eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji, optymalizacji i dostosowania do potrzeb organizacyjnych narzędzia Micro Focus Project and Portfolio Management oraz usług szkoleniowychOgłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji, optymalizacji i dostosowania do potrzeb organizacyjnych narzędzia Micro Focus Project and Portfolio Management oraz usług szkoleniowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364760520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chmielna 132/134

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-805

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy@akmf.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.akmf.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność związana z oprogramowaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji, optymalizacji i dostosowania do potrzeb organizacyjnych narzędzia Micro Focus Project and Portfolio Management oraz usług szkoleniowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fade2ddb-26fd-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337404

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
Do przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zastosowany tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym bez negocjacji, nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków dalsza część uzasadnienia prawnego oraz uzasadnienie faktyczne znajdują się w Sekcji VI INFORMACJE DODATKOWE
ogłoszenia w punkcie nr 1.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP/2023/24/WNP-000983

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji, optymalizacji i dostosowania do potrzeb organizacyjnych narzędzia Micro Focus Project and Portfolio Management oraz usług szkoleniowych z zakresu konfiguracji, optymalizacji i obsługi ww. narzędzia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 342432,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 342432,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 342432,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WHITECOM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1251617744

7.3.4) Miejscowość: Ząbki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 342432,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający doprecyzowuje, że okres realizacji umowy wynosi 5 miesięcy od dnia zwarcia umowy lub
do osiągnięcia limitu całkowitego maksymalnego wynagrodzenia w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.