eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu"Ogłoszenie z dnia 2023-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych
w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145857716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szydłowiecka 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeumwsi@muzeum-radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum-radom.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-210896c3-1b62-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych
w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-210896c3-1b62-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166523/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00296065

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.2151.08.2023.KT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 161788,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji
i zgłoszeń koniecznych do realizacji Inwestycji.
Dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do realizacji Inwestycji, polegającej na przebudowie i rozbudowie następujących budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu:
1) Jaz kozłowy w km 2+895 rzeki Kosówki
2) Przepust z zastawką na zbiorniku nr II
3) Mnich na zbiorniku nr II
4) Mnich na zbiorniku nr I
5) Młyn z Zofiówki. Zaprojektowanie systemu zasilania w wodę turbiny wodnej, w tym należy zaprojektować doprowadzalnik i opracować program robót konserwatorskich dla turbiny wodnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 910938,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT Jan Haftka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851163851

7.3.3) Ulica: ul. Polna 14 , Brzuśce

7.3.4) Miejscowość: Subkowy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

projekt w zakresie branży mostowej - MOSKON- USŁUGI INŻYNIERSKIE Jan
Siuda, ul. Skromna 14; 86-005 Ciele


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.