eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzybórz › PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101578 D W M. BĄKÓW PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101543 D W M. KRASZÓWOgłoszenie z dnia 2023-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101578 D W M. BĄKÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101543 D W M. KRASZÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Międzybórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854889

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Międzybórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-513

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@miedzyborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miedzyborz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101578 D W M. BĄKÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101543 D W M. KRASZÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a42a30c-59ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047123/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101578 D W M. BĄKÓW PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101543 D W M. KRASZÓW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a42a30c-59ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym.
13.2. a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
13.3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
13.4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
pozostałe zapisy w swz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
13.6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
13.7. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
pozostałe zapisy w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKiRG.271.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101578 D W M. BĄKÓW
Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 101578D w m. Bąków na działce nr ewid. 78 znajdującej się w gminie Międzybórz, powiat Oleśnicki, poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej i gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową oraz utwardzeniem poboczy o zmiennej szerokości 20-75 cm kruszywem łamanym.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101543 D W M. KRASZÓW
Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 101553D w m. Kraszów na działce nr ewid. 142 znajdującej się w gminie Międzybórz, powiat Oleśnicki, poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej i gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową oraz utwardzeniem poboczy o zmiennej szerokości 20-50 cm kruszywem łamanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
− na dzień wezwania posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN,
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem transportu osób (uczniów) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000.00 zł.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca winien być zarejestrowany w obrocie gospodarczym.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1) Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- min. 1 robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę nawierzchni drogowej utwardzonej o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 zł, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona;

2) Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
 w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności;

Uwaga:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021, poz. 1646).
3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
4. Osoba ta winna się legitymować doświadczeniem w kierowaniu robotami:
Min 1 robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto i która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 PLN
15.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
9.10.2023r , według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/ Międzybórz
Numer konta: 40 9584 1050 2008 0800 0101 0002
Z adnotacją w tytule wpłaty: „Wadium na: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101578 D W M. BĄKÓW, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101543 D W M. KRASZÓW
gwarancjach bankowych;
b) gwarancjach ubezpieczeniowych;
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 8.11.2023r.
15.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 40 9584 1050 2008 0800 0101 0002 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
15.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, dla zadania p.n. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101578 D W M. BĄKÓW, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101543 D W M. KRASZÓW

nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
a) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
b) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
15.6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
15.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
15.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem dopuszczenia wszelkich zmian przewidzianych Działem VII Rozdziałem 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności postanowień niniejszego paragrafu umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:
a. Wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, powodujących konieczność zmiany pozwolenia na budowę. Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego.
b. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
c. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego a zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
d. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku:
d.1. konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §25 ust. 3 lit b niniejszej umowy oraz konieczności wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, powodujących konieczność zmiany pozwolenia na budowę a warunkiem zmiany będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski, ,
d.2. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy,
d.3. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
e. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;
f. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
g. zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
h. zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez
Zamawiającego;
i. zmiany w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych;
j. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
k. zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
l. zmiany wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1 do umowy, ujętych w poszczególnych okresach budżetowych celem realizacji zamówienia
m. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych/nie wymagają aneksu/;
n. zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany podatku VAT, wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrostu stawki min. Wynagrodzenia lub opłat dla ZUS i PFP/;
o. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem § 4 ust. 9 oraz §7 ust. 2 lit h niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.