eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mirów Stary › Dostawy oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIRÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mirów Stary 27

1.5.2.) Miejscowość: Mirów Stary

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-503

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486283889

1.5.8.) Numer faksu: 486283889

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@mirow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edf68a44-5b9b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049114/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gwmirow.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Mirów, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub
Systemem) dostępnego pod adresem https://gwmirow.e-zp.finn.pl/
Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na Systemie e-ZP
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.
W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz
filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu . Instrukcja
dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera
synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu:
a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
Złożenie oferty poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
Kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym
usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej
Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu
e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego .
Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis osobisty, profil zaufany, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta
Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web
Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222
z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania
podpisu elektronicznego, a. kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES -
pozostałe formaty);
b. podpis zaufany;
c. podpis osobisty;
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej
Zamawiający zaleca składnie ww. plików w formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB;
W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany, podpis osobisty, podpis zaufany i jego typu (zewnętrzny, otaczający)
Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub dokument z podpisem (typ otaczający).
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w Systemie jako osobny dokument poprzez mechanizm dodawania dokumentów i określenia ich jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Wójt Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, tel/fax: 48 628 38
89, e-mail: urzad@mirow.pl /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych kontaktować można się pod adresem e-mail: bodo.radom@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawy oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2023/2024, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG.271.24.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 355917,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2023/2024 w ilości ok. 100 000 l do pięciu kotłowni należących do Zamawiającego, mieszczących się w następujących budynkach:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie Starym– kotłownia nr 1;
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie Starym– kotłownia nr 2;
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym,
d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym,
e) Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym
Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt. Zamawiający wskazuje, iż minimalna wielkość świadczenia wynosi 40 000 l.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w czasie wskazanym w ofercie Wykonawcy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

a) Olej musi posiadać świadectwo jakości i spełniać następujące parametry zgodnie z normą jakościową PN-C-96024:

1. Wartość opałowa MJ/kg 42,6
2. Gęstość w temperaturze 15°C min/max. kg/m3 800/860
3. Temperatura zapłonu min. °C 56
4. Zawartość siarki nie więcej niż % 0,20
5. Barwa - Czerwona
6. Całkowita wartość zanieczyszczeń mg/kg 24

b) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego.
c) Olej opałowy będzie dostarczany przez Wykonawcę pod wskazany przez Zamawiającego adres kotłowni, auto – cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853 z późn. zm.). Auto – cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa.
d) Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju opałowego do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczania oleju opałowego ze środka transportu do kotłowni wskazanych przez Zamawiającego
e) Dostawy oleju będą się odbywać przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15°C
f) Dostawy oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przy założeniu jednorazowej dostawy w ilości 4 000 -10 000 l. Zamówienie będzie składane telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną i będzie określać każdorazowo ilość zamawianego oleju.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości przywiezionego oleju, jak również do dokonania badania jakości przywiezionego oleju opałowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem dostawom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: dostarczył w ramach jednej umowy lub zamówienia olej opałowy o łącznej ilości min. 40 000 litrów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021.275 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych.
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania niniejszej Umowy zgodnie z SWZ;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;
d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
e) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć, ani im zapobiec.
Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, nie zaś obowiązku. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
Nie stanowi zmiany niniejszej Umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną,
b) zmiana danych teleadresowych Strony,
c) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno-prawnej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Systemu e-ZP dostępnego pod adresem https://gwmirow.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.