eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Opracowanie projektu wraz z montażem instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku UM w Rudzie Śląskiej przy pl. Jana Pawła II nr 6 - projektuj i buduj.Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Opracowanie projektu wraz z montażem instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku UM w Rudzie Śląskiej przy pl. Jana Pawła II nr 6 – projektuj i buduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Ruda Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 244 90 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,101476,ea689ad20c3c2ae354f5b077f99898d2.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu wraz z montażem instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku UM w Rudzie Śląskiej przy pl. Jana Pawła II nr 6 – projektuj i buduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58ecde86-3e44-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019726/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Opracowanie projektu wraz z montażem instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku UM w Rudzie Śląskiej przy pl. Jana Pawła II 6

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371764/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.271.69.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektu wraz z montażem instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej przy pl. Jana Pawła II nr 6.
Prace prowadzone będą w następujących częściach budynku :
- biura rady miasta Ruda Śląska usytuowane na 2 piętrze budynku głównego, 7 biur
- biura Wydziału Spraw Lokalowych usytuowane na 2 piętrze budynku bocznego, 8 biur
- biura Wydziału Dróg i Mostów usytuowane na 1 piętrze budynku bocznego, 11 biur
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą: „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Wprawdzie w przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert, jednakże niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 180 000,00 zł/brutto, cena oferty niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną to: 328 653,60 zł/brutto).
Jak wynika z powyższego cena oferty z najniższą ceną (100% wagi w kryterium oceny) przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

Jednocześnie oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c ustawy „została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń”.
Zamawiający zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy pismem z dnia 20.10.2022 r. wezwał Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa; oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz w art. 125 ust.1 ustawy.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie złożył żadnych dokumentów, tym samym zaistniała podstawa do odrzucenia oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 186960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 509667,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.