eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › "Zakup aparatury medycznej na Blok Operacyjny"Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup aparatury medycznej na Blok Operacyjny”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/34-99-268

1.5.8.) Numer faksu: 32/34-99-299

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zsm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup aparatury medycznej na Blok Operacyjny”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-470f2211-56d9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079669/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Zakup i dostawa sprzętu medycznego (2)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/128407/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy zakupowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń zwane dalej „Platformą” lub „eZamawiający”. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
b) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie; https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
d) Rejestracja konta następuje poprzez: kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
e) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. 2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie specyfikacji warunków zamówienia (dalej w treści: SWZ). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt 15 załącznika nr 1 do SWZ – „Formularz ofertowy”. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1-88).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP/27/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Diatermia

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium Cena oferty (Pc):
1) Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru: „Pc =Cn / Cb * 60 ”, gdzie:
 Pc - punkty otrzymane za cenę
 Cn - cena najniższej oferty
 Cb - cena badanej oferty
2) Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
b) Kryterium: Termin dostawy (Pd):
Termin dostawy oferowanego sprzętu
8-10 tygodni Liczba punktów 0 pkt
do 8 tygodni Liczba punktów 10 pkt
do 6 tygodni Liczba punktów 20 pkt
do 4 tygodni Liczba punktów 30 pkt
do 2 tygodni Liczba punktów 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje jaki termin dostawy przedmiotu zamówienia oferuje. Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym terminu realizacji zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.
Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Dermatom wraz ze siatkownicą

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33166000-1 - Przyrządy dermatologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium Cena oferty (Pc):
1) Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru: „Pc =Cn / Cb * 60 ”, gdzie:
 Pc - punkty otrzymane za cenę
 Cn - cena najniższej oferty
 Cb - cena badanej oferty
2) Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
b) Kryterium: Termin dostawy (Pd):
Termin dostawy oferowanego sprzętu
8-10 tygodni Liczba punktów 0 pkt
do 8 tygodni Liczba punktów 10 pkt
do 6 tygodni Liczba punktów 20 pkt
do 4 tygodni Liczba punktów 30 pkt
do 2 tygodni Liczba punktów 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje jaki termin dostawy przedmiotu zamówienia oferuje. Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym terminu realizacji zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.
Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Tor wizyjny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium Cena oferty (Pc):
1) Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru: „Pc =Cn / Cb * 60 ”, gdzie:
 Pc - punkty otrzymane za cenę
 Cn - cena najniższej oferty
 Cb - cena badanej oferty
2) Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
b) Kryterium: Termin dostawy (Pd):
Termin dostawy oferowanego sprzętu
8-10 tygodni Liczba punktów 0 pkt
do 8 tygodni Liczba punktów 10 pkt
do 6 tygodni Liczba punktów 20 pkt
do 4 tygodni Liczba punktów 30 pkt
do 2 tygodni Liczba punktów 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje jaki termin dostawy przedmiotu zamówienia oferuje. Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym terminu realizacji zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.
Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Aparat do znieczulania (dorośli)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33170000-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium Cena oferty (Pc) dla Pakietu 4:
1) Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru: „Pc =Cn / Cb * 60 ”, gdzie:
 Pc - punkty otrzymane za cenę
 Cn - cena najniższej oferty
 Cb - cena badanej oferty
2) Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

b) Kryterium: Ocena jakości (Pj):
Oferta oceniona zostanie w następujący sposób:
Ocenie podlegają parametry ujęte w OPZ – Opis przedmiotu zamówienia
Kryterium: Ocena jakości (Pj):

PAKIET 4: Aparat do znieczulania (dorośli)
Lp. Pozycja w OPZ Parametry oceniane
1. I.15 Przepływ wdechowy o dużym zakresie powyżej 190 l/min Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
2. I.23 Elektronicznie sterowany system podający świeży gaz na wyższym poziomie w fazie wdechu i na niższym poziomie w fazie wydechu, pozwalając na zmniejszanie zużycia środków anestetycznych Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
3. I.B.7 Szeroki zakres regulacji wyzwalacza ciśnieniowego min. od -1 do -20 cmH2O Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
4. I.B.13 Szeroki zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum od 0 do 50 cmH2O Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
5. I.B.18 Regulacja ciśnienia wdechu w szerokim zakresie minimum: od 0 do 100 cmH2O Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
6. I.B.20 Regulacja wspomagania ciśnieniowego w szerokim zakresie minimum: od 0 do 100 cmH2O Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
7. I.D.15 Pomiar z wyświetlaniem elastancji Tak – 3 pkt
Nie – 0 pkt
8. III.2 Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na wszystkie elementy zaoferowanego systemu/urządzenia (liczba miesięcy). Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż: 24 miesiące 24-35 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy i więcej – 5 pkt
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.


c) Kryterium: Termin dostawy (Pd) dla Pakietu 4:
Termin dostawy oferowanego sprzętu do 8 tygodni Liczba punktów 0 pkt
do 6 tygodni Liczba punktów 10 pkt
do 4 tygodni Liczba punktów 20 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje jaki termin dostawy przedmiotu zamówienia oferuje. Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym terminu realizacji zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.
Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: Aparat do znieczulania (dziecięcy)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33170000-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium Cena oferty (Pc) dla Pakietu 5:
1) Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru: „Pc =Cn / Cb * 60 ”, gdzie:
 Pc - punkty otrzymane za cenę
 Cn - cena najniższej oferty
 Cb - cena badanej oferty
2) Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

b) Kryterium: Ocena jakości (Pj):
Oferta oceniona zostanie w następujący sposób:
Ocenie podlegają parametry ujęte w OPZ – Opis przedmiotu zamówienia
Kryterium: Ocena jakości (Pj):

PAKIET 5: Aparat do znieczulania (dzieci)
Lp. Pozycja w OPZ Parametry oceniane
1. I.A.6 Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, bez konieczności zastosowania narzędzi TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

2 I.A.9 Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
3. I.B.3 Tryby z gwarantowaną objętością TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
4. I.B.6 Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
5. I.B.14 Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

6. I.C.2 Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
7. II.4 Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń. TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
8. II.D.6 Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
9. II.F.2 Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
10. II.L.5 Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
Ocena oferty na podstawie wyliczenia matematycznego ze wzoru:
Kryterium jakościowe = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę / najwyższa ilość punktów uzyskana wśród ofert X 20
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniony otrzyma 20 pkt. Inni Wykonawcy uzyskają odpowiednio mniej, stosownie do ww. wzoru.


c) Kryterium: Termin dostawy (Pd) dla Pakietu 5:
Termin dostawy oferowanego sprzętu do 8 tygodni Liczba punktów 0 pkt
do 6 tygodni Liczba punktów 10 pkt
do 4 tygodni Liczba punktów 20 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje jaki termin dostawy przedmiotu zamówienia oferuje. Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym terminu realizacji zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.
Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6: Pompa TIVA

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33194110-0 - Pompy infuzyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium Cena oferty (Pc):
1) Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru: „Pc =Cn / Cb * 60 ”, gdzie:
 Pc - punkty otrzymane za cenę
 Cn - cena najniższej oferty
 Cb - cena badanej oferty
2) Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
b) Kryterium: Termin dostawy (Pd):
Termin dostawy oferowanego sprzętu
8-10 tygodni Liczba punktów 0 pkt
do 8 tygodni Liczba punktów 10 pkt
do 6 tygodni Liczba punktów 20 pkt
do 4 tygodni Liczba punktów 30 pkt
do 2 tygodni Liczba punktów 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje jaki termin dostawy przedmiotu zamówienia oferuje. Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym terminu realizacji zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.
Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie wymaga

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie wymaga

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Katalog, ulotka, strona z katalogu lub folder lub inny dokument opisujący szczegółowo oferowany produkt, celem potwierdzenia jego parametrów technicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby składane dokumenty zawierały nazwę producenta, nazwę produktu lub nr katalogowy, tak by możliwa była jego jednoznaczna identyfikacja z produktem zaoferowanym w załączniku nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Katalog, ulotka, strona z katalogu lub folder lub inny dokument opisujący szczegółowo oferowany produkt, celem potwierdzenia jego parametrów technicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby składane dokumenty zawierały nazwę producenta, nazwę produktu lub nr katalogowy, tak by możliwa była jego jednoznaczna identyfikacja z produktem zaoferowanym w załączniku nr 2 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
a) Wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SWZ. Niniejszy Formularz nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP. Wykonawca wypełnia również wyłącznie informacyjnie formularz systemowy (tj. wartości brutto oraz pozostałe kryteria oceny ofert) na Platformie https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/.
Dla Zamawiającego wiążący jest wyłącznie Formularz ofertowy. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Formularz ofertowy, pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 12 ppkt. 12.7 SWZ.
b) Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Niniejszy Formularz nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP.
c) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4 do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
d) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5 SWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”.
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.21. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- oświadczenie, o których mowa w punkcie 9.1 c) SWZ, składa Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
5.22. W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy dołączyć do oferty.
5.23. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazania kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.24. Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, oraz pełnomocnictwo sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym W przypadku gdy Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, lub pełnomocnictwo, sporządzi jako dokument w postaci papierowej i opatrzy własnoręcznym podpisem, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te należy wczytać na Platformę: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl poprzez zakładkę Korespondencja, poza zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby oraz przedmiotowymi środkami dowodowymi które należy dołączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 2 Wynagrodzenie umowne
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany ceny netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny netto lub brutto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian,
b) zmian dotyczących nazwy stron, adresu lub innych postanowień dotyczących wskazania stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 10.2 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.