eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toszek › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek''Ogłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn. ,,Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta
i Gminy Toszek’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Toszek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Toszek

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-80-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umtoszek@toszek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.toszek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn. ,,Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta
i Gminy Toszek’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-882f95c4-598b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/toszek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną,
tj.:
1)poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/toszek.
2)pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego oraz adres mail Wykonawcy. Preferuje się, aby komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za
pośrednictwem platformy.
2. Adres strony: https://platformazakupowa.pl/pn/toszek.
3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem
Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- wyłącznie poprzez Platformę

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63
ust. 2 ustawy PZP komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
pliki należy opatrzyć:
-kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
5. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp,.numbers, .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Należy pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistymi kwalifikowanym może doprowadzić do problemów z weryfikacją plików.
9. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
10. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul.
Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@toszek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZRP.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek”
2. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art.25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz doradztwo na etapie prowadzonych postępowań i realizowanych umów w zakresie nadzorowanego zadania.
3. Opis prac nadzorowanych:

1) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
a) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania oferentów.
b) Ocena ofert.
2) W zakresie organizacji prac projektowych:
a) Dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i Wykonawcy zadania oględzin terenu i obiektów, weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej,
3) W zakresie materiałów przedprojektowych:
a) Opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie funkcjonalności i standardu wykończenia obiektów.
4) W zakresie koncepcji architektoniczno - przestrzennej:
a) Opiniowanie złożonych do Zamawiającego proponowanych rozwiązań,
b) Uzgodnienie koncepcji łącznie z Zamawiającym,
5) W zakresie projektów budowlanych:
a) Nadzór nad wykonaniem pełno branżowych projektów budowlanych dla projektowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzgledniającego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych i dróg,
b) Opiniowanie przedłożonego planu BIOZ dla robót objętych projektem budowlanym,
c) Opiniowanie przedłożonej specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
6) W zakresie projektów wykonawczych:
a) Zaopiniowanie wykonanych wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie projektów budowlanych.

Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP A):
1) Zatwierdzenie wykonanej przez Wykonawcę robót koncepcji architektoniczno-przestrzennej, poprzez nadanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,
2) Zatwierdzenie wykonanych projektów budowlanych,
3) Zatwierdzenie wykonanych projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji,
4) Zaopiniowanie wykonanych projektów organizacji ruchu,
5) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów szczegółowych,
6) Zaopiniowanie przygotowanych wniosków i uzyskanych w imieniu Inwestora stosownych pism, postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych,
7) Zatwierdzenie wykonanych projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych
Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP B):
1) Remont i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,
2) Dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,
3) Urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej,
4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów,
5) Uzyskanie dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,
4. Program funkcjonalno-użytkowy dostępny jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729742
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cena jest ceną ryczałtową. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.
4. Cenę oferty należy podać w Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SWZ) jako łączną kwotę wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
6. W ofercie, o której mowa w ust. 5, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.
9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy Pobyt na budowie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej i zawodowej:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:
1) Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje (lub będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334), tj.:
a) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- drogowej w ograniczonym zakresie posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień do kierowania robotami
w poszczególnych specjalnościach,
2) Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, Wykonawca wykaże, że:
a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie nadzorował co najmniej trzy roboty polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 1 powinien spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego rzez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego
przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym
postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego
w Rozdziale VII ust 1 pkt 4) ppkt. 1) lit. a) SWZ, Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego
w Rozdziale VI ust 1 pkt 4) ppkt. 2 lit. a) SWZ, Wykonawca winien przedłożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy
z wykonawców, na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz w sytuacjach wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/toszek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.