eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. GlinkiOgłoszenie z dnia 2023-09-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-805f5219-5b91-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/410334

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej:
„Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64
ustawy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej),
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): godnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów
Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-
otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): korzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
ub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art 18 ust 1 rozporządzenia 206/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-17-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) UWAGA: Zamawiający przekaże następujący materiał brukarski:
1) Krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm w ilości do 285 mb,
2) Obrzeży betonowych o wymiarach 30x8x100 cm w ilości do 250 mb,
3) Kostki brukowej betonowej prostokątnej o gr. 6 cm koloru szarego w ilości do
440 m 2 ,
4) Kostki brukowej betonowej prostokątnej o gr. 8 cm koloru czerwonego w ilości
do 130 m 2 .
2) Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki gm. Karczew na
odcinku od dz. ew. nr 276 obr. Glinki (od istniejącego chodnika) w kierunku drogi krajowej
nr 50 zgodnie z załącznikiem graficznym z materiałów brukarskich przekazanych przez
Zamawiającego
3) Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozostałych materiałów niezbędnych do
wykonania zadania m.in. betonu, kruszywa, studni, wpustów itp.,
4) W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:
a) Wykonanie robot ziemnych polegających na korytowaniu na średniej głębokości 33 cm
mierzonej od górnej nawierzchni chodnika oraz 38 cm mierzonej od górnej nawierzchni
zjazdu, koryto musi być wyprofilowane oraz zagęszczone, przy czym współczynnik zagęszczenia musi wynosić Is ≥ 1,0,
4
b) Ustawienie obrzeży ulicznych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego
C12/15, obrzeże nalży ustawić wykonując tzw. „światło” wynoszące 5 cm od strony
nawierzchni chodnika
c) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu
cementowego C12/15, krawężnik należy ustawić wykonując tzw. „światło” wynoszące
ok. 10 cm od strony nawierzchni jezdni, a krawężnikiem należy dociąć do równej
krawędzi i zaleć masą na bazie bitumu,
d) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm dla chodnika i 20 cm dla zjazdu, przy czym stosunek modułu
wtórnego E2 do pierwszego E1 musi być mniejszy bądź równy 2,2, a E1 musi wynosić
min. 80 MPa,
e) Wykonanie nawierzchni chodnika o zmiennej szerokości z betonowej kostki brukowej,
na podsypce cementowo – piaskowej 1:5 grubości min. 3 cm, nawierzchnie chodnika
należy układać przy zachowaniu spadku poprzecznego wynoszącego 2% w stronę
jezdni, nawierzchnia musi zostać zamulona piaskiem,
f) Wykonanie zjazdów indywidualnych /publicznych o zmiennej szerokości –
nawierzchnia z betonowej kostki na podsypce cementowo – piaskowej o grubości min.
4 cm z kostki brukowej.
g) Wykonanie odwodnienia tj. wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem fi 800, studni
rewizyjnych betonowych fi 100 wraz z wyprowadzeniem kominów do powierzchni
chodnika oraz zamontowanie włazów żeliwnych Dn400, wykonanie odejść od studni
rewizyjnej z rur drenarskich o fi 400 Sn8 o długości ok. 12 m układanych w otulinie z
kruszywa łamanego 31/63mm owiniętej geowłókniną.
h) W ramach inwestycji należy dokonać regulacji wysokościowej wszystkich elementów
infrastruktury tj. skrzynki zaworów, zasuw i hydrantów występujących w planowanej
nawierzchni chodników i zjazdów. Regulację należy przeprowadzić w uzgodnieniu z
gestorem sieci.
5) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi w formie wynagrodzenia obmiarowego.
Wynagrodzenie będzie liczone jako iloczyn podanej w formularzu ofertowym ceny brutto i
faktycznie wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto za:
1) Ustawienie 1 mb obrzeży betonowych 8X30X100 cm na ławie z oporem z
betonu cementowego C12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejących
obrzeży,
2) Ustawienie 1 mb krawężnika betonowego 15X30X100 cm na ławie z oporem,
3) Wykonanie 1m 2 z kostki nawierzchni chodnika o zmiennej szerokości z
betonowej kostki brukowej, na podsypce cementowo – piaskowej 1:5 grubości
min. 3 cm wraz z podbudową oraz korytowaniem
4) Wykonanie 1m 2 zjazdów indywidualnych /publicznych o zmiennej szerokości –
nawierzchnia z betonowej kostki na podsypce cementowo – piaskowej o
grubości min. 4 cm z kostki brukowej wraz z podbudową oraz korytowaniem
5) Wykonanie 1 szt. odwodnienia tj. wpustu ulicznego, studni rewizyjnej, rur
drenarskich, kruszywa łamanego rozkładanego w geowłókninie,
6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania inwentaryzacji powykonawczej,
6) Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bierze odpowiedzialność za jego prawidłowe
zabezpieczenie co jest równoznaczne z prawidłowym jego zabezpieczeniem i utrzymaniem
również w okresie zimowym oraz zabezpieczeniem rozpoczętych robót przed ich
degradacją;
7) Wykonawca przed wprowadzeniem organizacji ruchu zobowiązany jest do powiadomienia
o tym fakcie powiatowego inżyniera ruchu,
8) Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji
bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany
jest do opracowania, uzyskania stosownego zatwierdzenia oraz wprowadzenia Czasowej

5
Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca wprowadzi
stałą organizację ruchu
9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów
pochodzących z rozbiórki,
10) Po zakończonych robotach Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w skład
której wchodzić będą między innymi:
− wyniki badań,
− atesty,
− deklaracje zgodności,
− dokumentacja fotograficzna,
− dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej jako wymagane do odbioru
robót,
− dokument potwierdzający fakt złożenia inwentaryzacji powykonawczej
(Wykonawca po otrzymaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zobowiązany jest do dostarczenia oryginału do Zamawiającego)
− oświadczenie kierowania budowy,
− inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na
remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej minimum
klasy Z w zakresie, którego było wykonanie chodnika lub ścieżki rowerowej
lub ciągu pieszo-rowerowego na odcinku nie mniejszym niż 200 mb

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5
podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -
Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający
wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku
określonego w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
2. W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
2. W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
29) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
30) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy. 31) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
32) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni
przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę
regulującą współprace tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanawiania:
 Określenie celu gospodarczego
 Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
 Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu
wykonania zamówienia w całości,
 Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
 Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
 Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją
zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał
wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,
b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
c) istotnej zmiany w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanej na wniosek Zamawiającego,
d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,
e) wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy,
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w tym niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2) Zamiany osobowe:
a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub w innych ustawach,
b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg określony w SWZ,
c) zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru;
3) Zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych robot budowlanych.
4) Zmiany terminu płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy.
5) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6) Zmiany umowy w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi z powodu zmian wprowadzonych do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/410334

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SWZ ceny jednostkowej poszczególnych
elementów zamówienia.
2. Wskazane ceny jednostkowe będą obowiązujące w umowie.
3. Iloczyn wskazanych cen jednostkowych oraz ilości potrzebnych materiałów
wskazanych przez Zamawiającego będzie stanowił cenę, którą Zamawiający będzie
brał pod uwagę tylko w ocenie ofert (przedmiotowa cena nie zostanie uwzględniona
w umowie). Wartość zamówienia będzie uzależniona od posiadanych środków
przez Zamawiającego tj. 100 000,00 zł przy czym wartość ta może ulec zmianie
poprzez zwiększenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.