eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap I: "Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego w Olkuszu".Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę – etap I: „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego w Olkuszu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olkusz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326260100

1.5.8.) Numer faksu: 326260217

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@umig.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę – etap I: „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego w Olkuszu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c76e02dc-3d7f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017741/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem ostatecznego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364426/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KBZ.271.2.39.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 88642,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę dla zadań – etap I: „Przebudowa ul. Żeromskiego w Olkuszu”
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu zgłoszenie lub wydaną decyzję, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.
Lokalizacja planowanej inwestycji – ul. Żeromskiego W Olkuszu oraz teren sąsiedni - zgodnie z załącznikiem mapowym. (Zamawiający zastrzega, iż ww. planowany zakres może ulec korekcie w trakcie opracowania dokumentacji)
Projekt powinien obejmować w zależności od potrzeb przebudowę: jezdni, poboczy, chodników, zjazdów, skrzyżowań, systemu odwodnienia, oświetlenia, budowę parkingów wraz z przygotowaniem infrastruktury tj. kanałów technologicznych na przewody i kable elektryczne, umożliwiające zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania pojazdów
elektrycznych (o mocy nie mniejszej niż 22kW), budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84870,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMC Inżynieria Wanda Czopek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6441875877

7.3.4) Miejscowość: Troks

7.3.5) Kod pocztowy: 32-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.