eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi O豉wa › Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni usytuowanych na terenie gminy O豉waOg這szenie z dnia 2023-09-26

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni usytuowanych na terenie gminy O豉wa

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina O豉wa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934868

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pl. M. J. Pi連udskiego 28

1.5.2.) Miejscowo嗆: O豉wa

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@gminaolawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: bip.gminaolawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni usytuowanych na terenie gminy O豉wa

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c4360311-5615-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00412911

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00046263/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Dostawa oleju opa這wego lekkiego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/817516

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia w tym, sk豉danie ofert, odbywa si za po鈔ednictwem komercyjnej platformy zakupowej. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 i o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, odbywa si za po鈔ednictwem platformy zakupowej dost瘼nej na stronie internetowej prowadzonego post瘼owania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/817516

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo – aplikacyjne
umo磧iwiaj帷e prac na platformie zakupowej, tj.: • sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni
512 kb/s, • komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, • zainstalowana dowolna
przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
• w陰czona obs逝ga JavaScript, • zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, •
Szyfrowanie na platformie odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3. • Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow
stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego
Urz璠u Miar. 2. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚:a) .zip b) .7Z
4. Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max
5MB.
5. Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z
podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym.
6. Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚.
7. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 8. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 platforma
zakupowa umo磧iwia jednorazowe przes豉nie plik闚 o 陰cznej wielko軼i nie przekraczaj帷ej 50 MB. W zwi您ku z tym wi瘯sze pliki
zaleca si skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielko軼i.
8. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by
zgody z wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452 z dnia 2020.12.31).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia jest Gmina O豉wa z siedzib pl. M. J. Pi連udskiego 28, 55-200 O豉wa, telefon kontaktowy 71/ 313 30 44 w godzinach pracy: poniedzia貫k, wtorek: 7.30 - 15.30; 鈔oda: 7.30 - 17.00; czwartek: 7.30 - 15.30; pi徠ek: 7.30 - 14.00, email: sekretariat@gminaolawa.pl
2) w sprawach zwi您anych z danymi osobowymi mo積a kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w nast瘼uj帷y spos鏏 - za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@gminaolawa.pl , listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. M. J. Pi連udskiego 28, 55-200 O豉wa, tel. 71/38 12 240;
3) Dane osobowe, zebrane w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, jak r闚nie w celu jego udokumentowania oraz archiwizacji;
4) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp, ustawy o dost瘼ie do informacji publicznej oraz sp馧ka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu, ul. Boles豉wa Krzywoustego 3, 61-144 Pozna, zarejestrowana w S康zie Rejonowym Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000335959, jako udost瘼niaj帷y platform zakupow pod adresem platformazakupowa.pl, na kt鏎ej Gmina O豉wa prowadzi post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.;
5) Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do up造wu terminu na ich wniesienie;
6) Dane osobowe w przypadku post瘼owa o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠 przechowywane przez okres 5 lat, licz帷 od 1 stycznia roku nast瘼nego od daty zako鎍zenia sprawy;
7) Obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
8) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) Osoba, kt鏎ej dane dotycz posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych jej dotycz帷ych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrze瞠niem, 瞠 skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania i jego za陰cznik闚;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrze瞠niem, 瞠 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, kt鏎ej dane dotycz uzna, 瞠 przetwarzanie przez Zamawiaj帷ego danych osobowych jej dotycz帷ych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, kt鏎ej dane dotycz nie przys逝guje:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych, zebranych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.14.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego w sezonie grzewczym 2023/2024 do kot這wni C.O., kt鏎e s zlokalizowane w nast瘼uj帷ych obiektach Gminy O豉wa:
1) budynek biurowy: Urz璠u Gminy O豉wa, pl Marsza趾a J. Pi連udskiego 28, 55-200 O豉wa,
2) budynki poszkolne: Siedlce 12, Ga 53,
3) 鈍ietlice w miejscowo軼iach : Bystrzyca ul. T Ko軼iuszki 3, Godzikowice ul. Sportowa 18, Sobocisko 70, Gaj O豉wski 11b, Psary 28a, Osiek 124a, Zabardowice 1b,Chwalibo篡ce,
4) budynek szatni sportowej: ul. Lipowa 18-Bystrzyca,
5) remizy stra瘸ckie : Siedlce, Sobocisko, Owczary.
2. Dostarczony olej opa這wy musi spe軟ia nast瘼uj帷e w豉軼iwo軼i:
- warto嗆 opa這wa min. 42,6 MJ/kg
- zawarto嗆 siarki max. 0,1 %
- g瘰to嗆 w temp. 15 st.C max. 860 kg/m3
- barwa: czerwona
- temperatura zap這nu – min. 56 st.C
- zawarto嗆 wody – max. 200 mg/kg
3. Warunki dostaw:
- przewidywana/prognozowana ilo嗆 oleju w sezonie grzewczym – oko這 100 tys. litr闚,
- rzeczywista ilo嗆 oleju zostanie rozliczona na podstawie faktycznie zrealizowanych zam闚ie w okresie rozliczeniowym,
- wymagany certyfikat jako軼i przy ka盥ej dostawie,
- czas realizacji zam闚ienia 2 dni robocze od daty z這瞠nia zam闚ienia,
- olej dostarczany sukcesywnie partiami na zg這szenie dokonane telefoniczne, e-mailem.
4. Integraln cz窷 opisu przedmiotu zam闚ienia stanowi projekt (wz鏎) umowy - za陰cznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego ubiega si mog Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚, tj.: Wykonawcy, kt鏎zy posiadaj uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym przedmiotem zam闚ieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia za po鈔ednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, wymienionych poni瞠j:
1) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, sporz康zone wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia za po鈔ednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, wymienionych poni瞠j:
1) aktualna koncesja na wykonywanie dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym przedmiotem zam闚ieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Wykonawcy przygotuj i przedstawi swoje oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.
2. Ofert sporz康za si na formularzu ofertowym, stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do SWZ.
3. Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e za陰czniki:
1) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sporz康zone wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do SWZ;
2) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporz康zone wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do SWZ - w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie niniejszego zam闚ienia,
3) pe軟omocnictwo (je瞠li osoba reprezentuj帷a wykonawc, nie zosta豉 wskazana, jako upowa積iona do jego reprezentacji we w豉軼iwym rejestrze);
4) pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika konsorcjum (je瞠li ofert sk豉daj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia lub do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo nale篡 przed這篡 wraz z ofert.
2) Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w rozdz. IX SWZ, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienie posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
3) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie przes豉nek wskazanych w rozdz. VIII SWZ.
4) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
5) W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Tre嗆 o鈍iadczenia zawarta jest w za陰czniku do SWZ.
6) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia zam闚ienie, kt鏎ych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, zobowi您ani s przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, przed這篡 kopi umowy reguluj帷 wsp馧prac tych wykonawc闚.
7) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze (projekcie) umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z wymaganymi w SWZ za陰cznikami nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem platformy zakupowej dost瘼nej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/817516

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

3.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), z post瘼owania wyklucza si:

1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.