eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk › Dostawa sukcesywna EKOMIAŁU (miału węglowego) do Zespołu Szkół w Grodzisku.Ogłoszenie z dnia 2023-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sukcesywna EKOMIAŁU (miału węglowego) do Zespołu Szkół w Grodzisku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Grodzisku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052130512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 34

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-315

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zegrodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsgrodzisk.edupage.org/?

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4dcb420a-3c15-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sukcesywna EKOMIAŁU (miału węglowego) do Zespołu Szkół w Grodzisku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dcb420a-3c15-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00354139

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS.26.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 97560,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku wraz z transportem i rozładunkiem o następujących parametrach techniczno – użytkowych:
1) wartość opałowa (Qri) minimum 24 MJ/kg
2) zawartość popiołu (części niepalnych)(Ar) – poniżej 12%
3) zawartość siarki(Srt) – max 0,6 %
4) wilgotność – max 16%
5) granulacja (uziarnienie) – 3 – 31,5 mm, w tym:
- zawartość nadziarna - max 5 %
- zawartość podziarna – max 15 %
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
3. Dostawy miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem realizowane
będą samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego miału przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
4. Przewidywana całkowita ilość dostawy miału węglowego – 90 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Załączniku do umowy formularzu ofertowym, a także ograniczenia przedmiotu umowy, jednak w każdym przypadku Zamawiający zobowiązuje się zrealizować co najmniej 50% wartości brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 2 umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji i zwiększenia zamówienia, jednak nie więcej niż do ilości wskazanych w kolumnie nr 7 – Formularza ofertowego,
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09242000-7 - Produkty pochodne węgla

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88227,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88227,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88227,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Węglopasz” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302786863

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88227,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-01-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.