eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wlkp -Nowa Obra- Stara-Obra ulica Witosa na długości około 5 kmOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wlkp –Nowa Obra- Stara-Obra ulica Witosa na długości około 5 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Transportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 722 65 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdkrotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkrotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wlkp –Nowa Obra- Stara-Obra ulica Witosa na długości około 5 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-985772fc-5b6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013058/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ulicy działkowej w Koźminie Wlkp-Nowa Obra-Stara Obra ulica Witosa na długości około 5 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Zakupowej (zwanej dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn
2. Za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Za datę przekazania (wpływu)oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez funkcję „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po której pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: biuro@pzdkrotoszyn.pl
5. Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty” wszelką korespondencję, której zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny wykonawca.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek na bieżąco monitorować wszelką korespondencję umieszczaną przez zamawiającego w zakładce „komunikaty” i bezpośrednio na Platformie. System powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić co folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz.1320; dalej:
„Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7 ,MAC Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa Java Script
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej-kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówieni publicznego”
a) Akceptuje warunki korzystania z platforma zakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ”Regulamin” oraz uznaje go wiążący ,
b) Zapoznał się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępne linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie ulica Transportowa 1, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 65 31, e:mail:biuro@pzdkrotoszyn.plwww.pzdkrotoszyn.pl,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie jest Pan Łukasz
Rabenda, e-mail: iod@bhp.krotoszyn.net.pl, tel. 62 722 65 31, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wlkp –Nowa Obra- Stara-Obra ulica Witosa na długości około 5 km prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) ,dalej „ustawą Pzp”
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Posiadają Pani/Pana:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**
c) podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Pana:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.252.09.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 162601,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazywa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ulicy Działkowej w Koźminie Wielkopolskim –Nowa Obra –Stara Obra ulica Witosa na długości około 5 km
Wspólny Słownik Zamówień:
2. Wspólny Słownik Zamówień
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
3.Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wlkp –Nowa Obra- Stara-Obra ulica Witosa na długości około 5 km (plan sytuacyjny –załącznik nr 8 oraz załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia).
Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych
W skład dokumentacji wchodzić powinny następujące opracowania:
3.1 Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3.2 Raport oddziaływania na środowisko,
3.3 Projekt budowlany,
3.4 Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodno prawnej,
3.5 Projekt stałej organizacji ruchu,
3.6 Projekt wykonawczy
3.7 Specyfikacje techniczne
3.8 Kosztorys inwestorski
3.9 Uzgodnienia branżowe
3.10 Uzyskanie pozwolenia na budowę
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6
5. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych , patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.6. Opis wymagań zamawiającego:
1) Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany w sposób zgodny z wiedzą techniczną, aktualnymi przepisami związanymi z projektowaniem i technologią oraz oczekiwaniami Zamawiającego.
2) Zakres opracowania obejmuje:
a) Od ulicy Działkowej w Koźminie Wielkopolskim-Nowa Obra- Stara Obra ulica Witosa na długości około 5 km
3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zobowiązał się, przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, stosowanym na podstawie art. 305 pkt. 1 tejże ustawy. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych usług jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności usługi projektowe na odcinku drogi objętej zamówieniem podstawowym oraz na odcinkach i terenie przyległym do drogi objętej zamówieniem podstawowym we wszystkich branżach.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt(100% = 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej-minimum dwa zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy/rozbudowy drogi publicznej o długości min. 1,0 km, na podstawie której uzyskano pozwolenie wodno-prawne lub bez pozwolenia wodno-prawnego dla każdego zadań
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj. osobami posiadającymi poniższe doświadczenie :
 koordynatorem projektu – osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w pełnym zakresie zadania,
 co najmniej jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym do uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu
 co najmniej jedną osobą sprawdzającą/nadzorującą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym do uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
 przez Wykonawcę samodzielnie, lub
 przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub
 w przypadku podmiotów występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać zakres prac, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp:
 Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków
 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 5 i 7 oraz z art. 108 ust.1 ustawy Pzp:
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwa zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy/rozbudowy drogi publicznej o długości min.1,0 km, na podstawie której uzyskano pozwolenie wodno-prawne lub bez pozwolenia wodno-prawnego dla każdego z zadań, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy;
 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.(załącznik nr 1.1 do SWZ)
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert; stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy spółek cywilnych, Konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie ,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Jeżeli zachodzą podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zmówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. pkt. 3) winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie podlegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 439,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3) Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2020 poz. 299).
5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP O/Krotoszyn 59 1020 2267 0000 4402 0004 2317 z adnotacją: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wlkp –Nowa Obra- Stara-Obra ulica Witosa na długości około 5 km
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt b, c wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
11) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
14) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie z zapisami art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
5) Jeżeli została wybrana oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
7) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się i udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10) W przypadku, o którym mowa w pkt 6) ,7) ,8) – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
2. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytego wykonania zamówienia.
3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
6. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.