eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 2

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-043

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.obuchowska@amkl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2152784-5ba8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071082/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony osób i mienia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4. Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;
h) dopuszczalnych formatów przesyłanych danych:
- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip; .7Z.
- Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
i) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
j) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
2. Wykonawca, przystępując do postępowania (składając ofertę za pomocą platformy zakupowej):
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod linkiem i stosuje się do niej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest Inspektor Ochrony Danych Akademii, adres e-mail: iod@amkl.edu.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 262-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 532768,32 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa ochrony osób (działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej) i mienia (działania mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren ochraniany) w obiektach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, obejmująca:
1) budynek główny A, B, C, przy pl. Jana Pawła II nr 2 – (budynek A – 3 piętrowy, skrzydło B – 4 piętrowy i oficyna C - 1 piętrowy) o łącznej powierzchni ok. 5700 m2 oraz zamknięty dziedziniec wewnętrzny, w obiekcie znajduje się recepcja, przy wejściu głównym do budynku;
2) budynek D, przy ul. A. Zelwerowicza nr 3a-5 – budynek 1-piętrowy o powierzchni ok. 1000 m2 z przyległym parkingiem;
3) budynek E, przy ul. A. Zelwerowicza 7-11 – budynek 2-piętrowy o powierzchni ok. 5980 m2 w którym znajduje się parking podziemny oraz z terenem przyległym, w obiekcie na parterze znajduje się recepcja;
4) budynek F, przy ul. Podwale 13 – budynek 3-piętrowy o powierzchni ok. 1925 m2 z terenem przyległym.
2. Przedmiotowa usługa obejmuje między innymi:
1) ochronę osób i mienia;
2) dozorowanie sygnałów alarmowych (12 systemów);
3) ochronę w postaci grupy interwencyjnej;
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w Załączniku nr 8 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia.
4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały uregulowane w załącznikach do SWZ w szczególności w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ. Ochrona obiektów, osób i mienia, winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 r. poz. 1995 ze zm.) oraz zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r. poz. 742).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego zgodnie z formularzem ofertowym. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o zamówienie skierowane do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień opcjonalnych (prawo opcji) polegających na, zwiększeniu zamówienia podstawowego tzn.: ilościowe zwiększenie zamówienia podstawowego polegającego na zleceniu usług wyszczególnionych w zamówieniu podstawowym.
4. Zamawiający przewiduje w ramach opcji zwiększenie zamówienia podstawowego maksymalnie o 100 roboczogodzin (wartość opcji).
5. Okoliczności skorzystania z opcji:
1) Zamawiający może dokonać uruchomienia opcji w jednym lub kilku zamówieniach, których łączna ilość nie może przekroczyć maksymalnej wartości opcji;
2) termin realizacji opcji nie może być dłuższy niż termin obowiązywania umowy –zgodnie z zasadami opisanymi w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ;
3) warunkiem uruchomienia opcji, jest posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację części zamówienia objętej opcją;
4) Zamawiający zaznacza, że prawo opcji jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego.
5) Zamawiający oświadcza, że niedopuszczalnym jest przekroczenie ustanowionego (maksymalnego) zakresu prawa opcji, oraz że może być ono uruchomione wyłącznie w okresie obowiązywania umowy;
6) część zamówienia wykonana w ramach prawa opcji rozliczona będzie zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o: Kryterium 1: CENA (C): waga 90%, Kryterium 2: Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie w nocy (T) waga 10%,
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
3. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryterium podany jest w rozdziale XIV SWZ.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie w nocy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995).
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na ochronie osób i mienia, spełniające - każda z nich, poniższe warunki:
a) usługa była wykonywana nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy*;
b) wartość usługi przypadającej na ten okres wynosi nie mniej niż 300 000,00 zł brutto.
UWAGA
a) W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.
b) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz musi zawierać zakres usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (dwóch lub więcej Wykonawców):
- warunek, o którym mowa w pkt 2 powyżej musi być spełniony przez tego z Wykonawców, który będzie odpowiedzialny za wykonanie zakresu prac, dla których wymagane jest posiadanie koncesji,
- warunek, o którym mowa w pkt 3 powyżej, powinien być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.
e) Okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 3 powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689).
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, dotyczących tych podmiotów.
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1 powyżej, dotyczące każdego z nich.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w przytoczonym punkcie. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, , o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej tj.:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
1.2. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.:
- odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1) formularza ofertowego (zał. nr 1 do SWZ);
2) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw wykluczenia (zał. nr 2 do SWZ);
3) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SWZ);
Uwaga!
Powyższe oświadczenia (Załączniki nr 2 i 3 do SWZ) dotyczą również każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (zał. nr 4 do SWZ);
5) pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców (jeżeli dotyczy);
6) oryginału gwarancji lub poręczenia - elektronicznie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
7) oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) - jeśli dotyczy.
9) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w Rozdziale XI pkt 16-18 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer: 59 1090 2398 0000 0001 2075 3044, z adnotacją: Wadium - Sprawa nr: ZP 262-2/2023.
5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 lit. b-d, z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. - Wadium- Sprawa nr ZP 262-2/2023.
6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie pieniężnej, to będzie ono skutecznie wniesione, gdy najpóźniej w terminie składania ofert kwota ta zostanie uznana na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
7. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt 3 lit. b-d, musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli jest ono wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Zamawiający żąda załączenia do oferty:
1) pełnomocnictwa (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z załączonym do SWZ załącznikiem nr 5.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne, nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia zewnętrzne o charakterze wyjątkowym pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności.
2) zmiany wynagrodzenia w przypadkach i na zasadach określonych w § 5 umowy,
3) zmian podwykonawców lub osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania,
5) zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) gdy niedokonanie zmian w Umowie będzie działaniem ewidentnie sprzecznym z zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego w art. 439 i art. 455 ustawy Pzp.
3. Przewidziane powyżej okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych drugiej Strony.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy może ulec zmianie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (nie dotyczy 2023 r.),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
5) zmian poziomu ceny materiałów lub kosztów, w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 26
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_wroc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 02.11.2023 r. od godziny 8:00.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
- na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
- na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4, 7, 8, 10 Pzp,
- wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej,
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
a. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani;
b. obowiązki Wykonawcy wobec podwykonawców uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający nie warunkuje złożenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej.
5. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 uPzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących całość czynności związanych z ochroną osób i mienia.
6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ dokonywane będą w PLN.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.