eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Wykonanie robót budowlanych/instalacyjnych wraz z dostawą urządzeń w ramach zad pn. "Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie poprzez zakup agregatu prądotwór...."Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych/instalacyjnych wraz z dostawą urządzeń
w ramach zad pn. „Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie poprzez zakup agregatu prądotwór....”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych/instalacyjnych wraz z dostawą urządzeń
w ramach zad pn. „Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie poprzez zakup agregatu prądotwór....”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caa2741e-5c4f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045676/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie robót bud./instalacyjnych wraz z dostawą urządzeń w ramach zad.„Podniesienie bezpieczeństwa energ. Starostwa Powiatowego w Gnieźnie poprzez zakup agregatu prądotwórczego, urz. wspomagaj...”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

2. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 61. Ust. 1. Oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 podpisem zaufanym lub
 lub podpisem osobistym.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl/, w zakładce Baza Wiedzy/Dokumenty/Wykonawcy-Instrukcja-Nowa Strefa Wykonawcy znajduje się instrukcja korzystania z Platformy dotycząca w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy. Regulamin korzystania z platformy eZamawiajacy dostępny pod adresem https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=002c&clientName=powiat-gniezno&
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie .pdf.
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem podanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 66 61, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl.
2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@powiat-gniezno.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnione z mocy prawa oraz wspierające Starostwo w realizacji zamówień publicznych.
6) Posiada Pani/Pan prawo :
 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.272.17.2023.OZK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego poprzez agregat prądotwórczy wraz z szafką sterowniczą SZR oraz instalacji zasilania gwarantowanego poprzez zasilacze awaryjne UPS wraz z zewnętrznymi bypass’ami serwisowymi wraz z dostawą zasilaczy awaryjnych UPS dla budynku znajdującego się w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 oraz wykonanie instalacji zasilania awaryjnego przez agregat prądotwórczy dla budynku znajdującego się w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20.
1. Zakres przedmiotu zamówienia
dla części I:
1.1. wykonanie instalacji zasilania awaryjnego wraz z szafką sterowniczą SZR w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,
1.2. wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego poprzez zasilacze awaryjne UPS w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,
1.3. dostawę zasilaczy awaryjnych UPS,
1.4. wykonanie instalacji zasilania rezerwowego poprzez agregat prądotwórczy przy ul. Sobieskiego 20.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) przedmiar, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekty techniczne (część I) – załącznik nr 3 do SWZ (folder zip). W projekcie technicznym określono minimalne wymagane parametry jakościowe i techniczne/funkcjonalne, jakie musi spełnić dostarczony przez Wykonawcę zasilacz awaryjny UPS. Wykonawca może zaoferować model zgodny z wymaganiami minimalnymi lub model o wyższych parametrach. Pozycja 51 w przedmiarze robót „dostawa materiałów – agregat” dotyczy części II zamówienia.
2) szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia, sposobu i terminu finansowania inwestycji i płatności określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 A do SWZ.

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Zamawiający zastrzega, że oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.
2) Zasilacze awaryjne UPS powinny być wyprodukowane najpóźniej 24 miesiące przed datą złożenia oferty, być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
3) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot dostawy był:
a) fabrycznie nowy,
b) pozbawiony wad fizycznych i prawnych;
c) kompletny oraz gotowy do użytkowania;
d) dopuszczony do obrotu.
4) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w części I na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru robót budowlanych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy przez okres równy okresowi gwarancji,
określonemu na podstawie oferty Wykonawcy (w graniach opisanych powyżej), nie krótszy jednak niż okres rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 8 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 4 A do SWZ.

Urządzenia dostarczane w ramach części I i II powinny posiadać gwarancję producenta.
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest w celu identyfikacji zaoferowanego zasilacza awaryjnego UPS (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z postanowieniami SWZ podać w Formularzu ofertowym - dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt (producenta, model).
5) Brak nazwy producenta, modelu, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy, jako niezgodnej z SWZ.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego dysponował odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym wymagania wynikające postanowień art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie zamówienia będzie wymagało użycia pojazdów samochodowych.
7) Realizacja przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem aspektów społecznych (tylko dla części I):
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 * ustawy Kodeks pracy.
* art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac przygotowawczych, robót montażowych oraz w zakresie instalacji elektrycznych.
Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy i osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób Zamawiający szczegółowo określił w § 4 i § 6 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 4A do SWZ.

4. Rozwiązania równoważne:
1) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszędzie tam Zamawiający wskazuje wyraz „lub równoważne” i dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W przypadku składania przez Wykonawcę w ofercie propozycji równoważnych do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, to na Wykonawcy ciąży wykazanie i przedstawienie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie wskazanych przez Zamawiającego kryteriów w celu oceny równoważności oferowanych przez niego produktów lub usług w stosunku do tych
określonych w tych opracowaniach, np. karty katalogowe produktów, dokumentację techniczną lub inne.
3) Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, uwzględnia się w kolejności:
- Polskie Normy,
- krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.
5. Wizja lokalna:
1) Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Zamawiający umożliwi odbycie przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej terenu robót, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres e-mail: przetargi@powiat-gniezno.pl.
3) Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej, a także numer kontaktowy w celu przekazania szczegółów dotyczących czasu i miejsca jej przeprowadzenia, które będą uzależnione od liczby chętnych. Wizja będzie się odbywać w obecności upoważnionych osób funkcyjnych ze strony Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji, wizja ma służyć okazaniu obiektu robót budowlanych.
5) Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalnej, nie będzie odrzucana na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:


KRYTERIUM RANGA (%)
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena brutto 100

C cena brutto – całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma 100 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto.

najniższa cena (brutto),
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty brutto

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa agregatu prądotwórczego
1. Zakres przedmiotu zamówienia
1.1. dostawę agregatu prądotwórczego do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
1.2. przeprowadzenie szkolenia dla osób obsługujących agregat.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym (część II) – załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca może zaoferować model zgodny z wymaganiami minimalnymi lub model o wyższych parametrach,
2) szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia, sposobu i terminu finansowania inwestycji i płatności określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 B do SWZ.

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Zamawiający zastrzega, że oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.

2) Agregat prądotwórczy powinien być wyprodukowany najpóźniej 24 miesiące przed datą złożenia oferty, być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.

3) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot dostawy był:
a) fabrycznie nowy,
b) pozbawiony wad fizycznych i prawnych;
c) kompletny oraz gotowy do użytkowania;
d) dopuszczony do obrotu.

4) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w części II na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w części XVIII SWZ.
Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy przez okres równy okresowi gwarancji,
określonemu na podstawie oferty Wykonawcy, nie krótszy jednak niż okres rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 8 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 4B do SWZ.

Urządzenia dostarczane w ramach części I i II powinny posiadać gwarancję producenta.
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest w celu identyfikacji zaoferowanego agregatu oraz zasilacza awaryjnego UPS (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z postanowieniami SWZ podać w Formularzu ofertowym - dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt (producenta, model).
5) Brak nazwy producenta, modelu, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy, jako niezgodnej z SWZ.

4. Rozwiązania równoważne:
1) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszędzie tam Zamawiający wskazuje wyraz „lub równoważne” i dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W przypadku składania przez Wykonawcę w ofercie propozycji równoważnych do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, to na Wykonawcy ciąży wykazanie i przedstawienie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie wskazanych przez Zamawiającego kryteriów w celu oceny równoważności oferowanych przez niego produktów lub usług w stosunku do tych określonych w tych opracowaniach, np. karty katalogowe produktów, dokumentację techniczną lub inne.
3) Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, uwzględnia się w kolejności:
- Polskie Normy,
- krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

KRYTERIUM RANGA (%)
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena brutto 60
G Liczba punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji na przedmiot umowy 40
LP= C+B

C - cena brutto – całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma 60 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto.

najniższa cena (brutto),
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 60% x 100
cena badanej oferty brutto

G - Okres gwarancji na przedmiot umowy:

Dla celów powyższego kryterium w formularzu ofertowym - według załącznika nr 1 do SWZ, Wykonawca uprawniony jest do zadeklarowania „okresu gwarancji na przedmiot umowy”.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot umowy w miesiącach. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, za którą Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji podstawowej na minimum
24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zaproponowanie okresu gwarancji w przedziale od 25 do 60 miesięcy będzie podlegało punktacji według poniższego wzoru:Okres gwarancji badanej oferty *
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 40% x 100
Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu i **

* zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być krótszy niż 25 miesięcy
** zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji” zostanie mu policzony termin 60-miesięczny jako maksymalny, zgodny z żądaniem Zamawiającego, natomiast termin faktyczny, zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie wpisany do umowy. Podanie okresu gwarancji krótszego niż wymagany przez Zamawiającego, tj. poniżej 24 miesięcy, będzie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, który wynosi 24 miesiące i nie przyzna Wykonawcy dodatkowych punktów, a następnie minimalny okres gwarancji zostanie wpisany do umowy. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja.

LP= C+G
Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane (liczone
do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym
w załączniku nr 2 do SWZ,
 Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
 Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca,
 podmiot udostępniający zasoby, w zakresie, w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy),
 każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
 w przypadku składania oferty wspólnej – pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym,
d) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych – dowody (jeżeli dotyczy),w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzających, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego
Ww. dowody należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
 wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem;
 informacje dotyczące składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia zostały określone w Części VIII SWZ;
 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;
 przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy, w szczególności w zakresie terminu wykonania Umowy, m.in. w następujących przypadkach:
1) zaistnieje przypadek siły wyższej, niezależnej od Wykonawcy, niestanowiącej przejawów problemów org., której nie można było przewidzieć, która uniemożliwia w sposób decydujący wykonanie robót w umówionym terminie – w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania siły wyższej lub o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej,
2) zaistnienie przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o charakterze organizacyjnym, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie w umówionym terminie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, w tym obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności w przypadku nieprzekazania wymaganych dokumentów, wstrzymania robót), koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót ze względu na potrzebę wprowadzenia zmian do Umowy - o czas występowania tych okoliczności,
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
3. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie jej zmiany. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie protokół konieczności zatwierdzony przez obie Strony i zawarty aneks do Umowy.
4. Na wypadek, gdyby Umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy („zamówienia podstawowego”), ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
2) rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru); faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia, wedle których ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów, wykonanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy określone powyżej, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;
c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy
z postępowania również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej „rozporządzenie 765/2006”) lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających(dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r.1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Termin realizacji dla części I i II : do 50 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Zmiany umowy dla części II -
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z Umową dostaw będących jej przedm., pod pojęciem której Strony uznają jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi okolicznościami;
2) w przypadku konieczności dokonania zmiany modelu lub modelu
i producenta sprzętu (np. w przypadku brak dostępności na rynku, pojawienia się na rynku urządzenia prod. sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu) niepowodującej zwiększenia ceny, Str. dopuszczają możliwość zmiany pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje sprzęt o par. nie gorszych niż zaoferowane w pierwotnej ofercie, określonej w zał. nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia – parametry oferowanego sprzętu);
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków zmiany umowy dla części II szczegółowo opisane są w załaczniku nr 4B do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.