eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Przebudowa drogi powiatowej nr 1772S na odcinku od km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 kmOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1772S na odcinku od km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1772S na odcinku od km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8597f292-5c2f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050433/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821950

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821950

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/821950 .
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.XII.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, szczegółowo omówionych w Rozdz. XIII SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.strukcje.
Oferta powinna być:
1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Pozostałe wymagania zostały określone w Rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO zawarta jest Rozdziale II w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pana prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0042/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1772S na odcinku od km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 km.
Roboty budowlane obejmują w szczególności:
1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
2) wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót;
3) prace rozbiórkowe i ziemne przy wymianie konstrukcji jezdni;
4) wykonanie podbudowy i poboczy tłuczniowych;
5) wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Zakres robót budowlanych oraz wymagany sposób ich wykonania został określony w szczególności w STWiORB (załącznik nr 10 do SWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 9 do SWZ), uproszczonej dokumentacji technicznej (załącznik nr 11) oraz projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 8 do SWZ).
Na roboty budowlane wykonane w ramach zamówienia (w tym materiały) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 i nie dłuższy niż 72 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót.
W okresie realizacji inwestycji, tj. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto przyszłej umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię posiadanej polisy do dnia podpisania umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia pojazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z wskazaną wyżej ustawą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
1) kryterium „cena ofertowa” o wadze 60 %,
2) kryterium „udzielona gwarancja” o wadze 20 %,
3) kryterium „doświadczenie kierownika budowy” o wadze 20 %.
Podstawą przyznania ofercie punktów w kryterium „cena ofertowa” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w pkt 1 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ). Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „cena ofertowa”, tj. przedstawiająca najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość 60,00 punktów. Pozostałym ofertom, które zostały złożone w postępowaniu zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów, obliczona według wzoru zaprezentowanego w Rozdz. XIX pkt 2.1 SWZ.
Punkty w kryterium „udzielona gwarancja” zostaną przyznane ofercie za okres, na jaki Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane (w tym materiały) stanowiące przedmiot zamówienia. Wykonawca poddaje ofertę ocenie w powyższym kryterium, wypełniając pkt. 2 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca może udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „udzielona gwarancja”, tj. Wykonawca zadeklarował najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę 20 punktów. Ofertom zostanie przyznana punktacja zgodnie ze wzorem wskazanym w Rozdz. XIX pkt 3.5 SWZ.
W ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy” punkty zostaną przyznane za doświadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. za każdą wykazaną inwestycję - budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub odbudowę lub remont drogi, w której osoba ta kierowała robotami lub je nadzorowała (w charakterze kierownika budowy, robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego). W celu poddania oferty ocenie w kryterium pozacenowym „doświadczenie kierownika budowy”, Wykonawca wypełnia tabelę nr 1 w pkt 3 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ), wskazując maksymalnie 5 inwestycji, w których osoba skierowana do realizacji przedmiotowego zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy lub je nadzorowała. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „doświadczenie kierownika budowy”, tj. zawierająca najwięcej wykazanych inwestycji, w których osoba skierowana do realizacji zamówienia pełniła funkcję kierownika budowy lub je nadzorowała, otrzyma maksymalną liczbę 20 punktów. Pozostałym ofertom będzie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona według wzoru zaprezentowanego w Rozdz. XIX pkt 4.4. SWZ.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag otrzyma najwyższą punktację wynikającą ze wzoru: C („cena ofertowa”) + G („udzielona gwarancja”) + D („doświadczenie kierownika budowy”) = SP („suma punktów”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "udzielona gwarancja"

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: "doświadczenie kierownika budowy"

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
A). w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie lub remoncie drogi (z wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
B). i będzie dysponował co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, wskaże źródła informacji dotyczące swojej działalności pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 5 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się: formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu.
Do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
2) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną polegająca na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT);
3) jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa, lub gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
4) jeżeli dotyczy: Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp składa stosowny dokument, np. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 6 do SWZ);
5) jeżeli dotyczy: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa regulująca współpracę Wykonawców - umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), potwierdzający umocowanie Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, należy przekazać wraz z ofertą w formie zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. X pkt 1 SWZ, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821950

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.