eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7962817529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd891444-586e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014238/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821441

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje w przedmiocie zawierają § 9 i § 13 SWZ.
Adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/821441

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania w przedmiocie określają §9 i § 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w § 20 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia określone w § 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: In.III.271.10.2023/N

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach zdania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej”, obejmującego kompleksową budowę (pod klucz) nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, u zbiegu ulic Piastowskiej i Łokietka w Radomiu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w § 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium doświadczenia koordynatora (kierownika) zespołu nadzorującego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił należycie nadzór inwestorski nad co najmniej jedną zakończoną robotą budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego (budynku) o wartości robót budowlanych objętych nadzorem -w ramach w/w roboty- nie mniejszej niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.
b) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które zapewnią nadzór nad robotami budowlanymi, w szczególności:
- koordynatora (kierownika) zespołu nadzorującego, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i cieplnych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wykonawca nie jest jednak zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit. a) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ;
2) Dowody określające czy usługi o których mowa w ppkt 1, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit. b) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z treścią § 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania w przedmiocie określa § 8 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowania w przedmiocie istotnych zmian umowy zawiera §9 Projektu Umowy (zał. do SWZ). Uregulowania w przedmiocie umownej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zawiera §9a Projektu Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821441

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlega także Wykonawca, w odniesieniu do którego zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.