eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mieroszów › Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mieroszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Niepodległości

1.5.2.) Miejscowość: Mieroszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-350

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: URZAD@MIEROSZOW.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mieroszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d9ceec1-5c35-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036933/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mieroszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mieroszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BR.271.49.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.:
,,Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Gminie Mieroszów w sezonie zimowych 2023/2024”.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykonywać prace w taki sposób, aby drogi, chodniki i gminne tereny komunalne były doprowadzone do stanu zgodnie ze standardem, określonym poniżej;
2) usuwać śnieg z jezdni przez zgarnianie pokrywy śnieżnej z całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać ruchu pieszych (w przypadku składowania śniegu przy krawężnikach i poboczach należy wykonać przerwy umożliwiające przejście pieszym na drugą stronę jezdni), spływu wody z jezdni, ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, mijankach oraz zatokach i pętlach przystankowych;
3) usuwać śnieg z chodników, placów, schodów terenowych, parkingów, obiektów inżynierskich i pozostałych terenów komunalnych w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu i parkowania pojazdów mechanicznych oraz ruchu pieszych (np. przy przystankach, przejściach dla pieszych , miejscach postojowych);
4) usuwać śliskość zimową poprzez posypywanie powierzchni dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną.
5) zapewnić niezbędną ilość środków transportu i narzędzi oraz kadry zatrudnionej do prowadzenia akcji zimowej, która zapewni skuteczne wykonanie przedmiotu zamówienia;
6) zapewnić niezbędną ilość materiałów do wykonania usługi oraz magazynować go na terenie swojej bazy;
7) rozwieźć, uzupełnić i uprzątnąć po sezonie skrzynie na piasek z solą zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ: ,,Obowiązki Wykonawcy dotyczące skrzyń z piaskiem”;
8) stosować materiały do wykonania usługi spełniające wymagania polskich norm oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960). Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych (jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania);
9) używać sprzęt w pełni sprawny technicznie, ubezpieczony, wyposażony w zabezpieczenia
i oznakowania wymagane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2023, poz. 1047),
10) do natychmiastowego podstawiania sprzętu zastępczego w przypadku awarii sprzętu niezbędnego do zimowego utrzymania dróg,
11) uprzątnąć zalegający piasek po zakończeniu sezonu zimowego i ustaniu prac związanych
z odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem i mieszanką piaskowo-solną z dróg i chodników.
3. Wykonawca ma obowiązek monitorowania warunków pogodowych i samodzielnego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin w przypadku zaistnienia intensywnych opadów śniegu, gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, stanowiącymi załącznik nr 5 do SWZ oraz zgłoszenie tego faktu z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia Zamawiającemu.
4. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór nad prowadzoną przez ekipę roboczą akcją odśnieżania i zwalczania śliskości. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom odzież ochronną przystosowaną do robót w pasie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zestaw urządzeń zabezpieczających, służących do oznakowania robót w pasie drogowym, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Śnieg zalegający przy krawężnikach i na poboczach w związku z odśnieżaniem chodników, jezdni, placów, schodów terenowych będzie wywożony po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kolejności zimowego utrzymania dróg, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające wprowadzenie takiej zmiany.
6. Wykonawca będzie prowadził dyżury w czasie trwania umowy. Dyżurny będzie w razie konieczności wzywał potrzebną ilość sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie wymienione w umowie jednostki sprzętowe w trakcie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach prowadzonego dyżuru, do prowadzenia monitoringu stanu pogodowego na terenie gminy. Dyżury zimowego utrzymania pełnione będą przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania usługi utrzymania zimowego oraz wywiązywania się wykonawcy
z obowiązku pełnienia dyżurów.
7. W przypadku nie wywiązania się z prac objętych zamówieniem Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg gminnych.
8. Cena za 1 godzinę pracy sprzętu obejmuje wszelkie czynności określone w przedmiocie zamówienia.
9. Przepracowane godziny powinny być odnotowane przez Wykonawcę w wykazie prac
z wyszczególnieniem dat, godzin pracy sprzętu, miejscowości, gdzie prowadzona była akcja zimowa, rodzaju wykonywanych czynności (np. praca na drogach, wywóz śniegu, usuwanie wycieków itp.). Przepracowane godziny w danym dniu będą również odnotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego. Wykazy prac sporządzone przez Wykonawców będą porównane z danymi zebranymi przez Zamawiającego oraz potwierdzone każdorazowo kartą drogową podpisaną przez Zamawiającego. Wzór raportu do uzgodnienia z Zamawiającym.
10. Strony ustalają, że „przepracowana godzina” odpowiada godzinie zegarowej (60 min). Rozliczaniu podlegają tylko godziny przepracowane w ramach wykonywania przedmiotowego zadania tj. „na drodze”. Czas postoju pojazdów, ich załadunku itp. czynności nie jest wliczany do czasu realizacji zadania i nie przysługuje za niego wynagrodzenie.
11. Przyjmuje się, że za każdą rozpoczętą przepracowaną godzinę przysługuje wynagrodzenie
w stawce ofertowej. Jeżeli czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, wynagrodzenie będzie wyliczone proporcjonalnie.
12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mieroszów prowadzone będzie zgodnie
ze standardem III, IV, V i VI zimowego utrzymania dróg, określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku – standardy zimowego utrzymania (załącznik nr 5 do SWZ).
13. Wykaz dróg gminnych podlegających zimowemu utrzymaniu zawarty jest w załączniku nr 12 do SWZ.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy (załącznik nr 10).
15. UWAGA: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy. Powyższy obowiązek dotyczy pracowników skierowanych do obsługi pojazdów przeznaczonych do odśnieżania i posypywania dróg.
16. Wyposażenia pojazdów w urządzenia monitorujące (bazujące na systemie GPS) umożliwiające automatyczne zapisywanie i przechowywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, bieżącej lokalizacji, miejscach postoju i przebytej drodze pojazdów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy usługi zimowego utrzymania dróg, w jednym sezonie zimowym o wartości za sezon nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto). Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie, lub
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego
z Wykonawców występujących wspólnie, lub
- przez podmiot udostępniający samodzielnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mieroszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

zgodnie z SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.