eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chynów › Modernizacja stadionu sportowego w Drwalewie poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringuOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja stadionu sportowego w Drwalewie poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 67

1.5.2.) Miejscowość: Chynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-650

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@chynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.chynow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stadionu sportowego w Drwalewie poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-731526c7-5b93-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088205/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja stadionu sportowego w Drwalewie poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-731526c7-5b93-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania w przedmiocie określają §9 i § 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w § 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stadionu sportowego w Drwalewie poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu, na terenie działek nr ewid. 372, 634, obręb 0009 Drwalew, jedn. ewid. 140603_2 Chynów.
W ramach zamówienia do zrealizowania jest oświetlenie terenu stadionu sportowego
w Drwalewie oraz dojścia do stadionu w skład którego wchodzi wykonanie:
- Rozdzielnicy głównej RG;
- Rozdzielnicy sterowania oświetleniem SO
- Wewnętrznych linii zasilających wlz
- Oświetlenia stadionu sześcioma masztami o wysokości 16 m
- Oświetlenia dojścia do stadionu trzema słupami o wysokości 8 m
- Fundamentowanie słupów i masztów
- Instalacji zasilania oświetlenia stadionu
- Instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych
- Instalacji ochrony przepięciowej
- Instalacji ochrony przy uszkodzeniu
W zakresie zamówienia jest również wykonanie instalacji dozoru wizyjnego CCTV w skład którego wchodzi wykonanie:
- Szafki GPD – Głównego Punktu Dystrybucyjnego
- Montażu rejestratora 16-to kanałowego 1U
- Instalacji Switch przemysłowa 10- port ePoE
- Instalacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowej z ochroną PoE do systemów IP
- Montażu kamer zewnętrznych bullet 5 MPx IP, ePoE
- Montażu osprzęty mocującego kamery na masztach oświetleniowych
- Instalacji okablowania do kamer skrętką F/UTP kat. 6
- Montaży kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej
- Rurażu do prowadzenia okablowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do opisu przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.
Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:
1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy;
2) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (4 egz.);
3) zorganizowanie zaplecza budowy;
4) zabezpieczenie uzbrojenia terenu znajdującego się na placu budowy;
5) odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni, lub instalacji;
6) odtworzenie zniszczonych przyległych terenów zielonych po wykonaniu robót budowlanych;
7) uporządkowanie terenu po budowie;
8) likwidacja placu budowy;
oraz wszelkie inne prace nie objęte dokumentami zamówienia, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45262300-4 - Betonowanie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 zadanie polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego (np. boisko, amfiteatr, oświetlenia uliczne, parkowe itp.) o wartości min. 100.000,00 złotych,
UWAGA I: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
b) dysponuje osobami które zapewnią kierowanie budową oraz robotami t.j. w szczególności:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
UWAGA I: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA II: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wykonawca nie jest jednak zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w §7 ust. 1 pkt. 4 lit a) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ;
2) Dowody określające czy roboty budowlane o których mowa w ppkt 3, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 4 lit. b) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania – składający ofertę jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w § 12.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Chynowie Nr:
39 9121 0009 0000 0808 2000 0020
w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) Nazwy oraz siedziby:
- dającego zlecenie (Wykonawcy),
- beneficjenta gwarancji (nazwę Zamawiającego, tj. Gmina Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów),
- gwaranta/poręczyciela
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowanie w przedmiocie zawiera § 13 Projektu Umowy (zał. do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.