eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu "PrzyStań DiM."Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71ce145e-f654-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00148097/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nazwa projektu: ,,PrzyStań DiM", Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225520

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPIZ/TP/D/11/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.
2. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi (Załącznik nr 3 do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151000-5 - Meble różne

37520000-9 - Zabawki

37524100-8 - Gry edukacyjne

4.5.5.) Wartość części: 18500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.
2. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi (Załącznik nr 3 do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151000-5 - Meble różne

4.5.5.) Wartość części: 22000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.
2. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi (Załącznik nr 3 do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151000-5 - Meble różne

4.5.5.) Wartość części: 6000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.
2. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi (Załącznik nr 3 do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 3500,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.
2. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi (Załącznik nr 3 do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.5.) Wartość części: 13000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.
2. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi (Załącznik nr 3 do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38423100-7 - Ciśnieniomierze

4.5.5.) Wartość części: 300,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, działając na mocy art. 254 pkt. 2) oraz art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w przedmiocie „Wyposażenie obiektu ,,Mielczarskiego" realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” w zakresie Pakietu nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp tj. ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.”
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z treścią zawiadomienia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pismo znak: SPZOZ/ZPIZ/219/2023 z dnia 28.07.2023 r.) Zamawiający w zakresie Pakietu nr 1 dokonał wyboru oferty Wykonawcy PH ENERGIA S.C. P.WIELGO H.WIDOMSKI z siedzibą ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce. Wykonawca pismem z dnia 06.09.br. poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zwarcia umowy w zakresie Pakietu nr 1. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający w zakresie Pakietu nr 1 dokonał czynności wykluczenia Wykonawcy PPHU TOREX WŁODZIMIERZ ŁYSIAK, ul. Bojerowa 5, 94-124 Łódź z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odrzucenia jego oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pismo znak: SPZOZ/ZPIZ/180/2023 z dnia 21.06.2023 r.) oraz dokonał czynności odrzucenia pozostałych ofert
w tym pakiecie – zgodnie z treścią pism znak: SPZOZ/ZPIZ/180/2023 z dnia 21.06.2023 r. oraz SPZOZ/ZPIZ/167/2023 z dnia 15.06.2023 r. – Pakiet nr 1 podlega unieważnieniu, zgodnie z przesłanką art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50993,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50993,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50993,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OPREMA TOMASZ TUREK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6491900620

7.3.3) Ulica: Chopina 8a/7

7.3.4) Miejscowość: Poręba

7.3.5) Kod pocztowy: 42-480

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69854,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7933,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H. WIDOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: Warszawaska 151

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-547

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29078,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8394,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H. WIDOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: Warszawska 151

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-547

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29078,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17999,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17999,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17999,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OPREMA TOMASZ TUREK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6491900620

7.3.3) Ulica: Chopina 8a/7

7.3.4) Miejscowość: Poręba

7.3.5) Kod pocztowy: 42-480

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69854,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 861,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 861,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 861,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OPREMA TOMASZ TUREK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6491900620

7.3.3) Ulica: Chopina 8a/7

7.3.4) Miejscowość: Poręba

7.3.5) Kod pocztowy: 42-480

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69854,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.