eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont budynku koszarowego nr 5 w Bartoszycach - postępowanie nr 75/RBOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku koszarowego nr 5 w Bartoszycach – postępowanie nr 75/RB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510698342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Saperska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-073

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rziolsztyn.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna MON

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku koszarowego nr 5 w Bartoszycach – postępowanie nr 75/RB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e539517-5c52-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00479046/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont budynku nr 5 w Bartoszycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Portal e-Usług SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/)

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Portal e-Usług SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z częścią XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 75/RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3299804,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku koszarowego nr 5 w Bartoszycach. W ramach zamówienia projektuje się m.in: roboty rozbiórkowe i demontażowe; roboty posadzkowe; roboty murarskie i tynkarskie; roboty w zakresie okładzin ściennych; roboty wykończeniowe malarskie, szpachlowanie; wymianę stolarki drzwiowej; wykonanie ścianek działowych; demontaż instalacji wod.-kan.; demontaż i ponowny montaż grzejników; montaż rurociągów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; montaż instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w pomieszczeniach łazienek; montaż instalacji kanalizacji sanitarnej; montaż urządzeń i armatury sanitarnej; montaż układu wentylacji mechanicznej wywiewnej; dobór, dostawę i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń serwerowni; montaż rurociągów instalacji hydrantowej z szafkami hydrantowymi i osprzętem; wykonanie prób szczelności; izolację rurociągów; demontaż wlz, tablic rozdzielczych, instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdowej; wymianę instalacji oświetlenia ogólnego; rozbudowę instalacji teletechnicznej; badania odbiorcze instalacji elektrycznej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 5, 6 i 7 do SWZ.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Budynek nr 5, – Al. Wojska Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce, WOG Elbląg, SOI Bartoszyce;
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego bezusterkowego;
4. Okres rękojmi: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego bezusterkowego – wg art. 568 § 1 K.C.;
5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:
- minimum 150 dni od daty podpisania umowy,
- maksimum 180 dni od daty podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 1-2 ustawy Pzp, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową, posiadają wpis do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300 000,00 zł;
4. zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. dysponują zespołem 3 specjalistów w następującym składzie:
a) co najmniej jedną osobą – kierownikiem budowy (robót) w branży budowlanej – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.),
b) co najmniej jedną osobą – kierownikiem robót w branży sanitarnej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.);
c) co najmniej jedną osobą – kierownikiem robót w branży elektrycznej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.);
2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegające na budowie, przebudowie ogólnobudowlanych prac remontowych w budynku a wartość każdej tej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 800 000,00 zł;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300 000,00 zł (np. polisa OC);
- Wykonawca ma obowiązek przedstawić dowód opłaty składki ubezpieczeniowej;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykaz osób - dotyczy kierownika budowy (robót) w branży budowlanej, kierownika robót w branży sanitarnej i elektrycznej, - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z załącznika do SWZ wraz z dokumentami poświadczającymi przygotowanie zawodowe i przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa; b) Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegających na budowie, przebudowie ogólnobudowlanych prac remontowych w budynku, a wartość tych robót nie może być mniejsza niż 800 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności
informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – z załącznika do SWZ;
Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykaz robót budowlanych dotyczył robót budowlanych, wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie wymienione dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp Zamawiający, dokonując badania braku podstaw wykluczenia z postępowania, oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, zgodnie z art. 119 ustawy Pzp, nie dopuszcza sumowania doświadczenia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz wykonanych robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (ww. podmiotowy środek dowodowy jest wystawiany nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem);
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2021 r., poz. 275 ze zm.) innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (z załącznika do SWZ);
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (ww. podmiotowy środek dowodowy jest wystawiany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
(ww. podmiotowy środek dowodowy jest wystawiany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składa się na zasadach określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa Pełnomocnik,
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 32 990,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000. W tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania, na które zostaje wnoszone wadium. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia,
b) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta / Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. W przypadku wnoszenia przez konsorcjum wadium w formie gwarancji, powinna ona w swej treści zawierać wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum.
11. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
12. Wadium w formie innej niż pieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane podpisem elektronicznym przez upoważnionego pracownika gwaranta/poręczyciela. Wadium takie winno zostać załączone do oferty.
13. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
14. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne lub inna forma prawna).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w rozdziale IX. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do wskazanego pełnomocnika.
1) Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich:
− oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (z załącznika do SWZ);
− oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 (na wezwanie Zamawiającego, jeżeli oferta zostanie najwyżej oceniona).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wg wzoru z załącznika do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie ofert następuje poprzez użycie Portalu e-Usług SmartPZP ( https://portal.smartpzp.pl/ ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.