eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przywidz › Dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej GórzeOgłoszenie z dnia 2023-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYWIDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 7

1.5.2.) Miejscowość: Przywidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-047

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.gminaprzywidz@kdzp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/807471

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39880704-3f9f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00363714

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze w ramach projektu “Zakup “mikrobusa” 9-cio miejscowego” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D “ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
2. Przedmiot zamówienia powinien posiadać co najmniej:
1) Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na jednym wózku z dostawą do siedziby zamawiającego. Dopuszcza się samochód wyprodukowany nie dłużej jak sześć miesięcy od daty pierwszej rejestracji lub wprowadzenia go do ruchu o przebiegu nie większym jak sześć tysięcy kilometrów.
2) Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 000 mm
3) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2015 poz. 305 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych
4) Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.
5) Charakterystyka techniczna
Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego stacja obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 150 km od miejscowości Marszewska Góra.
a) Silnik
- silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie mniejszej niż 1590 cm3 i nie większej niż 2 600 cm3
- silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 6.
b) Układ napędowy. Skrzynia biegów manualna co najmniej 6-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła.
c) Nadwozie
- 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości, jeden trzyosobowy z możliwością szybkiego demontażu, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,
- podsufitka dachu na całej długości kabiny,
- uchwyty wejściowe na słupku przy drzwiach przesuwnych,
- nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, drzwi boczne przesuwane dopuszcza się możliwość drzwi przesuwanych z obu stron, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne z wycieraczką,
- kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym bez dopłaty,
- podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu,
- podsufitka tapicerowana, ściany boczne tapicerowane dookoła okien,
d) Oznakowanie pojazdu
Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.
e) Wymiary samochodu
Typ nadwozia kombi o następujących parametrach:
- długość pojazdu min. 5200 mm
- rozstaw osi min. 3 200 mm
- szerokość bez lusterek bocznych min. 1 900 mm
- wysokość min. 1 890 mm od poziomu ziemi
f) Bezpieczeństwo
- ESP – system stabilizacji toru jazdy,
- system monitorowania ciśnienia w oponach,
- poduszki powietrzne przednie,
- centralny zamek
- czujniki parkowania z tyłu,
- sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa,
- sygnalizator niedomkniętych drzwi,
- apteczka pierwszej pomocy,
- gaśnica,
- trójkąt ostrzegawczy,
- zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz,
- zestaw narzędzi fabrycznych,
- immobilaiser,
g) Ogumienie
- opony letnie bezdętkowe na felgach stalowych
h) Komfort i funkcjonalność
Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacja wysokości fotela kierowcy, fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele z zagłówkami pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, siedzenie środkowe w III rzędzie demontowane i wymieniane na wózek inwalidzki, uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, gniazdko elektryczne 12V, oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz BlueTooth, wejście USB,
i) Wyposażenie dodatkowe
- trzecie światło hamowania,
- regulacja zasięgu reflektorów,
- sygnalizator pozostawienia włączonych świateł,
- oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu,
- reflektory halogenowe,
- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,
- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu,
j) Opis zabudowy specjalnej:
• uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego – 1 szt.,
• oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” zgodnie z przepisami,
• komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych – 1 szt. z atestem,
• pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim – 1 szt.,
• najazdy teleskopowe aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości 2000 mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114400-3 - Minibusy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Adamowscy Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 192957223

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.