eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warka › Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. WarkaOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stefana Czarnieckiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Warka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 48 665 12 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@warka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_warka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49b32300-ff95-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241817

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.3.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3140504,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka”
Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków polegająca m.in. na budowie nowego reaktora biologicznego w systemie SBR z 2 ciągami technologicznymi, budowa pompowni ścieków, zbiornika osadu. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów, połączeń technologicznych i sieci zewnętrznych, dostarczeniem niezbędnych mediów, zapewnienia niezbędnej komunikacji oraz ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu.
Niniejsze zamierzenie budowlane jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi gm. Warka ”w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Warka”.

Wykonawca winien sporządzić harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy zawierający:
- dokumentacja projektową (max 7% wartości umowy),
- roboty budowlane,
- bioreaktory,
- budynki,
- pompownia główna,
- zbiornik osadu,
- studnia pomiarowa,
- zagospodarowanie terenu w tym drogi,
- badania hydrogeologiczne,
- układ sterowania i AKPiA z sieciami i instalacjami. Transformator modernizacja – przełączenie,
- agregat prądotwórczy,
- instalacje i sieci technologiczne i sanitarne,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

Wymagana będzie współpraca Wykonawców w zakresie części 1 oraz części 2 w przypadku wyboru różnych Wykonawców w wyniku postępowania przetargowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71314100-3 - Usługi elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45262700-8 - Przebudowa budynków

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 3039068,06 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, gm. Warka”
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Warka. Niniejsze zamierzenie budowlane jest realizowane na potrzeby inwestycji „Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi gm. Warka ”w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Warka”.

Wykonawca winien sporządzić harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 11 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

Wymagana będzie współpraca Wykonawców w zakresie części 1 oraz części 2 w przypadku wyboru różnych Wykonawców w wyniku postępowania przetargowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 101436,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6050000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7215999,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6050000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PZW Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 797 206 84 89

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 6b lok. 15

7.3.4) Miejscowość: Grójec

7.3.5) Kod pocztowy: 05-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Zakres prac projektowych
Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Piłsudskiego 6b lok. 15,
05-600 Grójec
2. Prace technologiczne - wykonanie instalacji osadowej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAM Romuald Sierocki
ul. Pszeniczna 22, 17-200 Hajnówka


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6050000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PZW Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 797 206 84 89

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 6b lok. 15

7.3.4) Miejscowość: Grójec

7.3.5) Kod pocztowy: 05-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres prac projektowych
Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Piłsudskiego 6b lok. 15,
05-600 Grójec


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.