eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Różańsko › Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Różańsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210238288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piołunek 1A

1.5.2.) Miejscowość: Różańsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-311

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957601814

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rozansko@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rozansko.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49ab3fd8-5b8d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00234218/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
wyłącznie Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”) https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko . Wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.
Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
- przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny):
- dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES,
- Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. Pełen i szczegółowy opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Z-cy informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy
Nadleśnictwa Różańsko. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Karolinę Kaczmarek, z którą w sprawach
dotyczących przetwarzania
danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub
telefonicznie wybierając numer +48 91 432 8712.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.Z-cy
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IXPZP, do upływu terminu do ich wniesienia.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art.255-256 i 310 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego Archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom
świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15
RODO, przy czym w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Z-cego, z uprawnienia, o
którym mowa wart. 15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,do
sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa wart. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Z-cy nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych
obejmujących utrzymanie dróg leśnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo
określony i opisany w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót – załącznik na 1A oraz załącznik nr 1B do specyfikacji warunków
zamówienia.
Wykonanie powyższych robót budowlanych drogowych, obejmuje cząstkową naprawę
dróg leśnych polegającą na wbudowaniu dostarczonego materiału, korytowaniu,
wyprofilowaniu, zagęszczeniu, nadanie spadków poprzecznych lub dostosowaniu do
istniejącej niwelety drogi na najbardziej uszkodzonych fragmentach drogi.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja, stanowiąca
załączniki nr 1A i 1B do SWZ, w skład której wchodzi:
1A) Specyfikacja techniczna, zawierająca określenie zakresu robót budowlanych, opis
przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych;
1B) Przedmiar robót – mający charakter pomocniczy, ułatwiający kalkulację ceny
oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi - 40 %
Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 2 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
- oferta z okresem gwarancji i rękojmi równym lub dłuższym niż 24 miesięcy otrzyma 40 pkt,
- oferty z okresem gwarancji i rękojmi dłuższym niż 12 miesiące i krótszym niż 24 miesięcy oceniane będą wg wzoru:
Okres gwarancji i rękojmi
ocenianej oferty
---------------------------------------- x 100 pkt x 40% = liczba pkt przyznanych ofercie
24
W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi” ocenie podlegać będzie okres gwarancji wyrażony w miesiącach,
zadeklarowany przez Wykonawcę w Ofercie (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wskazuje, że minimalny okres gwarancji i
rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez wad istotnych. Jeżeli Wykonawca
zaoferuje krótszy okres gwarancji i rękojmi, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SWZ i na tej podstawie zostanie odrzucona.
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i rękojmi, nie
dłuższy jednak niż 24 miesiące. Oferta z okresem gwarancji jakości i rękojmi równym lub dłuższym niż 24 miesiące otrzyma
najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości i rękojmi
dłuższego niż 24 miesiące, do oceny w ramach tego kryterium przyjęty zostanie 24-miesięczny okres gwarancji i rękojmi. Natomiast
do umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji jakości i rękojmi wynikający z oferty. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) żadnego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż udziela on 12 miesięcznej gwarancji i
rękojmi i otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zadeklaruje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi (12 miesięcy) otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji i rękojmi pośredni, pomiędzy maksymalnym (24 miesiące) a minimalnym (12 miesięcy) otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru wskazanego powyżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie bądź utrzymaniu nawierzchni drogowych na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto każda;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potw. braku podst. do wyklucz.z postępow.,o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. SWZ, W-ca składa wraz z ofertą oświadcz.,o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. b)oświadcz. o braku podst. do wyklucz., sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym zał. nr 3B do SWZ. W celu
potw.braku podstaw do wyklucz.,o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. Z-cy przed udzieleniem zamówienia,działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie W-cę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania,aktualnych na dzień złożenia następujących podmiot. śr. dowodowych: a)oświadcz.W-cy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP,o braku przynal. do tej samej grupy kapitał.,w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów(tekst jedn.Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.),z innym W-cą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową,albo
oświadcz. o przynal. do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub inform. potw. przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego W-cy należącego do tej samej grupy kapitałowej-(wzór oświadcz.W-cy w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 5 PZP o przynal. lub braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał.nr6do SWZ),b) odpisu lub infor. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP,sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji W-ca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Z-cy może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,o ile W-ca wskazał w oświadcz.,o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.c)oświadcz. w-cy o aktualności infor. zawartych w oświadcz.,o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP(oświadcz. o braku pods.do wykl., sporządzone wg załącznika nr 3B do SIWZ),w zakresie podst. wykl. z postęp. określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1-2 PZP,b) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, c) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamów. pub. tytułem
środka zapobieg.,d)art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, e)art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,f) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), g) art. 109 ust. 8 i 10 PZP, - (wzór oświadcz. W-cy o aktualności infor. zawartych w oświadcz.,o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podst.wyklucz. z postęp. stanowi zał.nr 8 do SWZ).Pełen opis w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Pełen i szczegółowy opis w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3A i załącznik 3B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
- Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) w przypadku powołania się na zasoby podmiotów trzecich - oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3C i załącznik 3D do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
d) w przypadku powołania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie
z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP
- działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.4. lit h) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 9.13.-9.22 SWZ,
f) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – treść oświadczenia zawarta w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
g) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
h) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Pełen i szczegółowy opis zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank S.A. Oddział w Myśliborzu nr rachunku: 13
2030 0045 1110 0000 0126 4460 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w
postępowaniu na „Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko w roku
2023”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2.
ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały
okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1)w formularzu oferty
należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2)oferta musi być
podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 3)Oświadcz.,o których
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadcz. o speł. war. udziału w postęp.(wg wzoru stanowiącego zał. nr 3A do SWZ) oraz
oświadcz. o braku podst.do wykl.(wg wzoru stanowiącego zał.nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadcz.te
potwierdzają brak pods.wyklucz.oraz spełn. war.udziału w postęp.w zakresie, w jakim każdy z w-ców wykazuje
spełn.war.udziału w postęp.Oświadcz. w-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej
powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr.opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.4)dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 5)wszyscy W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamów.będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 6)W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamów.wyznaczą spośród siebie W-cę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobow.,otrzymywania poleceń
oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 7)Z-cy może w ramach odpow. solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów.łącznie
lub każdego z osobna. 8)Z-cy informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków
dot.wykształcenia, kwalifikacji zawod. lub doświadcz. w-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów.mogą polegać na
zdoln.tych z w-ców, którzy wykonają rob.bud., do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym
Wca
jest zobow.załączyć do oferty podm.śr.dow.w postaci oświadcz.,z którego wynika, które roboty bud.wykonają poszczególni W-cy. Wzór stosownego oświadcz.został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym zał.nr 2 do SWZ i Z-cy zaleca złożyć to oświadcz.właśnie w tym formularzu. W przypadku W-ców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów.(konsorcjum) stosuje się odpowiednio. Pełny opis zawiera SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach
określonych w art. 455 ustawy PZP oraz zaistnienia następujących przesłanek:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa
podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, poprzez zwiększenie
lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy stosownie do zmiany stawki podatku;
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów
i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,
przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, b) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego;
c) wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, występujących po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią,
w szczególności działania siły wyższej, przez którą rozumie się m.in. powódź, deszcz
nawalny, pożar. Strona powołująca się na powyższe zdarzenia jest zobowiązana do
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego zdarzenia,
d) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację
Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,
e) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
f) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego;
g) w okolicznościach, wskazanych w pkt 3) poniżej.
3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia możliwa jest
w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany,
ze względu na zmianę obowiązującego prawa,
b) rozszerzenia lub ograniczenia zakresu robót, spowodowanego uwarunkowaniami
techniczno-eksploatacyjnymi, geotechnicznymi, geologicznymi lub hydrologicznymi
c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu
widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację,
obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub
użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,
4) powierzenia części zamówienia do wykonania podwykonawcom w zakresie nieprzewidzianym do
podwykonania w treści oferty Wykonawcy – w przypadku uzasadnionego wniosku zgłoszonego
przez Wykonawcę.
2. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem zmian upoważnionych przedstawicieli stron.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. a)÷g) termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż
okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) zmiana wysokości
wynagrodzenia będzie polegała na jego zwiększeniu albo zmniejszeniu odpowiednio do
zwiększonego albo zmniejszonego zakresu robót i zostanie ustalona w drodze negocjacji m.in. w
oparciu o kosztorys inwestorski. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP), https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełen i szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera SWZ dostępny na stronie https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.