eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu klatki schodowej w budynku UJ przy ul. S這wackiego 15 w Krakowie.Og這szenie z dnia 2023-09-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu klatki schodowej w budynku UJ przy ul. S這wackiego 15 w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: UNIWERSYTET JAGIELLO垶KI

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Dzia Zam闚ie Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Go喚bia 24

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.onderka@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu klatki schodowej w budynku UJ przy ul. S這wackiego 15 w Krakowie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d5b736df-5b96-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00413346

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00325951/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.27 al. S這wackiego 15. Remont klatki schodowej

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe okre郵enie wymaga technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj帷ego z Wykonawcami oraz przekazywania o鈍iadcze i dokument闚, a tak瞠 wskazanie os鏏
uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧owe okre郵enie zasad zwi您anych z obowi您kiem informacyjnym RODO zawarto
w rozdziale XXII SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧owe okre郵enie zasad zwi您anych z obowi您kiem informacyjnym RODO
zawarto w rozdziale XXII SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.359.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu klatki schodowej w budynku UJ przy ul. S這wackiego 15 w Krakowie.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie iszklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y
przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych na podstawie art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Zdolno嗆 do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
– Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy wyka膨, 瞠:
1) s ubezpieczeni od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z
przedmiotem zam闚ienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza ni 150 000 PLN (s這wnie: sto pi耩dziesi徠
tysi璚y z這tych).
4. Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa – o udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy wyka膨, 瞠:
1) skieruj do realizacji zam闚ienia osoby zdolne do realizacji zam闚ienia tj.
a) kierownika budowy posiadaj帷ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i
konstrukcyjno-budowlanej i do鈍iadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie
odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom oraz spe軟iaj帷ym wymagania, o kt鏎ych mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami,
b) kierownika rob鏒 konserwatorskich posiadaj帷ego stosowne uprawnienia lub odpowiedni praktyk zgodnie z art. 37a Ustawy dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2067 z p騧n. zm.) i do鈍iadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami konserwatorskimi w zakresie odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom,
2) posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie – wykonali:
- co najmniej dwie roboty budowlane (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p騧n. zm.), zwanej dalej „p.b.”) stanowi帷e dwa odr瑿ne kontrakty w zakresie remontu obiekt闚 budowlanych wpisanych do rejestru zabytk闚, czynnych w trakcie prowadzenia rob鏒, o 陰cznej warto軼i nie mniejszej ni 500 000,00 z
brutto (s這wnie: pi耩set tysi璚y z這tych), wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie. Zamawiaj帷y za zrealizowanie rob鏒 budowlanych w czynnym obiekcie uzna roboty budowlane, kt鏎e by造 prowadzone w obiektach budowlanych, kt鏎e by造 u篡tkowane podczas prowadzenia rob鏒 budowlanych.
5. Weryfikacji i oceny warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y dokona na podstawie o鈍iadcze i dokument闚
sk豉danych przez uczestnicz帷ych w post瘼owaniu wykonawc闚 z zachowaniem sposobu i formy, o kt鏎ych mowa w
niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, z zastrze瞠niem ust.2.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawc rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania
okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia, Wykonawca musi udowodni w ofercie, w szczeg鏊no軼i za pomoc
przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, 瞠 oferowany spos鏏 wykonania roboty budowlanej spe軟ia okre郵one przez
Zamawiaj帷ego wymagania, cechy lub kryteria.
3. R闚nowa積o嗆 z zastrze瞠niem zapis闚 rozdzia逝 III ust. 6:
a) zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp w sytuacji gdyby w dokumentach opisuj帷ych przedmiot zam闚ienia, zawarto odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, o kt鏎ych mowa w a1i. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, a takim odniesieniom nie
towarzyszy這 wyra瞠nie ,,lub r闚nowa積e", to Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e, opisywane w ka盥ej
takiej normie, europejskiej ocenie technicznej,
b) w zwi您ku z powy窺zym nale篡 przyj望, 瞠: ka盥ej normie, europejskiej ocenie technicznej wyst瘼uj帷ych w opisie
przedmiotu zam闚ienia towarzysz wyrazy ,,lub r闚nowa積e", w tym, je郵i wyst瘼uj - nowsze odpowiedniki wskazanej
normy. Jako rozwi您ania r闚nowa積e, nale篡 rozumie rozwi您ania charakteryzuj帷e si parametrami/opisami nie
gorszymi od wymaganych, a znajduj帷ymi si
w dokumentacji,
c) zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e w zakresie
opisywanym przez Zamawiaj帷ego, jest obowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego roboty spe軟iaj wymagania
okre郵one przez Zamawiaj帷ego,
d) w przypadku zaoferowania materia堯w/norm r闚nowa積ych lub techniki wykonania robot budowlanych, Wykonawca musi
wraz z drukiem Formularz oferty przedstawi oferowane materia造 oraz do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e parametry
techniczne
i analizy por闚nawcze, z kt鏎ych jednoznacznie b璠zie wynika, 瞠 s one w pe軟i r闚nowa積e do rozwi您a wskazanych
w za陰czniku A do niniejszej SWZ.
4. W odniesieniu do ust. 3 lit. c, je瞠li Wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne
przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj帷y nie b璠zie wzywa do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia, co
skutkowa b璠zie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c ustawy pzp.
5. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych,
z這穎nych wraz z ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Dokumenty i o鈍iadczenia, kt鏎e Wykonawca b璠zie zobowi您any z這篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego - dotyczy Wykonawcy,
kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona:
1) Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym
ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i
zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn co najmniej w wysoko軼i
150 000,00 PLN (s這wnie: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych),
b) wykaz os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia zawieraj帷y informacje pozwalaj帷e na potwierdzenie spe軟ienia warunk闚
udzia逝 opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczeg鏊no軼i nazw i rodzaj posiadanych uprawnie, wykaz inwestycji potwierdzaj帷ych
posiadane do鈍iadczenie,
c) wykaz rob鏒 budowlanych zawieraj帷y informacje pozwalaj帷e na potwierdzenie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 opisanych w
Rozdziale VI SWZ, w szczeg鏊no軼i nazwy inwestycji, rodzaj realizowanych prac, warto嗆, termin realizacji, nazw Zamawiaj帷ego,
d) dowody okre郵aj帷e czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie rob鏒 budowlanych” zosta造 wykonane nale篡cie.
Dowodami s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a
je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty,
e) Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez Zamawiaj帷ego dokument闚, o kt鏎ych mowa
w lit. a) Wykonawca mo瞠 z這篡 inny dokument, kt鏎y w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdza spe軟ianie opisanego przez
Zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu.
2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, w celu wykazania spe軟ienia warunk闚
udzia逝 w post瘼owaniu, podmiotowe 鈔odki dowodowe winny zosta przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim
Wykonawca powo逝je si na jego zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta wraz ze stanowi帷ymi jej integraln cz窷 za陰cznikami powinna by sporz康zona przez wykonawc wed逝g tre軼i
postanowie niniejszej SWZ oraz wed逝g tre軼i formularza oferty i jego za陰cznik闚, w szczeg鏊no軼i oferta winna zawiera
wype軟iony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej nast瘼uj帷ymi za陰cznikami (wype軟ionymi i uzupe軟ionymi lub
sporz康zonymi zgodnie z ich tre軼i):
1) o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez
Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚,
2) o鈍iadczenie Wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
3) o鈍iadczenie dotycz帷e podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby wykonawcy (o ile dotyczy),tj.:
a) o鈍iadczenie o udost瘼nieniu zasob闚 wykonawcy wraz ze stosownym zobowi您aniem lub innym 鈔odkiem dowodowym
/o ile dotyczy/;
b) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
c) o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim go dotycz;
4) indywidualn kalkulacj ceny oferty sporz康zon zgodnie z zapisami Rozdzia逝 III ust. 5. W przypadku braku kosztorysu
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zam闚ienia;
5) przedmiotowe 鈔odki dowodowe: o ile dotyczy, zgodnie z rozdzia貫m IV SWZ.
6) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
7) dow鏚 wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Rozdzia X SWZ - Wymagania dotycz帷e wadium.
1. Wykonawca, najp騧niej w dniu sk豉dania ofert a przed up造wem terminu sk豉dania ofert, winien wnie嗆 wadium w
wysoko軼i wynosz帷ej kwot 4.000,00 z (s這wnie: cztery tysi帷e z這tych) i utrzyma go nieprzerwanie do dnia up造wu
terminu zwi您ania ofert,
z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieni康zu nale篡 z這篡 przelewem bankowym na konto Zamawiaj帷ego IBAN: PL nr 98 1240 2294
1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej uznaje si dat uznania
鈔odk闚 na koncie Zamawiaj帷ego (dzie, godzina).
4. W przypadku z這瞠nia wadium w innej formie ni pieni篹na, Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji
lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst徙ienia jednej z
okoliczno軼i:
1) up造wu terminu zwi您ania ofert;
2) zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego;
3) uniewa積ienia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, z wyj徠kiem sytuacji gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na
czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
6. Zamawiaj帷y, niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert;
2) kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po uniewa積ieniu post瘼owania, w przypadku gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo
nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
7. Z這瞠nie wniosku o zwrot wadium, o kt鏎ym mowa w ust. 6, powoduje rozwi您anie stosunku prawnego z wykonawc wraz
z utrat przez niego prawa do korzystania
ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w rozdziale XVIII SWZ.
8. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w pieni康zu wraz z odsetkami wynikaj帷ymi
z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc.
9. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w innej formie ni w pieni康zu poprzez z這瞠nie gwarantowi lub por璚zycielowi
o鈍iadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub
por璚zenia, wyst瘼uje odpowiednio do gwaranta lub por璚zyciela z 膨daniem zap豉ty wadium, w okoliczno軼iach
wskazanych w art. 96 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Szczeg馧owo okre郵ono w Rozdziale XII - Opis sposobu przygotowywania ofert.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowane w za陰czniku nr 2 do SWZ projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-12 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzone jest przy u篡ciu narz璠zia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Sk豉danie i otwarcie ofert odbywa si w formie elektronicznej za po鈔ednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach okre郵onych w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zam闚ienie musi zosta wykonane w terminie do 16 tygodni, licz帷 od dnia udzielenia zam闚ienia, tj. zawarcia umowy.
Zamawiaj帷y wykluczy wykonawc w przypadku zaistnienia okoliczno軼i przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain
oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.