eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie Ewaluacji efektów wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie Ewaluacji efektów wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

1.3.) Oddział zamawiającego: CUPT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141007145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Europejski 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@cupt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cupt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Ewaluacji efektów wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6403e80b-5005-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149238/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Ewaluacja efektów wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6403e80b-5005-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą
pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa
oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz
przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub adres kontaktowy wskazany
powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa
Pzp”, podmiotom świadczącym na rzecz CUPT usługi związane z obsługą systemów teleinformatycznych oraz organom
administracji państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie
niniejszego zamówienia została zrealizowana.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO oraz dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13.2023.ZAM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Ewaluacji efektów wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020.
2. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) opisany został w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach przedstawionych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej: „PPU”) stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert
wskazanych w pkt 4.3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja realizacji badania

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85% z włókien recyklingowych, pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanego oznakowaniem "FSC Recycled" lub równoważnym

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają następujące warunki dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli:

2.4.1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał lub nadal wykonuje co najmniej dwie (2) usługi, z których każda polegała na wykonaniu badania ewaluacyjnego lub analizy (z wyłączeniem kontroli projektów) w obszarze transportu, a wartość każdej usługi wyniosła co najmniej 150 000,00 złotych brutto.
UWAGA: W przypadku zamówień nadal trwających, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy wartość wykonanych usług w danym zamówieniu osiągnęła kwotę określoną w przedmiotowym warunku, w związku z tym Wykonawca powinien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

2.4.2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem badawczym składającym się z co najmniej czterech (4) osób, z których każda spełnia przynajmniej jedno z wymagań opisanych poniżej, a łącznie spełniają wszystkie wymagania, w szczególności:
a. jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, która w okresie ostatnich trzech (3) lat przed terminem składania ofert kierowała/koordynowała co najmniej trzema (3) badaniami ewaluacyjnymi w obszarze transportu, o wartości każdego badania co najmniej 150 000 zł brutto;
b. co najmniej trzema (3) osobami, pełniącymi funkcję członków zespołu, które łącznie zapewnią posiadanie przez zespół doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert w następującym zakresie:
i. udziału jednej (1) osoby w realizacji co najmniej jednego (1) badania ewaluacyjnego z obszaru transportu lub bycia autorem lub współautorem co najmniej jednej (1) analizy z obszaru transportu kolejowego;
ii. udziału jednej (1) osoby w co najmniej dwóch (2) badaniach ewaluacyjnych/analizach, w ramach których osoby te były odpowiedzialne za przeprowadzenie analiz ekonometrycznych;
iii. udziału jednej (1) osoby w co najmniej jednym (1) badaniu ewaluacyjnym/analizie, w ramach których była ona odpowiedzialna za przeprowadzenie badań w zakresie analizy wpływu.
UWAGA: Funkcję kierownika badania i funkcję i) lub ii) lub iii) może pełnić jedna osoba. Pozostałe funkcje nie mogą być ze sobą łączone.
Ilekroć jest mowa o braniu udziału w badaniu ewaluacyjnym/analizie, należy przez to rozumieć bycie autorem (osoba, która pisze samodzielnie raport) lub współautorem (osoba, która uczestniczy w przygotowaniu raportu np. pisząc jego część) raportu końcowego z badania ewaluacyjnego/analizy w danej dziedzinie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w
Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ miejsca, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy
dokument dotyczący Wykonawcy,

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy) albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

3) dokumentu dotyczącego podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na
zasobach podmiotu udostępniającego zasoby,UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z Ofertą podmiotowych
środków dowodowych. Wzór dokumentów, o których
mowa w pkt 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień złożenia:

1) wykazu usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) SWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie).
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego – uwzględniające wymagania określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4.2) SWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich
walut obcych) na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany
po tej dacie kurs NBP.

UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych. Wzór dokumentów, o których
mowa w pkt 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1) Formularz ofertowy – podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5
i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;

2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5 i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8,

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8,

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, podpisane zgodnie z zasadami,
o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8 – o ile dotyczy;

6) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8
– o ile dotyczy;

7) Dokument „Koncepcja realizacji badania” - zawierający szczegółowy opis wszystkich elementów podlegających ocenie wg przyjętego kryterium, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 3 pkt 3.2 SWZ. Koncepcja realizacji badania musi być ściśle związana z przedmiotem niniejszego zamówienia, opisanego w OPZ. Zamawiający wymaga, aby przygotowany przez Wykonawcę dokument „Koncepcja realizacji badania” umożliwiał identyfikację poszczególnych elementów podlegających ocenie wg przyjętego kryterium, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 3 pkt 3.2 SWZ.

UWAGA: Brak dokumentu opisanego w Rozdziale XII ust. 3 pkt 7 SWZ, lub nie zawarcie któregokolwiek z elementów oceny ofert wskazanych w Rozdziale XVII lub brak spójności z przedmiotem zamówienia - spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do Oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY
1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany:
1) zmianę cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT;
2) zmianę w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa – w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
3) zmianę osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawionych przez Wykonawcę w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy, przy czym zmianę taką uznaje się za skuteczną na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku Wykonawcy, w momencie wyrażenia przez Zamawiającego zgody, akceptującej nową osobę uczestniczącą w realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi spełniać, co najmniej wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu;
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone do Umowy w drodze aneksu.
3. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego i nie stanowi zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU LUB PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
Zawarte w dokumentacji postępowania oznaczenia znakami graficznymi odnoszą się do aktualnych źródeł współfinansowania przedmiotu umowy ze środków: Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Po roku 2023 Zamawiający do realizacji Umowy zastosuje nowy wzór oznaczeń do stosowania uwzględniający aktualne źródła finansowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.