eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozłów › Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól) w msc. Kozłów i w msc. KępieOgłoszenie z dnia 2023-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól) w msc. Kozłów i w msc. Kępie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 60

1.5.2.) Miejscowość: Kozłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-241

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 38 41 067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kozlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugkozlow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól) w msc. Kozłów i w msc. Kępie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a0b35e0-5a10-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049527/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól) w msc. Kozłów i w msc. Kępie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kozlow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kozlow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kozlow.
2. Niezbędne wymagania:
a. dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet – łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
b. dysponowanie dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą język JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies".
3. Korzystanie z platformy zakupowej, w tym złożenie oferty, nie wymaga posiadania Konta Użytkownika.
4. Szczegółowe informacje dot. funkcjonalności i korzystania z platformy zakupowej:
a. https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin - Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl określający
wymagania techniczne i organizacyjne,
b. https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje – Instrukcje tekstowe i instrukcje wideo, w tym Pełna instrukcja tekstowa składania ofert i wysyłania wiadomości.
[komunikacja ogólna – nie dotyczy składania ofert]
5. Komunikacja w postępowaniu odbywa się z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość” – dokumenty i oświadczenia (pliki lub spakowane katalogi) przekazywane są jako załączniki i nie są szyfrowane. Limit objętości: 10 plików lub spakowanych katalogów, przy sumarycznej wielkości 500 MB.
6. Data przekazania korespondencji z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość”: moment kliknięcie przycisku formularza „Wyślij wiadomość” i wyświetlenia komunikatu, że wiadomość została wysłana.
[składanie ofert]
7. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem formularz „Złóż ofertę”.
8. Oferta oraz inne dokumenty elektroniczne składane wraz z ofertą muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Limit objętości plików lub spakowanych katalogów: 10 plików lub spakowanych katalogów, przy sumarycznej wielkości 150 MB.
9. Po wypełnieniu formularza „Złóż ofertę” i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników, Wykonawca klika przycisk „Przejdź do podsumowania” w celu weryfikacji poprawności załączonej oferty i innych dokumentów elektronicznych załączonych do oferty oraz ich ilość. Po weryfikacji Wykonawca klika przycisk „Złóż ofertę”, co powoduje zaszyfrowanie oferty i innych załączonych dokumentów.
10. W celu złożenia oferty, Wykonawca nie posiadający Konta Użytkownika, zobowiązany jest do potwierdzenia adresu e-mail wskazanego w formularzu „Złóż ofertę”, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie oferty.
11. Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert – wycofać ofertę za pośrednictwem formularza „Złóż ofertę”. Wycofanie oferty przez Wykonawcę nieposiadającego Konta Użytkownika wymaga potwierdzenia wycofania złożonej oferty przez kliknięcie w link wysłany Wykonawcy w wiadomości e-mail.
12. Data złożenia oferty: moment kliknięcia przycisku formularza „Złóż ofertę” i wyświetlenia komunikatu, że oferta została złożona.
[postać korespondencji]
13. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz pełnomocnictwo sporządza się w
postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w formatach danych określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie krajowych ram
interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów.
2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Radosław Adamiec, e-mail: r.ad@gazeta.pl, tel.: (41) 3841048.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego rozstrzygnięciem oraz w celu udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji, w tym na potrzeby postępowań kontrolnych realizowanych przez właściwe organy i instytucje
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy Pzp lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po jego zakończeniu, będą przechowywane przez okres czterech lat, licząc od zakończenia postępowania.
6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli okres ten jest dłuższy niż okres wskazany w ust. 5 powyżej.
7. Osoba, której dotyczą pozyskane dane osobowe w związku z prowadzeniem postępowania, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
2. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIG.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Część 1 zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kozłów, dz. nr ew. 1531, 1539, od km 0+000 do km 0+514, dł. 514 mb, w ramach której Wykonawca, w szczególności wykona:
a. rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
b. nową podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o RM = 5 MPa, gr. 20 cm,
c. nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o RM = 6-9 MPa, g. 15 cm,
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doprowadzenia do prawidłowych parametrów jezdni drogi w zakresie równości podłużnej i poprzecznej, spadków oraz wzmocnienia konstrukcji drogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 2 zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kępie, dz. nr ew. 2188, od km 0+000 do km 0+040, dl. 40 mb”, w ramach której Wykonawca, w szczególności wykona:
a. rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
b. nową podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o RM = 5 MPa, gr. 20 cm,
c. nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o RM = 6-9 MPa, g. 15 cm,
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doprowadzenia do prawidłowych parametrów jezdni drogi w zakresie równości podłużnej i poprzecznej, spadków oraz wzmocnienia konstrukcji drogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w Załączniku nr 2A do SWZ - "Projektowane postanowienia umowne. Część 1" - dla Części 1 zamówienia oraz w Załączniku nr 2B do SWZ - "Projektowane postanowienia umowne. Część 2".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kozlow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.