eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi L璠owo-Osiedle › Dostawa oleju opa這wego do kot這wni w kompleksach administrowanych przez 6 WOG - II ETAP.Og這szenie z dnia 2023-09-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego do kot這wni w kompleksach administrowanych przez
6 WOG – II ETAP.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220515410

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 1N

1.5.2.) Miejscowo嗆: L璠owo-Osiedle

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-271

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - S逝pski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 6wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.6wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego do kot這wni w kompleksach administrowanych przez
6 WOG – II ETAP.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-16e88e66-5b98-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00412072

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00132180/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.16 Dostawa oleju opa這wego w kompleksach administrowanych przez 6 WOG Ustka - ETAP II

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/6wog

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/6wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich u篡ciu zosta造 opisane w Regulaminie
korzystania z us逝g Systemu (Regulamin Portalu e-Us逝g) dost瘼nym z poziomu modu逝 E-learning dla wszystkich u篡tkownik闚
Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawc闚. System jest dost瘼ny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/6wog

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant 6 Wojskowego Oddzia逝 Gospodarczego, L璠owo – Osiedle 1N, 76 – 271 Ustka, nr fax: 261 231 578;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w 6 WOG Ustka jest Pani Dagmara Stecka -Giedroj, tel. 261 231 613;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
Nr 54/INFR/6WOG/2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2023.1605 t.j. z p騧n. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641;
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przez okres 5 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmiana postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp. oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
– na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, luz z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego, a tak瞠 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przys逝guje Pani/Panu:
– w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 54/INFR/6WOG/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.5.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 353429,00 PLN

4.1.6.) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 199793,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest Dostawa oleju opa這wego do kot這wni w kompleksach administrowanych przez 6 WOG – II ETAP.

Olej opa這wy do cel闚 grzewczych do kot這wni olejowych w kompleksach wojskowych: Sekcja Obs逝gi Infrastruktury Ustka, Sekcja Obs逝gi Infrastruktury S逝psk oraz do cel闚 technologicznych w Sekcji Obs逝gi Infrastruktury Czarne, w ilo軼i 35 600 litr闚 do cel闚 grzewczych, 8 700 litr闚 do cel闚 technologicznych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: opisano szczeg馧owo w Rozdziale XXII SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zg這szenia telefonicznego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt 鈔odowiskowy- norma emisji spalin pojazd闚

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚, Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami p造nnymi.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca posiada:
aktualn op豉con polis odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 90.000,00 z.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: - aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami p造nnymi;
- dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej
z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 90 000,00 z brutto;

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

formularz ofertowy, formularz cenowy, koncesja, wykaz pojazd闚, o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. sk豉da ka盥y z Wykonawc闚

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia istotnych zmian do tre軼i zawartej umowy
w zakresie opisanym szczeg馧owo pkt. XI SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-05 08:55

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://portal.smartpzp.pl/6wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-03

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.