eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W BIELSKU-BIAŁEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rok@rok.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rok.bielsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W BIELSKU-BIAŁEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e466a873-56bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097533/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie ROK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e466a873-56bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:
a) w sprawach proceduralnych: Marta Jekiełek
m.jekielek@rok.bielsko.pl tel. 33 812 69 08, 33 822 05 93
b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Monika Kasperek-Zacny
kadry@rok.bielsko.pl tel. 33 812 69 08, 33 822 05 93

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy".
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację, wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail m.jekielek@rok.bielsko.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
Dokumenty elektroniczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy ( Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą ul 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, Regon: 000283222.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu tel.(33) 822-05-93 lub adresem e-mail: rok@rok.bielsko.pl
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu (33) 822-05-93 lub pisemnie na adresem e-mail: iod@rok.bielsko.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Instalacja klimatyzacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, znak sprawy: ZP.RB.04.2023
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dostęp do danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 3. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko
w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
2) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.RB.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach zabytkowego budynku Regionalnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej (dz. nr 1415. Obręb: Żywieckie Przedmieście).
Prace remontowe będą polegały na :
- wykuciu z muru starych bezstylowych drzwi, wstawieniu nowych drewnianych drzwi płycinowych wewnętrznych z drewnianymi ościeżnicami w kolorze naturalnego drewna,
- renowacja 3 sztuk drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych,
- uzupełnieniu tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi materiałami odpowiednimi do obiektów zabytkowych,
- malowanie tynków farbą mineralną białą dostosowaną do obiektów zabytkowych,
-cyklinowanie ręczne istniejących podłóg parkietowych układanych w jodełkę oraz ich lakierowanie,
-usunięcie posadzek z tworzyw sztucznych w pomieszczeniach biurowych, położenie na ich miejsce nowych drewnianych podłóg parkietowych układanych w jodełkę,
- roboty przygotowawcze – wyniesienie i wniesienie mebli
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze Oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami, z uwzględnieniem odpowiednich współczynników wag (znaczenia wyrażonego w %) dla tych kryteriów oraz maksymalnej ilości punktów, jaką może otrzymać Oferta za dane kryterium:
Cena Oferty brutto (C) max. 60 pkt. (60%)
Okres gwarancji (G) max. 40 pkt. (40%)

Cena (C ) – waga 60 %

Oferta z najniższą ceną ze wszystkich Ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów procentowych. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

cena brutto najtańszej Oferty x 60
C = ----------------------------------------------
cena brutto Oferty ocenianej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Okres gwarancji (G) – waga 40%
Wykonawca w formularzu Oferta zaproponuje (w miesiącach) okres gwarancji na roboty wykonane na podstawie przyszłej umowy.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.
Maksymalny okres gwarancji, za który Wykonawca otrzyma najwyższą ilość punktów wynosi 60 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.
Oferta Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 40 punktów procentowych.
Oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

okres gwarancji na roboty budowlane wskazany w ocenianej ofercie
min. 36 m-cy
G = ---------------------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (40%)
najdłuższy oceniany okres gwarancji - 60 m-cy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA:
a) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci Ofertę.
b) W sytuacji zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy, Oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 60 miesięcy, tj. 40 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawcę okres zostanie przyjęty jako obowiązujący go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiającego umowy.
c) W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę w Ofercie 36 miesięcy gwarancji, Ofercie tej przyznane zostanie „0” punktów.
d) Oferta z propozycją gwarancji poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
e) Oferta Wykonawcy, który wpisze na formularzu Oferta okres gwarancji w innej formie niż wskazane powyżej w SWZ (np. ilość dni, konkretną datę), zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako Oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ

Szczegóły w pkt. XXIV SWz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, datyi miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)wraz z Załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
UWAGA:
- Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej w pkt 1), liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania Ofert w postępowaniu;
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarach robót i dokumentacji projektowej) – będą one stanowić załączniki do Oferty – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych jeśli Wykonawca w ofercie wskazał, że ujął materiały równoważne, dla których nie złożył wraz z ofertą środków dowodowych bądź złożone środki dowodowe są niekompletne

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty dotyczące ofertowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w formularzu Oferty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in w przedmiarach robót i Stwior) - będą one stanowić załącznik do Oferty - przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolno-ści
są wymagane.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcy, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz Partnerów, czyli pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, których będzie reprezentował Lider.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają (wraz z Ofertą) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien spełnić warunek zdolności technicznej lub zawodowej oraz złożyć podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamawiającego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13. Jeżeli została wybrana Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Szczegóły w pkt. XI Swz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został opisany w paragrafie 10 Projektowanych postanowień umowy- załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.