eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Dostawa tekstyliów i materacyOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tekstyliów i materacy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIW KOŁOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330904944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Portowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943544620

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stawska@mswia.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mswia.kolobrzeg.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tekstyliów i materacy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa157d0f-5b9a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526990/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Dostawa tekstyliów i materacy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski ( w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje
przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenia na Platformie OpenNexus pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings (zwanej dalej „Platformą").
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie,
mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne
wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj: stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4 , Linux, lub ich nowsze
wersje;zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna
wersja 10 0.; włączona obsługa JavaScript;zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf;szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje
się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Zamawiający informuje, że instrukcje z
korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”: zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf; w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .gif, .bmp, .numbers, .pages. komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko
na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email;korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób niż za
pomocą Platformy na przykład listownie, mailem nie będzie brana pod uwagę; Sugerujemy złożenie
oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków;podczas podpisywania plików zaleca
się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1;zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;zamawiający zaleca aby nie wprowadzić jakichkolwiek
zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym.Maksymalny rozmiar jednego pliku
przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150
MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Ze względu na ograniczoną
ilość znaków szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1
niniejszej SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
„RODO”, informuję że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w przedmiotowym
postępowaniu jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600
Wałcz.
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iod@107sw.pl.
3) Podane dane w zakresie wynikającym z właściwych przepisów ustawy Pzp oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pozostałym
zakresie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia
przedmiotowej oferty.
4) Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na
administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, obsługę poczty oraz innym
zainteresowanym na zasadach, w szczególności wynikających z art. 18, art. 74, art. 76, art. 222, art. 253, art. 260 wymienionej
ustawy Pzp.
5) Dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie
wynikającym z wymienionych przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celu. W pozostałym
zakresie podanie danych jest dobrowolne.
7) Ponadto informuję, że:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu
do swoich danych i otrzymania ich kopii), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;
b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmiana wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnych z ustawą;
c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o których
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania 24/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 259630,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tekstyliów i materacy. Zadanie nr 1: dostawa dekoracji okiennych i tekstylnych. Opis poszczególnych części (zadań) znajduje się w Rozdziale II podrozdział 1 SWZ oraz w załączniku nr od 5 do SWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 171630,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39512200-6 - Pokrycia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39512500-9 - Poszewki na poduszki

39515100-6 - Zasłony

39520000-3 - Gotowe wyroby włókiennicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdej części (zadania) zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).
Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych przez wykonawcę w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym część oferty, w ilościach określonych w załączniku nr 1.1 – 1.3 do SWZ.
W ramach Opcji, wedle wyboru zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez wykonawcę w tabeli formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego część oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia.
Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo – ce-nowym, stanowiącym część oferty wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena 60,00 %
2. Termin realizacji dostawy częściowej 20,00 %
3. Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe 20,00 %
1) Cena – 60,00%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: [C] – 60,00 pkt
Ww. kryterium będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
Cena = -------------------------------------------- x 100 x 60%
cena badanej oferty
W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
2) Termin realizacji dostawy częściowej – 40,00%
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy częściowej”: [T] – 20,00 pkt
Punkty zostaną przyznane w zależności od zadeklarowanego przez wykonawcę maksymalnego terminu realizacji dostawy częściowej od dnia zlecenia dostawy częściowej.
Punkty w przedmiotowym postępowaniu zostaną przyznane wg poniższych zasad:
a) jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że zrealizuje dostawę częściową w terminie minimalnym wynoszącym 20 dni kalendarzowych od dnia zlecenia dostawy częściowej przez zamawiającego otrzyma – 20,00 pkt;
b) jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że zrealizuje dostawę częściową w terminie maksymalnym wynoszącym 30 dni kalendarzowych od dnia zlecenia dostawy częściowej przez zamawiającego otrzyma – 0,00 pkt.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20,00 pkt.
3) Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe: [R] – 20,00%
„Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe” (dalej – termin rozpatrzenia reklamacji)
W ramach kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego 14 dni roboczych – 0,00 pkt;
b) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego od 8 do 13 dni roboczych – 10,00 pkt;
c) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego do 7 dni roboczych – 20,00 pkt;
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy częściowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji - wady jakościowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tekstyliów i materacy. Zadanie nr 2: dostawa tekstyliów łazienkowych i kuchennych. Opis poszczególnych części (zadań) znajduje się w Rozdziale II podrozdział 1 SWZ oraz w załączniku nr od 5 do SWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 28167,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39520000-3 - Gotowe wyroby włókiennicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdej części (zadania) zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).
Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych przez wykonawcę w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym część oferty, w ilościach określonych w załączniku nr 1.1 – 1.3 do SWZ.
W ramach Opcji, wedle wyboru zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez wykonawcę w tabeli formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego część oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia.
Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo – ce-nowym, stanowiącym część oferty wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2 zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena 60,00 %
2. Termin realizacji dostawy częściowej 20,00 %
3. Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe 20,00 %
1) Cena – 60,00%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: [C] – 60,00 pkt
Ww. kryterium będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
Cena = -------------------------------------------- x 100 x 60%
cena badanej oferty
W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
2) Termin realizacji dostawy częściowej – 40,00%
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy częściowej”: [T] – 20,00 pkt
Punkty zostaną przyznane w zależności od zadeklarowanego przez wykonawcę maksymalnego terminu realizacji dostawy częściowej od dnia zlecenia dostawy częściowej.
Punkty w przedmiotowym postępowaniu zostaną przyznane wg poniższych zasad:
a) jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że zrealizuje dostawę częściową w terminie minimalnym wynoszącym 20 dni kalendarzowych od dnia zlecenia dostawy częściowej przez zamawiającego otrzyma – 20,00 pkt;
b) jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że zrealizuje dostawę częściową w terminie maksymalnym wynoszącym 30 dni kalendarzowych od dnia zlecenia dostawy częściowej przez zamawiającego otrzyma – 0,00 pkt.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20,00 pkt.
3) Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe: [R] – 20,00%
„Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe” (dalej – termin rozpatrzenia reklamacji)
W ramach kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego 14 dni roboczych – 0,00 pkt;
b) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego od 8 do 13 dni roboczych – 10,00 pkt;
c) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego do 7 dni roboczych – 20,00 pkt;
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy częściowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji - wady jakościowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tekstyliów i materacy. Zadanie nr 3: dostawa materacy piankowych. Opis poszczególnych części (zadań) znajduje się w Rozdziale II podrozdział 1 SWZ oraz w załączniku nr od 5 do SWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 88000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39143112-4 - Materace

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdej części (zadania) zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).
Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych przez wykonawcę w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym część oferty, w ilościach określonych w załączniku nr 1.1 – 1.3 do SWZ.
W ramach Opcji, wedle wyboru zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez wykonawcę w tabeli formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego część oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia.
Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo – ce-nowym, stanowiącym część oferty wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 3 zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena 60,00 %
2. Termin realizacji dostawy częściowej 20,00 %
3. Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe 20,00 %
1) Cena – 60,00%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: [C] – 60,00 pkt
Ww. kryterium będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
Cena = -------------------------------------------- x 100 x 60%
cena badanej oferty
W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
2) Termin realizacji dostawy częściowej – 40,00%
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy częściowej”: [T] – 20,00 pkt
Punkty zostaną przyznane w zależności od zadeklarowanego przez wykonawcę maksymalnego terminu realizacji dostawy częściowej od dnia zlecenia dostawy częściowej.
Punkty w przedmiotowym postępowaniu zostaną przyznane wg poniższych zasad:
a) jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że zrealizuje dostawę częściową w terminie minimalnym wynoszącym 20 dni kalendarzowych od dnia zlecenia dostawy częściowej przez zamawiającego otrzyma – 20,00 pkt;
b) jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że zrealizuje dostawę częściową w terminie maksymalnym wynoszącym 30 dni kalendarzowych od dnia zlecenia dostawy częściowej przez zamawiającego otrzyma – 0,00 pkt.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20,00 pkt.
3) Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe: [R] – 20,00%
„Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe” (dalej – termin rozpatrzenia reklamacji)
W ramach kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego 14 dni roboczych – 0,00 pkt;
b) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego od 8 do 13 dni roboczych – 10,00 pkt;
c) dla terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego do 7 dni roboczych – 20,00 pkt;
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy częściowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji - wady jakościowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania
wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w niniejszym
postępowaniu nie żąda złożenia przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dla zadań 1 -3:
opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w
Rozdziale II, podrozdział 2, pkt 4) SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli
są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz asortymentowo – cenowy, wypełniony i odpowiednio podpisany, w zakresie na który wykonawca składa ofertę, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 – 1.3 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 3);
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy; b) pełnomocnictwo, o którym mowa w lit. a) należy dołączyć do oferty; c) wszelką
korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika; d) wspólnicy spółki
cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w lit a) – d). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku oferty wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1) w formularzu oferty należy
wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę
musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać
zakres umocowania; 3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia z postępowania. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia składane jest wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe
określone w rozdziale II podrozdział 7 pkt 6 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają
wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji danej dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) skutków działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego Strony, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec, o ile mają one wpływ na termin dostawy Asortymentu przez Wykonawcę, w tym w szczególności skutki działania siły wyżej w postaci epidemii, wojen, klęsk żywiołowych,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których wystąpienia Zamawiający, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć w dniu zawarciu Umowy;
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub Artykułów lub zmiany Wynagrodzenia w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zmiany wielkości opakowania – z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej za Artykuł, o ile zamiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości sztuk dostarczonego Artykułu oraz nie będzie skutkować zwiększeniem należnej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego Artykułu w stosunku do jego ilości i cen określonych w wyciągu z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy,
c) zmiany nazwy handlowej, producenta Artykułu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w załączniku nr 2 do Umowy,
d) zmiany elementów składowych Przedmiotu Umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
e) korzystania przez Zamawiającego z czasowych promocji cen Artykułów, objętych Przedmiotem Umowy, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o promocji, wskazując który Artykuł jest nią objęty, w jakim okresie trwa promocja oraz cenę promocyjną, dodatkowo przywołując oznaczenie Umowy, na podstawie, której dany Artykuł jest dostarczany,
f) zmiany przedmiotu dostawy poprzez zastąpienie Artykułu/Artykułów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie innym Artykułem/innymi Artykułami o analogicznym przeznaczeniu i spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących załącznik nr 2 do Umowy; w szczególności lecz nie wyłącznie zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Artykułów o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych, czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego;
3) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych;
4) zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 4 Umowy, poprzez wskazanie dodatkowego miejsca dostawy, znajdującego się w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy.
2. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wy-mieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie de-cyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.