eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrzeszów › Budowa garażu OSP w Szklarce MyślniewskiejOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa garażu OSP w Szklarce Myślniewskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 31

1.5.2.) Miejscowość: Ostrzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa garażu OSP w Szklarce Myślniewskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1954bfc8-5ba5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039385/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Budowa garażu OSP w Szklarce Myślniewskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ostrzeszow/postepowania/1015

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ostrzeszow/postepowania/1015
W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (za pomocą platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/
oraz poczty elektronicznej), przy czym ofertę można złożyć tylko za pomocą platformy „Asystent postępowania”. W celu zalogowania
na platformie „Asystent Postępowania” należy albo wejść na stronę asystent.postepowania.pl albo przy wejściu na stronę
postępowania.pl wybrać opcję zalogowania „Przygotowanie i prowadzenie postępowania”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą
udostępniane pod następującym adresem strony internetowej https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ostrzeszow/postepowania/1015
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto na platformie „Asystent postępowania” oraz zaakceptować Regulamin korzystania ze wskazanej platformy.
Instrukcja założenia konta dla Wykonawcy i złożenia oferty oraz wskazany Regulamin znajduje się pod wskazanym w pkt 10.4.
adresem.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. Pozostałe wymogi techniczne wskazane są w Regulaminie dostępnym pod adresem wskazanym w pkt.
10.4.
Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie „Asystent
postępowania”.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2017 r. poz. 2247), w szczególności: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać złożone w osobnym pliku.
Załączniki takowe należy przekazywać wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”. Zalecamy także, aby wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować je do jednego pliku archiwum
(ZIP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 65-500 Ostrzeszów e-mail:
idr@ostrzeszow.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów jest Paweł Wabnic adres email:
iod@ostrzeszow.pl, tel. 62 732 06 08;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa garażu OSP w Szklarce Myślniewskiej, prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z
przepisów prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IDR.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa garażu OSP w Szklarce Myślniewskiej.
Zakres robót obejmuje:
• Mur fundamentowy,
• Podkłady, posadzka betonowa,
• Konstrukcja, obudowa ścian wewnętrznych,
• Stolarka okienno-drzwiowa (w tym brama garażowa wyposażona w przeszklone okna i drzwi zamykane na klucz),
• Utwardzenie terenu wokół budynku,
• Zasilanie,
• Tablica rozdzielnicy,
• Instalacja eklektyczna,
• Pomiary.
Strażacy jednostki OSP w systemie gospodarczym wykonali wcześniej kompletną konstrukcję stalową, czyli cały szkielet
budynku. Wykonane zostały również stropy fundamentowe budynku.
Miejsce wykonania zamówienia: 301807_5.0016.173

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216125-6 - Roboty budowlane w zakresie obiektów służb ratunkowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub
przebudowie lub remoncie budynku o wartości zadania wynoszącej 130 000 zł brutto każde.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli
przynajmniej jeden z wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie.
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać
wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu poświadczenia, iż
brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z
wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (składane do oferty o ile dotyczy);
d) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie (składane do oferty o ile dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
dokonuje mocodawca lub notariusz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Terminy ustalone w § 2 ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego
i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających
zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy;
2) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającego z obiektywnych, nieprzewidzianych i
niezależnych od Zamawiającego okoliczności,
3) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego,
4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy,
protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
5) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne i/lub konieczność wykonania badań archeologicznych,
mających istotny wpływ na termin realizacji robót,
6) wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w niniejszej Umowie, a których wykonanie jest konieczne do
wykonania Przedmiotu Umowy,
7) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,
8) prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Umowy, lub gdy
9) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych oraz ust. 3
Umowy.
2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres
przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub czasu
potrzebnego na wykonanie robót dodatkowych. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3).
3. Niezależnie, od postanowień ust. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy:
1) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy;
2) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, a zmiany te nie powodują zmiany
ogólnego charakteru Umowy.
Powyższe dotyczy zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia zakresu Umowy i zw. z tym wynagrodzenia, a także terminu
realizacji Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych. Zamawiający ma w związku z tym prawo wydania
Wykonawcy na piśmie poleceń, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji Umowy lub pominięcie
poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna do realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu budowlanego.
Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy robót. Zasady wyceny robót zamiennych zostały określone w § 11 Umowy.

Pozostałe postanowienia w zakresie zmian umowy znajdują się w załączniku do SWZ stanowiącym wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy „Asystent postępowania”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.