eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Rozbiórka budynku Jałownika - MirkowiceOgłoszenie z dnia 2023-09-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka budynku Jałownika - Mirkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Myśliborska 32

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka budynku Jałownika - Mirkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c196bfe-560a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114479/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbiórka budynku jałownika - Mirkowice dz. nr 54/18

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem
Platformy zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania
wskazanym w nagłówku strony tytułowej niniejszej SWZ. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Platformy zakupowej jest nieodpłatne.
Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej. Opis
sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych
dokumentów znajduje się w rozdziale 16 SWZ przedmiotowego postępowania -
https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie odnosi się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, które zawiera katalog (załącznik nr 2) dopuszczalnych formatów przesyłanych
danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx.
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin
Platformy zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający
zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określanastępujące niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
zakupowej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor
Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich
nowszewersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program
Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony
przezWykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale 28
SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOR.WOP.260.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 54/18 obręb Mirkowice gm. Jasień.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) Rozbiórka budynku,
b) Wywiezienie materiału porozbiórkowego (papa, gruz, złom),
c) Uporządkowanie terenu (zasypanie wykopów ziemią, wyrównanie terenu),
d) Geodezyjne wykreślenie z ewidencji gruntów i budynków wraz z dokonaniem zmian ewidencyjnych w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze likwidowanego obiektu i przekazanie do OT Gorzów Wlkp. Filia w Zielonej Górze nowego wypisu z ewidencji gruntów i budynków wraz z załącznikiem mapowym z naniesionymi zmianami,
e) Odkup materiałów z rozbiórki (drewno, złom)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą,
złożonąprzez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość
punktów wdanym zadaniu obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach: „CENA” – waga
60%, „TERMIN REALIZACJI” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ofercie Wykonawcy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 5 lat wykonali:
 min. 2 roboty rozbiórkowe o przybliżonym charakterze i wartości
tzn. o wartości min. 100 000,00 zł każda,
b) przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie dysponował osobami
do kierowania robotami rozbiórkowymi posiadającymi uprawnienia określone w
ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333):
c) posiadają niezbędne uprawnienia do transportu odpadów innych niż
niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października
2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – wpis do
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
tzw. BDO

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tejsamej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
ikonsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
odopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
Wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ, 2) Odpis lub
informacja zKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie
wzywa do złożeniapodmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych iogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ilewykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane
umożliwiającedostęp do tych środków, 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie,
którego treśćodpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ofercie Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia składki,
- wykazu robót rozbiórkowych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty
te były wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Załącznik nr 7 do SWZ.
- wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 8 do SWZ.
- potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia do transportu odpadów innych niż niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
swojej oferty wadium w wysokości 2000 (słownie: dwa tysiące złotych
00/100
złotych);2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu; 3.2. gwarancjach bankowych;3.3.
gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy
wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003
dopiskiem „Wadium rozbiórka Mirkowice– GOR.WOP.260.11.2023”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w
formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w
formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w
postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:5.1. musi obejmować
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w ustawie p.z.p. 5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz
płatne na pierwsze żądanie;5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być
krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest
dzień składania ofert); 5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz
numer przedmiotowego postępowania;5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest KOWR
OT w Gorzowie Wlkp5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta
wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu
oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana terminu wykonania Umowy:
- wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego pod
warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę,
- na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu zadania z jednoczesnym
prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
- na skutek wprowadzenia prac zamiennych,
- w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/zmiany rozwiązań
technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania
prac,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod
warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron
Umowy,
- zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w
szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo
terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że zmiany
te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujące niemożliwością prowadzenia prac budowlanych,
zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający
z powyższych okoliczności.
b) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
zamówienia, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami, o których mowa w Prawie Budowlanym. Zamawiający, nie
dopuszcza do zmiany składu Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach,
- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot
zamówienia, na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej
porównywalnym doświadczeniem i Personelem Podwykonawcy;
- zmiana zakresu zadania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian
wynagrodzenia Wykonawcy,
- wprowadzenie prac zamiennych,
- aktualizacja/zmiana rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny
lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,
- zmniejszenie zakresu zadania objętego przedmiotem niniejszego zamówienia,
z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie
Wykonawcy;
- w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie
terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało
prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę
zmiany wysokości podatku VAT,
- w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy
uzasadniających zmianę wysokości wynagrodzenia,
- w przypadku wprowadzenia prac zamiennych uzasadniających zmianę
wysokości wynagrodzenia,
- w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu
zamówienia – zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac,
z jednoczesnym prawem do zmiany terminu wykonania zamówienia,
- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zakresu inwestycji
z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
zmiana wynagrodzenia będzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron
z uwzględnieniem stawek jednostkowych podancyh w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen
Sekocenbud za 1 kwartał 2022.
d) Inne zmiany:
- w składzie osób reprezentujących Wykonawcę, o których mowa w §7 ust. 3 na
uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika
z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania
oferty i nie jest przez niego zawiniona,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.