się szacunkowo wykonanie łącznie:
• 1450 m2 oczyszczenia nawierzchni drogowych pod warstwy bitumiczne wraz ze skropieniem;
• 220 ton uzupełnienia istniejących (bez wycinki) głębokich ubytków i wyrównanie oraz wzmocnienie nawierzchni, betonem asfaltowym AC11W dla ruchu KR1-2;
• 1450 m2 warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm).
Szczegółowy zakres robót będzie uzgadniany pomiędzy stronami przed wykonaniem robót, po dokonaniu obmiaru danego odcinka drogi w formie protokołu podpisanego przez strony.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który obejmuje niżej wymienione dokumenty:
1) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SSTWiOR),
2) przedmiar robót.
4. Wykonawca udzieli zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty odbioru końcowego robót (bez usterek) na wykonane roboty budowlane.
5. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji o których mowa w ust. 3. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej szacunkowej ilości nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
• Cena (C) – waga kryterium 60%;
• Termin wykonania (od dnia podpisania umowy) – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach
Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
• Termin wykonania (od dnia podpisania umowy) – waga 40%
Termin wykonania
Liczba punktów
65 dni (wymagany)
TW = 0
55 dni
TW = 20
50 dni
TW= 40
Termin wykonania zostanie oceniony na podstawie terminu wykonania podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca może zaoferować następujące terminy wykonania liczone od dnia podpisania umowy: 65 dni (termin wymagany), 55 lub 50 dni. Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu wykonania Zamawiający przyjmie, że zaoferowano termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt.
• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów, uzyskaną po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert, tj. P= C+TW
gdzie:
P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – punkty w kryterium cena,
TW – punkty w kryterium termin wykonania zamówienia.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Zał nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na poniższych warunkach:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia:
1. w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez Ustawodawcę w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2. w przypadku zmiany zakresu (ilości); wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do umowy;
3. w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę–jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - o wartość wynikającą z tych zmian;
4. w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę- o wartość wynikająca z tych zmian.
2) w zakresie terminu:
1. w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;
2. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
3) w pozostałym zakresie: w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej oraz w innych przypadkach wymienionych w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje daną zmianę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.werbkowice.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.