eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11..."Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: NZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730034235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Zamenhofa 17

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 843 31 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goko@komunalne.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://komunalne.wielun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3d1a47e-5b86-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pkwielun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://pkwielun.ezamawiajacy.pl . Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://pkwielun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://pkwielun.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://pkwielun.ezamawiajacy.pl :

• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, telefon 43843 31 15, adres e-mail: sekretariat@komunalne.wielun.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@komunalne.wielun.pl
3) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przetwarza dane osobowe w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b i lit.c Rozporządzenia oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”.
4) W związku z przetwarzaniem danych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom świadczącym dodatkowe usługi – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, firmom świadczącym usługi hostingu, organom publicznym –na ich żądanie;
6) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu danych osobowych,
a. przysługuje: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
b. nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji pkt 3, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uwzględnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w ust. 5.1 SWZ, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w ust. 5.1 SWZ, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest: 100% - „Cena”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;

2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

– Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” potwierdzający nadanie numeru w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z art. 50 pkt 5b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j. z późn. zm.)

b) wpis do rejestru „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” potwierdzający nadanie numeru, dotyczący zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, (zgodnie z art. 50 pkt 5b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j. z późn. zm.), przy czym instalacja musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j. z późn. zm.) lub pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.) na wytwarzanie odpadów, uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12.


3) posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;

4) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi związanej z odbiorem, transportem oraz odzyskiem odpadów o kodzie wymienionym w niniejszej SWZ, w ilości równej 50 % ilości szacunkowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał:
Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
e) art. 7. 1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Niżej wymienione dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego, nie należy ich składać wraz ofertą:
1) dokumenty wymagane na posiadanie uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

a) dokument potwierdzający nadanie numeru BDO przez Urząd Marszałkowski – w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12,
b) dokument potwierdzający nadanie numeru BDO przez Urząd Marszałkowski – w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12,
c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j. z późn. zm.) lub pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.) na wytwarzanie odpadów, uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do
SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenie potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) inne dokumenty:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ.
b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie
do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-ę) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
c) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w ust. 28.3 niniejszej SWZ, w celu wykazania czy będzie on dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” z
wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 6 do SWZ.
d) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, załącza do oferty zgodnie z art. 125 ust. 5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ,
e) Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 03.10.2023 r. do godz. 12:00 w wysokości: : 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-ę) do jego udzielenia tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy są uregulowane projekcie umowy (Załącznik nr 10 do SWZ). Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pkwielun.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.