eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów na terenie miasta Biała Podlaska.Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów na terenie miasta Biała Podlaska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83-343-66-92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów na terenie miasta Biała Podlaska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e02eb4ac-4c91-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Biała Podlaska w 2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00383525

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.39.2023.EZ2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1405200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów na terenie miasta Biała Podlaska w terminie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 roku.
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg;
3. Zakres robót obejmuje:
1) remont cząstkowy w technologii „na gorąco” mieszanką mineralno-asfaltową wyprodukowaną w wytwórni mas bitumicznych, w zakres którego wchodzą następujące prace:
a) remont o powierzchni do 1m2 - bez ramowania:
- usunięcie uszkodzonych fragmentów brzegów wyboju lub ubytku,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,
- posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem,
- ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
- wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia wyremontowanego wyboju lub ubytku z istniejącą nawierzchnią, rozgrzanym asfaltem,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;
b) remont o powierzchni do 5m2 - z ramowaniem:
- sfrezowanie lub wykucie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach
do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta) i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska, Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
- ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 4 cm,
- wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;
c) remont o powierzchni od 5m2 do 50m2 - z ramowaniem:
- sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta) i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska, Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
- ręczne lub mechaniczne (układarką do masy bitumicznej) rozłożenie masy bitumicznej
w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy
po zagęszczeniu minimum 4cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych
do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy,
- wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;
d) remonty o powierzchni powyżej 50 m2 - z ramowaniem:
- sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego,
- skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości
0,5 kg/m2,
- mechaniczne rozłożenie masy bitumicznej (układarką do masy bitumicznej)
w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy
po zagęszczeniu minimum 4 cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych
do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy, - zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z nawierzchnią istniejącą wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;
e) wykonanie remontu przełomów ok. 50,00 m2 , w tym:
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 1-2
o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W 35/50 KR 1-2
o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem,
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego
stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
- rozbiórka nawierzchni grubości do 43 cm.
2) naprawa (poprzez uszczelnienie) pojedynczych, podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej poprzez zastosowanie samoprzylepnej taśmy kauczukowo – asfaltowej.
4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt masę mineralno-bitumiczną przeznaczoną do remontów cząstkowych.
5. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu w każdej z części do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.