eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › "Dostawa instrumentów dla potrzeb Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda "Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa instrumentów dla potrzeb Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Zielonogórska

1.3.) Oddział zamawiającego: FZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Powstańców Wielkopolskich 10

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-075

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68-328-60-71 lub 68-325-65-14 wew.71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmoniazg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: filharmoniazg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa instrumentów dla potrzeb Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcdce991-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410185

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcdce991-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@filharmoniazg.pl - nie dotyczy składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
4.Adres strony internetowej służącej do komunikacji, składania ofert oraz oświadczenia z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcdce991-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e- Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, które zostały wskazane w Rozdziale X SWZ, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu), w tym przekazanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularza do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda adres:
Plac Powstańców Wlkp. 10, 65-075 Zielona Góra, Paweł Lipka, mail: iod@filharmoniazg.pl tel. 601 442 851.
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule;
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę Pzp;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 424 ust. 4 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania danych osobowych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, służy gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że nie przysługuje osobie, której dane udostępniono:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/6/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Czelesty

4.2.6.) Główny kod CPV: 37310000-4 - Instrumenty muzyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37311400-5 - Celesty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XXI SWZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z przepisami Ustawy Pzp.
3. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia – potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to Zamawiający przeprowadzi ponowne badanie i ocenę ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w toku ponownego badania i oceny ofert, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający będzie kontynuował procedurę opisaną w ust. 3 do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi (G)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeglądy posprzedażowe (P)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ROŻKA ANGIELSKIEGO: GEBRUEDER MOENNIG rożek angielski model 181 D "Diamant" lub równoważny, automatyczny, z futerałem i pokrowcem – część nr 2 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37310000-4 - Instrumenty muzyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37314800-0 - Rożki angielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XXI SWZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z przepisami Ustawy Pzp.
3. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia – potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to Zamawiający przeprowadzi ponowne badanie i ocenę ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w toku ponownego badania i oceny ofert, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający będzie kontynuował procedurę opisaną w ust. 3 do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy instrumentu (T)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeglądy posprzedażowe (P)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. ZDOLNOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.3. SYTUACJA FINANSOWA LUB EKONOMICZNA.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.4. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1.4.1. w zakresie części nr 1 zamówienia (dostawa Czelesty) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienia polegające na dostawie profesjonalnych instrumentów muzycznych, o wartości nie mniejszej niż 180.000,00 zł. brutto.
1.4.2. w zakresie części nr 2 zamówienia (dostawa ROŻKA ANGIELSKIEGO: GEBRUEDER MOENNIG rożek angielski model 181 D "Diamant" lub równoważny, automatyczny, z futerałem i pokrowcem) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienia polegające na dostawie Rożka angielskiego automatycznego, o wartości nie mniejszej niż 55.000,00 zł. brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), - załącznik nr 2 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykaz dostaw, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie- załącznik nr 5 do SWZ. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich – załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy),
2. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W zakresie części nr 1 zamówienia (Czelesta) – Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.200,00 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).
2. W zakresie części nr 2 zamówienia (dostawa ROŻKA ANGIELSKIEGO: GEBRUEDER MOENNIG rożek angielski model 181 D "Diamant" lub równoważny, automatyczny, z futerałem i pokrowcem) – w wysokości 670,00 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonych w Rozdziale XVIII pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące warunki:
1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.
2. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, który zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – według Załącznika nr 7 do SWZ.
4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonywania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń, których Strony nie mogły przewidzieć ani też nie mogły im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, tj. będących następstwem siły wyższej – o czas działania siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcdce991-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:01

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji postępowania braku informacji lub ich części niezbędnych do wyceny, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.
2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji postępowania nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty, ponieważ zgodnie z zapisem w dokumentacji postępowania Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w zaoferowanej cenie.
3. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.