eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › KONSERWACJA I SERWIS HYDROFORNI Z UJĘCIEM WODY ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ NINIEJSZEJ UMOWY NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KPW GDYNIAOgłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
KONSERWACJA I SERWIS HYDROFORNI Z UJĘCIEM WODY ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ NINIEJSZEJ UMOWY NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KPW GDYNIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/kpwg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KONSERWACJA I SERWIS HYDROFORNI Z UJĘCIEM WODY ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ NINIEJSZEJ UMOWY NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KPW GDYNIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5abd10c-409c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00413355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087147/39/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 KONSERWACJA I SERWIS HYDROFORNI Z UJĘCIEM WODY ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII W KPW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371790/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 117/KPW/INFR/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KONSERWACJA I SERWIS HYDROFORNI Z UJĘCIEM WODY ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW
I USUWANIE AWARII ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ NINIEJSZEJ UMOWY NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA

4.5.3.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198718,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lireco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9581707555

7.3.3) Ulica: ul. Grochowa 10

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-017

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211948,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 211 948,90 zł. Za wykonanie konserwacji i serwisu hydroforni z ujęciem wody na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - 148 000,00 zł . Wartość usług usuwania awarii / dokonania napraw nie przekroczy w ciągu trwania umowy kwoty brutto 63 948,90 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.