eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przywidz › Remont dróg gminnych w Przywidzu i Nowej Wsi PrzywidzkiejOgłoszenie z dnia 2023-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych w Przywidzu i Nowej Wsi Przywidzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYWIDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 7

1.5.2.) Miejscowość: Przywidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-047

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.gminaprzywidz@kdzp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych w Przywidzu i Nowej Wsi Przywidzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32c5e7e5-5a53-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821658

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821658

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821658
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821658

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dróg gminnych w Przywidzu i Nowej Wsi Przywidzkiej prowadzonym w trybie podstawowym;
3. dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dróg gminnych w Przywidzu i Nowej Wsi Przywidzkiej prowadzonym w trybie podstawowym;
3. dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych w Przywidzu i Nowej Wsi Przywidzkiej.
2. Zamówienie obejmuje dwie części:
1) Część 1. Remont drogi gminnej nr 169010G tj. ul. Szkolnej w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka
3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określa Załącznik nr 9 do SWZ.
4. UWAGA Załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Został przekazany dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego. Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
5. Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie: SWZ, projektu budowlano wykonawczego, STWIORB oraz innych danych np. uzyskanych w czasie wizji lokalnej w terenie która jest zalecana.
6. Przekazanie terenu (placu) budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej, zapisany w formacie ATH (forma edytowalna). Zakończenie prac do dnia 20 października 2023 roku. Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwa wyłącznie w przypadkach i okolicznościach określonych w umowie.
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
8. Materiały, które dostarcza Wykonawca muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
9. Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów:
1) próbki,
2) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,
3) karty katalogowe.
10. W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w ust. 8 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w ust. 3 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta.
11. Jeżeli wykonane elementy robót będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów robót.
12. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ustępie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy.
13. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, z dokumentem potwierdzającym jej złożenie w ZUD w Pruszczu Gdańskim.
14. Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia prac:
1) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.
3) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozór budowy
b) zagospodarowanie placu budowy
c) utrudnienia związane z realizacją zadania.
4) Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników.
5) Należy przewidzieć konieczność wykonywania prac w systemie zmianowym oraz w dni wolne od pracy.
6) Należy zapewnić stały nadzór robót.
7) W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.
8) Wykonawca zobowiązany jest:
a. odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić oznakowanie,
b. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,
c. po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
d. zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót,
e. prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku,
f. zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,
g. zorganizować czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
9) Koszty wynikające z realizacji powyższych zobowiązań Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie.
10) Odległość dowozu materiałów masowych (m.in. kamień, piasek, żwir)
11) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniem ryczałtowym.
12) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym prace oraz innym osobom przebywającym w rejonie prowadzonych prac, w szczególności poprzez:
a) egzekwowanie przestrzegania podstawowych zasad BHP,
b) egzekwowanie przestrzegania instrukcji prowadzenia niezbędnych robót i czynności zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c) egzekwowanie przestrzegania planu BIOZ,
d) zapoznanie pracowników z zakresem prac,
e) posługiwanie się sprawnym sprzętem ochronnym dopuszczonym do użytkowania.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Gwarancja - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.
18. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Podinspektorem ds. inwestycji: Aleksandrą Kuręda tel. 665-222-168

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych w Przywidzu i Nowej Wsi Przywidzkiej.
2. Zamówienie obejmuje dwie części:
2) Część 2 Remont ul. Spacerowej w miejscowości Przywidz
3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określa Załącznik nr 9 do SWZ.
4. UWAGA Załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Został przekazany dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego. Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
5. Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie: SWZ, projektu budowlano wykonawczego, STWIORB oraz innych danych np. uzyskanych w czasie wizji lokalnej w terenie która jest zalecana.
6. Przekazanie terenu (placu) budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej, zapisany w formacie ATH (forma edytowalna). Zakończenie prac do dnia 20 października 2023 roku. Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwa wyłącznie w przypadkach i okolicznościach określonych w umowie.
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
8. Materiały, które dostarcza Wykonawca muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
9. Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów:
1) próbki,
2) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,
3) karty katalogowe.
10. W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w ust. 8 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w ust. 3 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta.
11. Jeżeli wykonane elementy robót będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów robót.
12. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ustępie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy.
13. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, z dokumentem potwierdzającym jej złożenie w ZUD w Pruszczu Gdańskim.
14. Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia prac:
1) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.
3) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozór budowy
b) zagospodarowanie placu budowy
c) utrudnienia związane z realizacją zadania.
4) Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników.
5) Należy przewidzieć konieczność wykonywania prac w systemie zmianowym oraz w dni wolne od pracy.
6) Należy zapewnić stały nadzór robót.
7) W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.
8) Wykonawca zobowiązany jest:
a. odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić oznakowanie,
b. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,
c. po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
d. zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót,
e. prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku,
f. zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,
g. zorganizować czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
9) Koszty wynikające z realizacji powyższych zobowiązań Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie.
10) Odległość dowozu materiałów masowych (m.in. kamień, piasek, żwir)
11) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniem ryczałtowym.
12) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym prace oraz innym osobom przebywającym w rejonie prowadzonych prac, w szczególności poprzez:
a) egzekwowanie przestrzegania podstawowych zasad BHP,
b) egzekwowanie przestrzegania instrukcji prowadzenia niezbędnych robót i czynności zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c) egzekwowanie przestrzegania planu BIOZ,
d) zapoznanie pracowników z zakresem prac,
e) posługiwanie się sprawnym sprzętem ochronnym dopuszczonym do użytkowania.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Gwarancja - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.
18. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Podinspektorem ds. inwestycji: Aleksandrą Kuręda tel. 665-222-168

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej i zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości robót budowlanych minimum 150 000 zł brutto.
b) Skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę na stanowisko Kierownika budowy, która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie części, to warunki określone powyżej mają zastawianie dla obu części łącznie tzn. w takim przypadku jeżeli wykonawca wykaże się spełnianiem powyższych warunku to warunki zostaną uznane za spełnione

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów.

Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, winien zapewnić udział w jego realizacji zarówno projektantów innych branż, potrzebnych do opracowania projektu, jak i innych specjalistów, których udział w realizacji zamówienia będzie niezbędny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – według wzoru nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – według wzoru załącznika nr 7 do SWZ – w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o uzasadniony okres wydłużenia terminu realizacji wynikający z poniższych okoliczności):
a) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością,
b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamwiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.