eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania infrastruktury WMCO w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowychOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania infrastruktury WMCO w celu
zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510022366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-228

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5398076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: konrad.piotrowski@poliklinika.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania infrastruktury WMCO w celu
zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17ce3ebc-5942-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099956/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj w celu dostosowania infrastruktury SPZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń w sytuacjach kryzysowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostosowanie infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych, POIS.11.03.00-00-0140/22-0

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
zadawanie pytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie dotyczącej danego
postępowania).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja
składania oferty dla wykonawcy, dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy natomiast
Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem.
Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego,
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych określają: Regulamin
Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla wykonawcy dostępne na stronie platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37;
adres e-mail, iod@poliklinika.net;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego znak ZPZ-64/09/23 pn.: „Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w
zakresie dostosowania infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania
świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych”;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710
późn.zm.), dalej „Ustawa Pzp” oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań,
adres e-mail iod@opennexus.com, jako administrator platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego po adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPZ-64/09/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, w następującym zakresie:
1. Przebudowy części pomieszczeń wraz z pracami remontowymi w oddziałach:
A. Klinika Onkologii i Immunologii (II piętro) – budynek E, (dalej Klinika Onkologii i Immunoonkologii – b. E),
B. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi (V piętro) – budynek F, (dalej Oddz. Chirurgii Ogólnej),
2. Przebudowy infrastruktury wewnętrznej budynków E i F w zakresie:
A. Niezbędnym dla obsługi oddziałów tj.: wymienionych w pkt. 1., tj:
a) przebudowy wewnętrznych linii zasilających (WLZ),
b) przebudowy wewnętrznych rurociągów zasilających oraz pionów instalacji gazów medycznych,
c) rozbudowy punktów dystrybucyjnych sieci LAN dla dodatkowej instalacji komputerowej,
B. Przebudowy pionów kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy pionów wody zimnej i cieplej (z cyrkulacją), w budynku E i F w pełnym zakresie;
3. Przebudowy infrastruktury zewnętrznej w zakresie:
1. Modernizacji i rozbudowy źródeł zasilania gazów medycznych oraz wykonania sieci zewnętrznych zasilających wewnętrzne instalacje gazów medycznych,
2. Przebudowy rozdzielnic elektrycznych głównych niskiego napięcia budynku E i F.

Uwaga
Instalacja gazów medycznych, system rurociągowy do gazów medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.117.1 z późn. zm.) oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. Dz.U.2022.974 z późn. zm.) są wyrobami medycznymi klasy IIb.
Instalacja gazów medycznych jest uznana za wyrób medyczny wtedy, kiedy projektowanie, instalowanie oraz odbiór końcowy odbywa się na podstawie Ustawy o wyrobach medycznych oraz normy PN EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociągowe do gazów medycznych – Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni lub normy równoważnej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik nr 2 do SWZ,
2) Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa niżej wskazane warunki udziału
w postępowaniu:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 000 000 zł(słownie złotych: trzy miliony złotych).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie budynku użyteczności publicznej w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, gdzie całkowita wartość zamówienia wynosiła co najmniej 4 000 000 zł brutto.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
 Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym pełnił samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach przynajmniej jednej budowy lub przebudowy w rozumieniu ww. ustawy. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie;
 Kierownik robót ogólnobudowlanych - osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. Posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu min. 1 robotami budowlanymi na budynkach szpitali lub zakładach opieki zdrowotnej o wartości budowy nie mniejszej niż 1 000 000 zł;
 Osoba kierująca robotami w zakresie instalacji gazów medycznych – która, dwukrotnie kierowała pracami polegającymi na budowie lub przebudowie instalacji gazów medycznych w szpitalu lub innej jednostce organizacyjnej służby zdrowia, gdzie były wykonane instalacje tlenu (O2), powietrza medycznego (AIR5).
 Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie;
 Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie;
 Projektant w specjalności architektonicznej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie;
 Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie;
 Projektant instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
osoba posiadająca budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie;
 Projektant instalacji elektrycznych:
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w branży elektrycznej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 6 do SWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.1. SWZ.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie:
a) art. 108 ust.1 pkt.3, tj. nie wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
b) art. 108 ust.1 pkt.4 , tj. nie orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
c) art. 108 ust.1 pkt.5, tj. nie zawarcia przez wykonawcę porozumienia z innymi wykonawcami mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust.1 pkt.6, tj. w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, nie doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 10 do SWZ;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 11 do SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 12 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Wykaz rozwiązań równoważnych wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi na wykazanie równoważności (jeżeli dotyczy),
2) wydany przez Jednostkę Notyfikowaną certyfikat CE właściwy dla sprzedawanego wyrobu medycznego – instalacji gazów medycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Wykaz rozwiązań równoważnych wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi na wykazanie równoważności (jeżeli dotyczy),
2) wydany przez Jednostkę Notyfikowaną certyfikat CE właściwy dla sprzedawanego wyrobu medycznego – instalacji gazów medycznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000 zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie pzp.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy pzp., tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BGK 93 1130 1189 0025 0035 4720 0004 z dopiskiem: Wadium – Postępowanie ZPZ- 64/09/23.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają odrębnie
wykonawca oraz każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o którym mowa w
rozdz. 9.1, pkt.4) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są do przedstawienia zamawiającemu umowy
konsorcjum regulującej współpracę między nimi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wprowadza w szczególności możliwość wprowadzenia następujących zmian:
1. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, która jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót będący następstwem:
1) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
2) działań organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonywania zamówienia;
3) opóźnionego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przekazania placu budowy;
4) wystąpienia nieprzewidzialnych okoliczności, których profesjonalny Wykonawca (zarówno projektant, jak i Wykonawca robót budowlanych) nie mógł przewidzieć.
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmian technologicznych – pod warunkiem, że są spowodowane wprowadzeniem do obrotu i zastosowania w budownictwie materiałów lub urządzeń nowszej generacji w porównaniu z przewidzianymi w dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie wyższej jakości robót, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kosztów realizacji inwestycji.
3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania robót, która jest możliwa w przypadku zlecenia Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy i kierowników robót branżowych, w przypadkach zaistnienia sytuacji losowych, trudnych do przewidzenia, tj.: w przypadku śmierci, długotrwałej choroby, dyscyplinarnego zwolnienia, odejścia z pracy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz jest możliwa pod warunkiem spełniania przez nowe osoby wymagań określonych w SWZ.

Kompletny rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa szczegółowo wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ oraz stosowne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.