eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Modernizacja SSWiN i SSP oraz wykonanie systemu detekcji wycieków - I/TarnobrzegOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja SSWiN i SSP oraz wykonanie systemu detekcji wycieków - I/Tarnobrzeg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-075

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl_rzeszow@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja SSWiN i SSP oraz wykonanie systemu detekcji wycieków - I/Tarnobrzeg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cefc0c74-5904-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00412236/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja SSWIN, SSP oraz wykonanie systemu detekcji wycieków I/ZUS Tarnobrzeg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 w zw. z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust.3 ustawy Pzp udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących układu pomieszczeń i systemów zamieszczonych w załączniku nr 10 do SWZ oraz załącznikach nr 2 i 5 do opisu przedmiotu zamówienia – Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus. z wykorzystaniem zakładki: „pytania do postepowania” w której istnieje możliwość dodawania załączników, lub na adres email: anna.banas-biel@zus.pl

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia o charakterze poufnym będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w złożonym wniosku za pośrednictwem Platformy.

Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. Platforma zakupowa jest dostępna pod
adresem: portal.smartpzp.pl/zus. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta na platformie zakupowej, ani logowania do platformy zakupowej. Za pośrednictwem posiadanego na platformie zakupowej
konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do korzystania z platformy zakupowej przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z platformy zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy
Wykonawcy wymagań technicznych i specyfiki połączenia określonych w SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z
usług platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników
platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: portal.smartpzp.pl/zus.
W sytuacji awarii platformy zakupowej lub niedostępności platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i
Zamawiającego poprzez platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zampubl_rzeszow@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem
platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach
.png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar,.7z,
.eml, .msg. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze platformy zakupowej. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu platformy zakupowej.
Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Pozostałe wymagania określono w pkt 1.5. SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie); 4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe szczegółowe postanowienia zawarte są w pkt 12 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 350000.271.10.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach wykonania systemu SSWiN oraz systemu detekcji wycieków w I/ZUS w Tarnobrzegu należy: - zdemontować i zutylizować istniejący system SSWiN - wykonać nową instalację SSWiN - wykonać instalację detekcji wycieków wraz z montażem czujek - wykonać roboty budowlane towarzyszące - montaż czujek, ekspanderów, centrali SSWiN, sygnalizatorów itd. - uruchomienie i sprawdzenie działania systemów - wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu SSWiN i detekcji wycieków - szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi SSWiN - nieodpłatne wykonanie przeglądów systemu w okresie gwarancyjnym wg DTR i wymagań Zamawiającego. Wykonanie wszystkich prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Wszystkie wymagania jakościowe odnoszące się do urządzeń zawarte są w Projekcie Wykonawczym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót.

4.2.5.) Wartość części: 220679,87 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena ofertowa brutto - waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach wykonania systemu SSP w I/ZUS w Tarnobrzegu należy:
- zdemontować i zutylizować istniejący system SSP - wykonanie nowych instalacji SSP
- wykonać roboty budowlane towarzyszące - montaż centrali SSP, zasilacza do urządzeń przeciwpożarowych
- montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych
- montaż sygnalizatorów, wskaźników zadziałania - dostawa i montaż oprogramowania systemu
- uruchomienie i sprawdzenie działania systemów - wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu SSP
- szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi SSP
- nieodpłatne wykonanie przeglądów systemu w okresie gwarancyjnym wg DTR i wymagań Zamawiającego.
Wykonanie wszystkich prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Wszystkie wymagania jakościowe odnoszące się do urządzeń zawarte są w Projekcie Wykonawczym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót.

4.2.5.) Wartość części: 201979,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena ofertowa brutto - waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na montażu/wykonaniu/modernizacji systemu zabezpieczeń (systemu sygnalizacji włamania i napadu/systemu kontroli dostępu/telewizji przemysłowej) o wartości minimum 50 000,00 zł brutto - dot. cz. 1

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na montażu/wykonaniu/modernizacji systemu sygnalizacji pożaru o wartości minimum 50 000,00 zł brutto - dot. cz. 2


dysponuje co najmniej jedną osobą na okres udziału w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku „eksploatacji”;

dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku „dozoru”. Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą posiadającą obydwa wymagane świadectwa kwalifikacji tj. na stanowisku „eksploatacji” oraz „dozoru”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;

Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5C do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, inne odpowiednie dokumenty - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5C do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Część 1 - Modernizacja SSWIN oraz wykonanie systemu detekcji wycieków I/ZUS Tarnobrzeg - 2000 zł
Część 2 - Modernizacja SSP I/ZUS Tarnobrzeg - 2000 zł
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 6.2 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 361020 5590 0000 0902 9290 7010.
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.
Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „„Modernizacja systemów SSWiN I/ZUS Tarnobrzeg”/„Modernizacja systemu SSP I/ZUS Tarnobrzeg”, znak postępowania: 350000.271.10.2023-ZAP”.
Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa również w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a) siłą wyższą, o której mowa w § 19, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,
b) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.