eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję (KMP Szczecin, KPP Kołobrzeg)Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję (KMP Szczecin, KPP Kołobrzeg)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810903040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Małopolska 47

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-515

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 477811475

1.5.8.) Numer faksu: 477811477

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@sc.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zachodniopomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję (KMP Szczecin, KPP Kołobrzeg)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1330a9c-5b99-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104562/47/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Usługa przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 27.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/823031

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823031

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem III SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-2380-115/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 528809,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 156341,46 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na terenie działania KMP Szczecin na parkingu strzeżonym

4.2.5.) Wartość części: 106910,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość parkingu od siedziby organizacyjnej Policji podana w kilometrach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na terenie działania KPP Kołobrzeg na parkingu strzeżonym

4.2.5.) Wartość części: 49430,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość parkingu od siedziby organizacyjnej Policji podana w kilometrach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje i przez cały okres realizacji usługi będzie dysponował parkingiem , który musi znajdować się w odległości nie większej niż 35 km od siedziby danej jednostki i posiada:
1) miejsce wydzielone odrębnym ogrodzeniem wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję,
2) zamykane pomieszczenie do przechowywania części samochodowych lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu w celu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zaginięciem,
3) oświetlenie w porze nocnej o zasięgu zapewniającym widoczność na terenie wydzielonym wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję
4) system wewnętrznego monitoringu działającego całodobowo, 7 dni w tygodniu przy pomocy kamer o zasięgu zapewniającym rejestrację obrazu na terenie wydzielonym wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję
5) parking strzeżony przez 24 godziny na dobę przy pomocy ochrony osobowej
Ponadto miejsce wydzielone na parkingu Wykonawcy musi posiadać:
a) nieprzesuwne ogrodzenie o wysokości minimum 150 cm;
b) bramę wjazdową zabezpieczającą przed dostępem osób trzecich w sposób uniemożliwiający wejście o wysokości min. ogrodzenia, zawieszoną nad ziemią w odległości uniemożliwiającej przejście osoby trzeciej, o szerokości pozwalającej na wjazd pojazdu holującego wraz z pojazdem holowanym;
c) utwardzoną materiałem budowlanym nawierzchnię stanowisk postojowych;
d) do stałej dyspozycji Zamawiającego miejsca do przechowywania na koszt Policji pojazdów w liczbie:
- dla KMP Szczecin co najmniej 30 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie;
- dla KPP Kołobrzeg co najmniej 8 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 4 stanowisk jednocześnie
Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami stanowiący odpowiednio załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 436 pkt.4) i art. 455 uPzp;
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z § 6, 7 i 10 projektowanych postanowień umowy tj. załączniki nr 6.1 – 6.2 do SWZ.
3) niezależnie od ewentualnych zmian przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy (załączniki nr 6.1 – 6.2 do SWZ), Zamawiający i wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również dokonania prostowania oczywistych omyłek pisarskich.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823031

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji V - kwalifikacja wykonawców, w pkt 5.2 dodaje się: art.7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.