eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Dostawa materiałów zużywalnych koniecznych do zarchiwizowania 50 000 próbek dawców do dwóch mikroprobówek archiwizacyjnych w okresie 2 lat wraz z dzierżawą urządzeńOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów zużywalnych koniecznych do zarchiwizowania 50 000 próbek dawców do dwóch mikroprobówek archiwizacyjnych w okresie 2 lat wraz z dzierżawą urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szarych Szeregów 21

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598422021

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@krwiodawstwo.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów zużywalnych koniecznych do zarchiwizowania 50 000 próbek dawców do dwóch mikroprobówek archiwizacyjnych w okresie 2 lat wraz z dzierżawą urządzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ab0c769-5c3a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063536/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Materiały zużywalne do zarchiwizowania 50.000 donacji do 2 mikroprobówek archiwizacyjnych w okresie 24 miesięcy wraz z dzierżawą używanego aparatu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl . Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na stronie https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl lub pod nr tel. 59 842-20-21. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 2 Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 84 pzp oraz w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej
podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Ma Pani/Pan prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200553,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów zużywalnych koniecznych do zarchiwizowania 50 000 próbek dawców do dwóch mikroprobówek archiwizacyjnych w okresie 2 lat wraz z dzierżawa automatycznej stacji pipetującej do archiwizacji próbek osocza wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena – 60%,
parametry jakościowe- 40%

System wyposażony w mikroprobówki zabezpieczone plombą do transportu probówek archiwizacyjnych, dedykowane do systemu. Probówka transportowa umożliwia bezpośredni załadunek zarchiwizowanego materiału na pokład analizatora w celu jego retestowania:
• TAK- 5 pkt
• NIE- 0 pkt

Możliwość przeniesienia zarchiwizowanych danych z aktualnie użytkowanego oprogramowania SSTS do oprogramowania zarządzającego stacją pipetującą:
.
• TAK –15 pkt
• NIE -0 pkt

Dostępność specjalistycznej pomocy technicznej (np. infolinia serwisowa) 7 dni w tygodniu w godz. min. 08:00-18:00. Należy podać nr telefonu:
• TAK – 5 pkt
• NIE -0 pkt

Płytka z mikroprobówkami archiwizacyjnymi w formie jednolitego monobloku (zabezpieczenie przed wypadaniem mikroprobówek) z możliwością wyjęcia pojedynczej porcji bez rozmrażania pozostałych.

• TAK –15 pkt
• NIE -0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System wyposażony w mikroprobówki zabezpieczone plombą do transportu probówek archiwizacyjnych, dedyko-wane do systemu. Probówka transpor-towa umożliwia bezpośredni załadunek zarchiwizowanego materiału na pokład analizatora w celu jego retestowania.

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość przeniesienia zarchiwizowa-nych danych z aktualnie użytkowanego oprogramowania SSTS do oprogramo-wania zarządzającego stacją pipetującą.

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność specjalistycznej pomocy technicznej (np. infolinia serwisowa) 7 dni w tygodniu w godz. min. 08:00-18:00. Należy podać nr telefonu.

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Płytka z mikroprobówkami archiwizacyjnymi w formie jednolitego monobloku (zabezpieczenie przed wypadaniem mikroprobówek) z możliwością wyjęcia pojedynczej porcji bez rozmrażania pozostałych.

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczaniu z postępowania n podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanych produktów wraz z z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której części zamówienia dotyczą.
b) Dokument CE

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanych produktów wraz z z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której części zamówienia dotyczą.
b) Dokument CE

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia zmian Umowy we wszystkich okolicznościach i na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129 z późn. zmianami).
2. Zamawiający określa następujące zmiany, które mogą być dokonane jedynie po ich określeniu w SWZ i Umowie (w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp):
1/ zmiana umowy dokonana na podstawie i w granicach zaoferowanej przez Wykonawcę sprzedaży Materiałów o lepszych parametrach niż w ofercie złożonej w postępowaniu, bez zmiany wynagrodzenia na wyższe,
2/ zmiana umowy na skutek zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu wynoszącego 10 lub więcej procent wartości wynagrodzenia netto,
3/ zmiany określone w innych postanowieniach Umowy, w okolicznościach z nich wynikających,
4/ zmiana okresu trwania Umowy, jeśli całość Testów nie została nabyta w umówionym okresie, albo została nabyta przed końcem tego okresu, z tym, że wydłużenie okresu trwania Umowy nie może przekraczać 12 miesięcy,
5/ zmiany numeru katalogowego elementu Przedmiotu Umowy bez zmiany jego tożsamości, oraz poziomu jakości i ceny.
3. Zmiana Umowy następuje na podstawie pisemnego aneksu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, w przy-padku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 25% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagro-dzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia, ceny materia-łów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 25%.
5. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia określonej w ust. 4 Strona może zwrócić się w formie pisemnej do drugiej ze Stron o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
6. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towa-rów i usług ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzed-ni. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 5% ceny brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zmiana.
7. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 4 na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania i uza-sadnienia przez Wykonawcę konieczności i dopuszczalności zmiany. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych informacji, analiz lub badań na okoliczność wykazania, że spełnio-ne zostały warunki zmiany.
8. Pozostałe przypadki oraz warunki zmiany Umowy określa art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.