eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszana › Remonty dróg publicznych i wewnętrznych w Gminie Mszana (II postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty dróg publicznych i wewnętrznych w Gminie Mszana (II postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MSZANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258687

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 81

1.5.2.) Miejscowość: Mszana

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-325

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324759755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@mszana.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty dróg publicznych i wewnętrznych w Gminie Mszana (II postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2c84a47-5b8c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020258/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,141554,7c589528c1929cd175d1886864f0425f.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,141554,7c589528c1929cd175d1886864f0425f.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 344 ze zm.), tj.:
1) przy użyciu Platformy, adres: https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,141554,7c589528c1929cd175d1886864f0425f.html
lub
2) za pomocą poczty elektronicznej, adres: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl - Zamawiający w sytuacjach awaryjnych dopuszcza
możliwość komunikowania się z Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega, że oferta wraz załącznikami może być składana tylko
i wyłącznie za pośrednictwem Platformy przetargowej.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Osoby wyznaczone do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego przedmiotu zamówienia:
- w sprawach merytorycznych: Ireneusz Szmidt
- w sprawach formalno-prawnych: Aleksandra Tkocz
zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do
możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację
z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy są dostępne pod niniejszym adresem:
https://mszana.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę, zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy dostępnych pod
adresem oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy dostępny pod adresem
https://mszana.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy dostępny pod
adresem: https://mszana.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA, nr tel. 71 787 35 34, email:
helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00-16:00.
Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty
przetargowej) dopuszczone są formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2247) – z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także
przesyłanie dokumentów (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
UWAGA: przesłanie pliku w formacie .rar poprzez Platformę przetargową jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do
innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej (np. w formacie .zip).
Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020, poz. 2452) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020, poz. 2415).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB dla jednego pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, reprezentujący Gminę Mszana z siedzibą przy ul. 1 Maja
81, 44-325 Mszana;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mszana jest Pan Piotr Hajski,
kontakt: iod@mszana.ug.gov.pl; tel. 32 4759758;
3) przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na gminę na zasadach określonych w
przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do
wyboru Wykonawcy
w oparciu o ustawę Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Gminie Mszana”, nr postępowania:
PI.271.9.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak
również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresie działania archiwów państwowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym
przez 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania
udzielanego w trybach zamówień publicznych; w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja
zamówień publicznych oraz umowa zawarta
w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi programu, z którego uzyskano
dofinansowanie;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
c.d. w pkt. 3.16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
5.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PI.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – remont drogi – ul. Chabrowa w Mszanie
Remont drogi będzie polegać na wykonaniu nawierzchni na całej szerokości drogi, frezowanie, częściowe wykonanie
podbudowy, utwardzenie poboczy.
Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 570,0*4,0 m.
Konstrukcja jezdni:
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 5/31,5 mm gr. 10cm
- Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej o uziarnieniu 4/31,5 mm gr. do 10 cm (utwardzenie poboczy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowią:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 7)
- Przedmiar robót (zał. nr 8 dla cz. 1).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi będzie polegać na wykonaniu nawierzchni na całej szerokości drogi, frezowanie, oraz rozebranie i ułożenie
krawężników drogowych, regulacja studni.
Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 424*3,4 m.
Konstrukcja jezdni:
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- Zabudowa krawężników na ławie betonowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowią:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 7)
- Przedmiar robót (zał. nr 8 dla cz. 2).
- Wyjaśnienie do przedmiaru robót dla cz.2 (zał. 9 do cz.2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – remont drogi – ul. bocznej Centralnej w Połomi
Remont drogi będzie polegać na wykonaniu nawierzchni na całej szerokości drogi, ułożeniu krawężników, utwardzenie
poboczy, wykonanie studni rewizyjnej
Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 70,0*3,5 m.
Konstrukcja jezdni:
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm
- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 5/31,5 mm gr. 10cm
- Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej o uziarnieniu 4/31,5 mm gr. do 10 cm (utwardzenie
poboczy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowią:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 7)
- Przedmiar robót (zał. nr 8 dla cz. 3).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek dla wszystkich części:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie
budowy lub remontu lub przebudowy dróg/drogi o nawierzchni asfaltowej. Robota ta winna być wykonana należycie.
Uwaga do ust. 3.4 pkt a):
1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego
przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
2. W przypadku, gdy roboty były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub
innymi Wykonawcami, należy w Wykazie robót, wskazać jakie czynności w ramach tych robót, które były wykonywane przez
Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do swz (formularz oferty).
Wraz z ofertą należy złożyć:
1.2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
w rozdziale III SWZ – zgodnie z zał. nr 3 do swz.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
Oświadczenie, o którym mowa w ust 1.2 składają odrębnie każdy z wykonawców -
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00363028/01 z dnia 2023-08-22
2023-08-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, celem potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej przedstawia,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby –
zał. nr 3a do SWZ.
1.3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych danych.
Uwaga: opisane zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
1.4 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ów - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1.3
(dotyczy również spółki cywilnej). Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zał. nr 4 do swz) – oświadczenie dotyczy wyłącznie
wykonawców wspólnie składających ofertę;
1.6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (zał. nr 5 do swz) do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy
Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy;
1.7 Kosztorys ofertowy (dla każdej części osobny) sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale X swz.
Kosztorys musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Kosztorys stanowi integralną część formularza ofertowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
wykazania warunku, o którym mowa w ust. 3.4 a) rozdziału III swz
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych stanowi zał. nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentu pod taką sama nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
8.2 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
8.3 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. 1.2 rozdziału IV swz) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (każdy z
Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.5 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi zał. nr 4 do swz.
8.6 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów,
przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
8.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy Pzp.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy na podstawie w stosunku do treści oferty, jeżeli
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
2.1 Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, który może nastąpić w przypadku:
1) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie
z technologią ich wykonania, np.:
a) intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice, których sumaryczna ilość odpadów
w okresie kolejnych 7 dni była wyższa niż 80 mm/m2,
co wymaga udokumentowania stosowną notatką i przedstawienia przez Wykonawcę informacji w formie pisemnej o
warunkach pogodowych panujących w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla gminy Mszana. W
takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystąpienia wskazanych okoliczności;
2) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania stron spowodowana okolicznościami, których zamawiający działając z
należytą starannością, przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można było przewidzieć, uniknąć ani im
zapobiec;
3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn leżących po jego stronie,
4) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie. Termin zakończenia robót może
zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności,
5) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, mają wpływ
na termin zakończenia inwestycji. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania tych robót,
6) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji robót) i nie wynikających z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania wskazanych
okoliczności.
7) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, która to zmiana wpłynie na wydłużenie
terminu wykonania przedmiotu umowy i może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy
w oparciu
o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.;
8) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony
umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności
zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan
epidemii/pandemii (inne niż wywołane wirusem SARS-Cov2), działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją
robót). Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej,
Pozostałe zmiany określone w ust. 2.2 do ust. 8 są zawarte w § 8 zał. nr 1 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,141554,7c589528c1929cd175d1886864f0425f.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.