eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie sieciowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miasta PoznaniaOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie sieciowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miasta Poznania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie sieciowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miasta Poznania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f7391a9-515f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029431/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Montaż sieciowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w pkt VIII. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.78.2023.SA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na dachu budynku Urzędu Miasta Poznania sieciowej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 48,150 kWp i mocy maksymalnej do 50 kWp, która będzie się składać z następujących komponentów:
a) panele fotowoltaiczne,
b) inwertery solarne,
c) optymizery mocy,
d) konstrukcja na ekierkach stalowych dedykowana dla dachów płaskich pod panele fotowoltaiczne,
e) szafka elektryczna AC,
f) szafki elektryczne DT,
g) okablowanie AC,
h) zabezpieczenie przetężeniowe oraz przepięciowe,
i) licznik energii elektrycznej,
j) system monitoringu działania instalacji.
Łączna moc zainstalowanego systemu wynosić będzie do 50 kWp. System zainstalowany zostanie na dachu i będzie wytwarzał energię elektryczną na potrzeby budynku. Mikroinstalacja połączona zostanie z siecią elektroenergetyczną.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
b) Opisie przedmiotu zamówienia systemu monitoringu, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
3) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę minimum 36-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.
5) W przypadku wystąpienia awarii/wady/usterki instalacji, Zamawiający wymaga podjęcia działania przez Wykonawcę w celu ich usunięcia w ciągu 48 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót w zakresie instalacji elektrycznych opisanych w zakresie zamówienia podstawowego. Zamówienie może obejmować swym zakresem maksymalnie 60% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie wystąpienia awarii/wady/usterki

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) Wykonawca samodzielnie lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej 2 zadania, polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (obejmujące swym zakresem również dostawę urządzeń) o mocy nie mniejszej niż 39 kWp każda, o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto;

b) Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

b.a. minimum jedną osobą, posiadającą ważny certyfikat, o którym mowa
w art. 136 i/lub 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wydany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania systemów fotowoltaicznych.
Osoba ta musi posiadać doświadczenie w podłączeniu co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30 kWp oraz posiadać ważne badanie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;

b.b. minimum jedną osobą, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane przez wybrane stowarzyszenie naukowo-techniczne, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną, uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku kategorii D i E do 1 kV.
Osoba ta musi posiadać doświadczenie w podłączeniu co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30 kWp oraz posiadać ważne badanie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;

b.c. minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami oraz posiadać ważne badanie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;

b.d. minimum jedną osobą, wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadającą ważne badanie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości.

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. kwalifikacji zawodowych, tym samym Zamawiający również uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, posiadającą łącznie kilka ww. kwalifikacji zawodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za robotę budowlaną wraz z informacją na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia, doświadczenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,
2) Dokumenty, o których mowa w pkt III. 1. 6) lit. b) SWZ, jeśli dotyczy,
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ,
4) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do SWZ
jeśli dotyczy,
5) Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ,
jeśli dotyczy,
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy,
7) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy,
8) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1. SWZ, stanowiące Załącznik nr 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum, spółki cywilnej):
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
2) składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotową robotę realizować będą ci Wykonawcy:
1) którzy posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia – wskazać odpowiednio w Załączniku nr 4 do SWZ,
2) których personel posiada wymagane kwalifikacje zawodowe – wskazać odpowiednio w Załączniku nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
na warunkach określonych w § 18 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 2a do SWZ i jeżeli dotyczy załącznik nr 2b do SWZ.

2)Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Informacja o wizji lokalnej znajduje się w pkt III. 6. SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.