eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Opracowanie dokumentacji projektowej realizację zadania pn. "Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku"Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej realizację zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120588010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wróblewskiego 10A

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: galeria@gorlice.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.gorlice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Muzeum

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej realizację zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a88fb433-5c46-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00365132/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a88fb433-5c46-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach;
1) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest Łukasz Dziuban, e-mail: iodo@galeria.art.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MDKiG-271-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku”

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ tj. „Koncepcja modernizacji renesansowego zespołu dworskiego – Kasztel w Szymbarku w zakresie dostosowania jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- nie dotyczy

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;
- nie dotyczy

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- nie dotyczy

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli:

a) wykaże się wykonaniem z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty minimum dwie usługi polegające na sporządzeniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych) w tym dokumentacji kosztorysowej obejmującej roboty budowlane w budynku lub zespole budynków wpisanych do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 każdy i wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każde.
(Uwaga: poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń. )
b) dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającym doświadczenie zawodowe oraz przynależące do stosownej Izby Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis) w tym:
• minimum 1 osobę, pełniącą funkcję Projektanta w Branży Architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej 2 zamówień w tym przynajmniej 1 zamówienia dla budynku wpisanego do rejestru zabytków.
• minimum 1 osobę, pełniącą funkcję Projektanta w Branży Konstrukcyjno-Budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej 2 zamówień w tym przynajmniej 1 zamówienia dla budynku wpisanego do rejestru zabytków.
• minimum 1 osobę, pełniącą funkcję Projektanta w Branży Sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń u z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej 2 zamówień w tym przynajmniej 1 zamówienia dla budynku wpisanego do rejestru zabytków.
• minimum 1 osobę pełniącą funkcję Projektanta w Branży Elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz, doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej 2 zamówień w tym przynajmniej 1 zamówienia dla budynku wpisanego do rejestru zabytków.
• minimum 1 osobę pełniącą funkcję Specjalisty ds. Zabezpieczeń Technicznych posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa (daw. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014.1240 ze zm.) oraz doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej 2 zamówień w tym przynajmniej 1 zamówienia dla budynku wpisanego do rejestru zabytków.
• minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (w dowolnej branży) oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Projektowego/Koordynatora Zespołu Projektowego/Głównego projektanta dla co najmniej 2 zamówień w tym przynajmniej 1 zamówienia dla budynku wpisanego do rejestru zabytków
Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób skierowanych do realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.

Zamawiający dokona oceny wstępnej spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta/formularz ofertowy (Zał. nr 3 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenia (Zał. nr 2 i 2a do SWZ)
Do oferty wykonawca załącza również: (jeżeli dotyczy)

- Oświadczenie, o którym mowa w dziale 11 pkt. 4, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
- Pełnomocnictwo
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Wraz z zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Zał. nr 2b do SWZ)
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Jeżeli dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
• Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa wyżej w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
• Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W zakresie terminu wykonania
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian ceny brutto: w
przypadku zmiany stawki podatku VAT
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia
odpowiedzialności z tytułu rękojmi
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany
podwykonawców
5. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie nazwy, oznaczenia, siedziby, numeru konta
bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany osób, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,
o których mowa w SWZ.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia -
na skutek rezygnacji z wykonania części usług wraz z określeniem wielkości tych usług oraz określeniem kwoty należnej za
tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany sposobu płatności
wynagrodzenia Wykonawcy.
Szczegółowy opis zmian w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ezamówienia -Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.