eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny na rzecz UJ CM i UJ w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny na rzecz UJ CM i UJ w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny na rzecz UJ CM i UJ w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30d3c86c-5b6e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30d3c86c-5b6e-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39)SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 348964,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia) zawiera załącznik A do SWZ, tożsamy z załącznikiem nr 1 do umowy generalnej.
1.3 Zamawiający informuje, iż dla przedmiotu zamówienia zostanie zawarta umowa generalna z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
1.4 W ramach zamówienia należy wycenić i wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakres objęty prawem opcji przysługującej Zamawiającemu.
1.5 Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy w ramach prawa opcji – do 12 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy podstawowej, nie dłużej jednak niż do momentu, kiedy łączna wartość należnej składki za eksperymenty medyczne zgłoszone do ubezpieczenia nie przekroczy 10% sumy wartości zamówienia podstawowego wyliczonej zgodnie z pkt 16) SWZ i wskazanej w wierszu 6 tabeli zawartej w załączniku nr 1 do SWZ.
1.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia udzielenia przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej kolejnych zgłoszonych eksperymentów medycznych. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy.
2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy w ramach prawa opcji – do 12 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy podstawowej, nie dłużej jednak niż do momentu, kiedy łączna wartość należnej składki za eksperymenty medyczne zgłoszone do ubezpieczenia nie przekroczy 10% sumy wartości zamówienia podstawowego wyliczonej zgodnie z pkt 16) SWZ i wskazanej w wierszu 6 tabeli zawartej w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia udzielenia przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej kolejnych zgłoszonych eksperymentów medycznych. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 656 z późn. zm.), przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę posiadał uprawnienia w zakresie co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 656 z późn. zm.), przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę posiadał uprawnienia w zakresie co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów aktualne zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie, lub poświadczone aktualne oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ,
4 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości wynoszącej kwotę 4000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
3. Pozostałe wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt 29) SWZ: Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte w pkt 7) SWZ: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia:
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie 24 miesięcy liczonym od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do momentu, kiedy łączna wartość należnej składki za eksperymenty medyczne zgłoszone do ubezpieczenia osiągnie wartość zamówienia wyliczoną zgodnie z punktem 16) SWZ.
2. Dodatkowy okres obowiązywania umowy w ramach prawa opcji: 12 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy podstawowej, nie dłużej jednak niż do momentu, kiedy łączna wartość należnej składki za eksperymenty medyczne zgłoszone do ubezpieczenia nie przekroczy 10% sumy wartości zamówienia podstawowego wyliczonej zgodnie z punktem 16) SWZ i wskazanej w wierszu 6 tabeli zawarte w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, iż z uwagi na obwiązującą umowę generalną nr 141.2711.9.2022 z dnia 22.06.2022r., zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, obejmującą swym zakresem usługi ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny („Umowa dotychczasowa”), a więc usługi tożsame z usługami przewidzianymi w niniejszej umowie, rozpoczęcie korzystania z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania rozpocznie się po zakończeniu czasu trwania Umowy dotychczasowej, lecz nie później niż w IV kwartale 2023r. Zamawiający poinformuje, Wykonawcę o terminie rozpoczęcia korzystania z ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej 7 dni przed tą datą.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej wg zasad opisanych w OPZ dla każdego eksperymentu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w okresie trwania umowy podstawowej lub w dodatkowym okresie obowiązywania prawa opcji i utrzymać tę ochronę do końca trwania eksperymentu medycznego, nawet jeśli termin zakończenia eksperymentu wykroczy poza okres trwania umowy podstawowej lub w dodatkowym okresie obowiązywania prawa opcji.

Wartość szacunkowa:
Zakres podstawowy: 317240,00 zł, opcja: 31724,00 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.