eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › " Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków dla zadania pn.: "Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
" Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków dla zadania pn.: "Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Nowa Ruda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@um.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowaruda.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851517629

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Cmentarna 23

1.11.4.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.11.5.) Kod pocztowy: 57-400

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ntbs.nowaruda@gmail.com

1.11.12.) Adres strony internetowej: ttps://noworudzkitbs.pl.tl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków dla zadania pn.: "Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a522d80-5b97-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012326/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków dla zadania pn.: "Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/noworudzkitbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/noworudzkitbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/noworudzkitbsW celu skrócenia
czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i
stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowe opisy w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Noworudzkie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., ul. Cmentarna 23, 57-400 Nowa Ruda,2)
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Dorota Michoń – kontakt:
ntbs.nowaruda@gmail.com3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;5) osoba fizyczna posiada:a) na
podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych
osobowych jej dotyczących;b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania
swoich danych osobowych;c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje:a) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art.
6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NTBS/ZP-4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1
Wykonanie dokumentacji dla niżej wskazaniach budynków:

1) ul. Obozowa 4c
2) ul. Świdnicka 1

Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów, poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku, iniekcji
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

3) ul. Fabryczna 3,4,5,6
4) ul. Cmentarna 28
5) ul. Cicha 3
6) ul. Kłodzka 5
7) ul. Świdnicka 29
8) ul. Stara Droga 7
9) ul. Stara Droga 9

Zakres dokumentacji:

• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku,
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• remonty klatek schodowych,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2
Wykonanie dokumentacji dla niżej wskazaniach budynków:
1) ul. Nadrzeczna 5
2) ul. Nadrzeczna 6
3) ul. Nadrzeczna 7
4) ul. Cmentarna 14
5) ul. Kościuszki 7
6) ul. Zaułek 1
7) ul. Spacerowa 1
8) ul. Kolejowa 13
9) ul. Stara Osada 6

Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów, poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku, iniekcji
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• wykonanie ogrzewania obiektów w oparciu o OZE, pompy ciepła, zastosowanie promienników na podczerwień, zastosowanie systemów grzewczych w oparciu o instalacje elektryczne energooszczędne w połączeniu z OZE,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3
Wykonanie dokumentacji dla niżej wskazaniach budynków:

1) ul. Świdnicka 10
2) ul. Świdnicka 16

Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów ( bez wymiany pokrycia ), poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku, iniekcji
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

3) ul. Jasna 22
4) ul. Srebrna 28
5) ul. Srebrna 30
6) ul. Radkowska 95

Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów ( bez wymiany pokrycia ), poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku,
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• wykonanie ogrzewania obiektów w oparciu o OZE, pompy ciepła, zastosowanie promienników na podczerwień, zastosowanie systemów grzewczych w oparciu o instalacje elektryczne energooszczędne w połączeniu z OZE,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

7) ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 46
8) ul. Cicha 21

Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów, poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku,
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• wykonanie ogrzewania obiektów w oparciu o OZE, pompy ciepła, zastosowanie promienników na podczerwień, zastosowanie systemów grzewczych w oparciu o instalacje elektryczne energooszczędne w połączeniu z OZE,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4
Wykonanie dokumentacji dla niżej wskazaniach budynków:
1) ul. Kościelna 27
2) ul. Świdnicka 46
Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów , poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku, iniekcji
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

3) ul. Stara Droga 43
4) ul. Świdnicka 97a
5) ul. Świdnicka 115
6) ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 27

Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów ( bez wymiany pokrycia ), poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku,
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• wykonanie ogrzewania obiektów w oparciu o OZE, pompy ciepła, zastosowanie promienników na podczerwień, zastosowanie systemów grzewczych w oparciu o instalacje elektryczne energooszczędne w połączeniu z OZE,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

7) ul. Kłodzka 3
8) ul. Srebrna 8

Zakres dokumentacji:
• wykonanie inwentaryzacji obiektu,
• wykonanie charakterystyki energetycznej budynków,
• wykonanie audytów energetycznych na podstawie których prowadzona będzie termomodernizacja,
• termomodernizacja obiektów polegająca na dociepleniu budynków warstwą styropianu, wełny mineralnej lub tynku ciepłochronnego, wynikająca z audytu energetycznego oraz wytycznych konserwatora zabytków (obiekty będące w rejestrach zabytków),
• termomodernizacja elewacji wynikająca z audytu energetycznego,
• termomodernizacja dachów, poddaszy z dociepleniem wynikającym z audytu energetycznego,
• wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku,
• wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, domofonowej w budynku, w częściach wspólnych budynków,
• wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej od skrzynki głównej w częściach wspólnych do skrzynki zabezpieczeniowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
• wykonanie ogrzewania obiektów w oparciu o OZE, pompy ciepła, zastosowanie promienników na podczerwień, zastosowanie systemów grzewczych w oparciu o instalacje elektryczne energooszczędne w połączeniu z OZE,
• remonty klatek schodowych,
• całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach,
• wymiana instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w przypadku obiektów będących w rejestrze zabytków i wykazie konserwatorskim oraz w obszarach konserwatorskich miasta,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
Dla części nr 1, 2, 3 i 4
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej o wartości każdej min. - 25.000,00 PLN brutto,
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
• 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej.
 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza by jedna osoba posiadała więcej niż jedno wymagane uprawnienie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 4 i 5 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług wykonanych stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku:
1) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów tj. opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.
2) w przypadkach określonych w pkt 1) przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/noworudzkitbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XVI. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.