eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › RZP/TP/122/23Wyk.rb.w zakr.modern.wew.instal.hydr.na poz.piwnic(e.I)oraz seg.C1(e.II)wraz z bud.zb.żelbet.na wodę do celów poż.oraz mont.hydroforu w bud.ZTMWNM w K-cach Ligocie ŚUM przy ul.Medyków 18Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
RZP/TP/122/23Wyk.rb.w zakr.modern.wew.instal.hydr.na poz.piwnic(e.I)oraz seg.C1(e.II)wraz z bud.zb.żelbet.na wodę do celów poż.oraz mont.hydroforu w bud.ZTMWNM w K-cach Ligocie ŚUM przy ul.Medyków 18

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RZP/TP/122/23Wyk.rb.w zakr.modern.wew.instal.hydr.na poz.piwnic(e.I)oraz seg.C1(e.II)wraz z bud.zb.żelbet.na wodę do celów poż.oraz mont.hydroforu w bud.ZTMWNM w K-cach Ligocie ŚUM przy ul.Medyków 18

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f64630f7-5b8f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129811/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w obiektach ZTM-u w Ligocie (realizacja w 5 etapach) 1 etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 61 Pzp) wyłącznie za
pośrednictwem Platformy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.
344), pod adresem: https://sum.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 Pzp, w wierszu oznaczonym tytułem oraz
znakiem niniejszego postępowania.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od
drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z
ustnej rozmowy).
5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie.
7. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy został doręczony Wykonawcy
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania: RZP/TP/122/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej na poziomie piwnic (etap I) oraz segmencie C1 (etap II) wraz z budową zbiornika żelbetowego na wodę do celów pożarowych oraz montażem hydroforu w budynku Zakładu Teorii Medycyny Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 w Katowicach Ligocie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45262300-4 - Betonowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium „gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych instalacyjnych dla instalacji hydrantowej”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Kryterium „okres gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych w zakresie zbiornika ppoż

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 roboty instalacyjne sanitarne zawierające roboty dotyczące instalacji hydrantowej o wartość min. 200 000,00 zł brutto każda.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą:
i. uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
ii. uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sanitarnej,
iii. uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności elektrycznej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe wskazane w SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wzór stanowi załącznik nr 3).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z
postępowania, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
(aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (wzór stanowi załącznik nr 5).
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6) - w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego
w rozdziale VIII SWZ).
3) Wykazu robót zrealizowanych i przedstawionych na poświadczenie doświadczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w
Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b tj. minimum 2 roboty budowlane o wartości min. 200 000,00zł brutto, zawierające w swym zakresie
roboty sanitarne dotyczące instalacji hydrantowej (wzór stanowi załącznik nr 7) - w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są
możliwe:
1) w przypadkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ;
2) gdy zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-23 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień: 05.10.2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są
o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu mailem na adres: katdzialtech@sum.edu.pl - mgr inż. Jan Piórecki - Kierownik Działu Eksploatacji Technicznej i Remontów w Katowicach-Ligocie, tel. 32 208 84 11. Uczestnictwo w wizji jest fakultatywne. W trakcie wizji lokalnych nie będą udzielane informacje techniczne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.