eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › "Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową - ulica Górna w Tuliszkowie"Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową – ulica Górna w Tuliszkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TURECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311018982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 59

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@turek.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową – ulica Górna w Tuliszkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dab59904-56ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033152/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Podziały nieruchomości, sporządzanie wykazów zmian gruntowych, ustalenia granic, sporządzenie opinii geodezyjnych - związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dab59904-56ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- za pośrednictwem posłańca,
- osobiste doręczenie.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dab59904-56ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA TURECKI z siedzibą Starostwa Powiatowe w Turku przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: e-mail iod@turek.starostwo.gov.pl , tel. 63 222 32 07 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Zamówienie dotyczy wykonania prac geodezyjnych obejmujących:

Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położonych przy drodze powiatowej – ulica Górna w Tuliszkowie (na odcinku od skrzyżowania z ulicą O.S.P. do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej - około 10 działek).

Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zarządem Dróg Powiatowych w Turku zasięg pasa drogowego na dzień 31 grudnia 1998 r. i na tej podstawie wykonać mapy z projektami podziałów.

Mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych należy wykonać
w 6 egzemplarzach dla każdej nieruchomości, muszą być one opatrzone klauzulą przyjęcia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w ust. 4 rozdziału V SWZ , oraz w projektowanych postanowieniach umowy (projekt umowy)– załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert są następujące:

a) cena oferty brutto - 60 %
b) okres gwarancji jakości - 40 %

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej (1% = 1 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Kwalifikacje zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji usługi co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu nr 2: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752).; osoba ta zobowiązana jest do wykonania co najmniej wszelkich czynności, do których wymagana są ww. uprawnienia.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu stanowi rozdział XXI SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

wykaz osób o kwalifikacjach określonych w ust. 1 pkt. 2 w rozdziale XXI SWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty tj. Interaktywnego Formularza Ofertowego należy załączyć:
a) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), gdy wykonawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo należy złożyć w takiej samej formie jak oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
b) Formularz cenowy - pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zał. nr 1 do SWZ.
c) zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy), o którym mowa w rozdziale XXXIX ust. 3 zał. nr 4 do SWZ w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wraz ze zob. innego podmiotu do oferty należy dołączyć ośw. podmiotu udostepniającego zasób dot. niepodlegania wykluczeniu – zał. nr 2 do SWZ oraz speł. warunków udziału w post.- zał.nr 3a do SWZ w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dokument ustanawiający pełnomocnika, lub upoważnienie pełnomocnika w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
e) oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 2, 3 i 3a do SWZ) z uwzg. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (w zakresie wskazanym przez zamawiającego pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
(oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 .04 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ośw. te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz speł. warunków udziału w post. w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje speł. warunków udziału w postęp.);
f) Ośw. z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozdział XXI ust.4 jeżeli dotyczy), o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zał. nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i wskazywać: postępowanie którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załacznik nr 2 i 3 do SWZ)

3.W odniesieniu do warunków udziału wskazanych w rozdziale XXI dot. kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ).

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

projektowane post. umowy stanowią zał. nr 7 do SWZ (paragraf 10 - zmiany umowy)
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu wykonania umowy - jeżeli pierwotny termin nie może być dochowany:
1) z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego - termin zostanie przedłużony o okres, przez który Wykonawca z powodu tych przyczyn nie mógł wykonywać umowy,
2) wyłącznie z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, na które strony nie mają wpływu, przed którym nie można było się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, którego nie można było przewidzieć, a także uniknąć lub przezwyciężyć oraz niezależne od stron (w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, strajki, zamieszki uliczne, ataki terrorystyczne) - termin zostanie przedłużony o okres, przez który strona powołująca się na siłę wyższą nie mogła z powodu tej siły i jej następstw wykonywać umowy; okoliczności te winna wykazać strona powołująca się na siłę wyższą.
2. Niezwłocznie po powzięciu przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 (proj, post. umowy par.10), Wykonawca poinformuje Zamawiającego o jej wystąpieniu na piśmie, pod rygorem nieważności, a jeżeli nie będzie możliwe dochowanie takiej formy - w każdy inny powszechnie przyjęty sposób (telefon, fax, poczta elektroniczna).
3. Dopuszcza się zmianę osób wskazanych w § 3 ust. 5 (proj. post. umowy) wyłącznie w przypadku:
1) obiektywnej niemożności wykonywania przez te osoby powierzonych im zadań,
w szczególności z powodu choroby lub utraty uprawnień niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, ustania stosunku prawnego, na podstawie którego osoby te wykonywały dla Wykonawcy czynności w ramach niniejszej umowy,
2) niewłaściwego wykonywania przez te osoby obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 1 (par.10 proj. post. umowy), Wykonawca na piśmie pod rygorem nieważności poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje, w miejsce tych osób, inne osoby, o kwalifikacjach co najmniej odpowiadających kwalifikacjom osoby zastępowanej.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 (par. 10 proj. post. umowy), Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności poinformuje Wykonawcę o okolicznościach uzasadniających zmianę osoby oraz wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na zastąpienie tej osoby inną osobą; osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje co najmniej odpowiadające kwalifikacjom osoby zastępowanej.
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 (par. 10 proj. post. umowy), wymaga akceptacji Zamawiającego, bez obowiązku sporządzania aneksu do umowy.
7. Pozostałe zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale XII SWZ. Adres strony - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dab59904-56ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane w ramach dotacji celowej przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu regulacji stanów prawnych oraz z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108. ust.1- stanowi rozdział XIV SWZ

Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm) - stanowi rozdział XV SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.