eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemków › Bezpiecznie w Przemkowie - budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w centrum miasta.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bezpiecznie w Przemkowie – budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w centrum miasta.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Przemków

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-170

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210

1.5.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.info@przemkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezpiecznie w Przemkowie – budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w centrum miasta.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cb579ed-593b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050661/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Bezpiecznie w Przemkowie - budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej oraz przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w centrum miasta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8cb579ed-593b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8cb579ed-593b-11ee-9aa3-96d3b4440790
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-8cb579ed-593b-11ee-9aa3-96d3b4440790
4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy to składania ofert wraz z załącznikami) na adres e-mail Zamawiającego k.kluczka@przemkow.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane jako wiążące do komunikacji w toku postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2.Po założeniu konta podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia, a przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności należy nadać uprawnienia (ROLE) użytkownikowi, który będzie wykonywać te czynności.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 100MB.
11. Instrukcja obsługi Platformy e-Zamówienia stanowi załącznik nr 11 oraz 12 do SWZ oraz umieszczona jest na stronie internetowej:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
12. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu znajdującego się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Przemkowie, Plac Wolności 25, 59 - 170 Przemków;§ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemków jest Rafał Wielgus, kontakt: iod@przemkow.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Przemków: Plac Wolności 25, 59 - 170 Przemków; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bezpiecznie w Przemkowie – budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w centrum miasta” – nr postępowania GPI.271.47.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; §w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;§ posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;§ nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPI.271.47.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Bezpiecznie w Przemkowie – budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w centrum miasta”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę zniszczonych nawierzchni ulic, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w zakresie:

a) dla działek o nr ewidencyjnym 708 i 722/1, obręb 0001 Przemków:
 uzupełnienia i przełożenia krawężników granitowych;
 naprawy i uzupełnienia podbudowy tłuczniem kamiennym;
 uzupełnienia i przełożenia nawierzchni ciągu pieszego z kostki granitowej 10x10x10 cm;
 regulacji pionowej studzienek instalacyjnych;
 uzupełnienia i przełożenia nawierzchni placu manewrowego z kostki betonowej EKO- BRUK;
 inwestor w miejsce krawężników i obrzeży betonowych zastosował wbudowanie jako oporu kostkę granitową 19x19x20cm

b) dla działek o nr ewidencyjnym 857, 852/11, 854/3 obręb 0001 Przemków:
 budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,80 m z lokalnym zwężeniem;
 wycinki krzewów rosnących w skupisku poniżej 25 m2);
 budowy zjazdów z drogi gminnej w ciągu projektowanego chodnika;
 budowy progu zwalniającego płytowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, pozwoleniem na wykonanie prac objętych zadaniem.

Uwaga - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, stanowiące załączniki do SWZ.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej (działki nr ewidencyjny: 857, 852/11, 854/3 obręb 0001 Przemków, jednostka ewidencyjna 021605_4 Przemków – miasto) oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w centrum miasta ( działki nr ewidencyjny: 708 i 722/1, obręb 0001 Przemków, jednostka ewidencyjna 021605_4 Przemków – miasto)

Zakres prac opisany został w załączniku nr 10 do SWZ.
Do powyższych potrzeb Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujący kryteriach:
• „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
• „Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi” – Gd.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
C = (Cena najtańszej oferty: Cena badanej oferty) X 100 X 60 %
Gd = (Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej : Maksymalny okres dodatkowej gwarancji i rękojmi) X 100 X 40%
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + Gd,
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
Gd – punkty uzyskane w kryterium „Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru.
5. Ocena punktowa w kryterium „okres dodatkowej gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie wg zasad:
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca deklarujący w ofercie 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi – wymagany przez Zamawiającego otrzyma w podanym kryterium realizacji 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie decyduje się na dodatkowy okres gwarancji i rękojmi wpisuje w ofercie 36 miesięcy, jeżeli natomiast Wykonawca decyduje się na udzielenie dodatkowej gwarancji, liczonej
miesiącach, to wpisuje łączną ilość miesięcy – okres, na jaki decyduje się udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi (tj. sumę 36 miesięcy wymaganych przez Zamawiającego oraz ilości miesięcy gwarancji dodatkowej). Dodatkowa gwarancja nie może przekroczyć 24 miesięcy, tj. łącznie gwarancja i rękojmia dodatkowa z wymaganym okresem gwarancji i rękojmi nie może przekraczać 60 miesięcy – 5 lat.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi lub nie podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający do wyliczenia punktacji w kryterium przyjmie maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany w SWZ. Dłuższy okres gwarancji jakości i
rękojmi określony przez Wykonawcę w ofercie zostanie wpisany do umowy.
6. Ilość punktów wyliczona zostanie w oparciu o wzór.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową spełni warunek jeżeli będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2, 3 (jeżeli dotyczy) do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci wypisu z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Nie dotyczy.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ).
Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac w branży drogowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100). Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami branży drogowej posiadającą uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w wybranej specjalności, wpisaną na listę właściwej Izby Budowlanej. Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia( roboty budowlane). Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wymagane podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 2) złożone według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• wypis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, potwierdzających zdolność występowania w obrocie gospodarczym, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
• dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia , tj. polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
• wykaz robót w branży drogowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Załącznik nr 6;
• wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych, świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1,45% wartości zamówienia.
2. Zasady wnoszenia wadium określa art. 97 ust 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zasady zwrotu wadium określa art. 98 ust 1, 2, 3, 4, 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zasady zatrzymania wadium przez Zamawiającego reguluje art. 98 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.870,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 ) przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium może być wniesione w:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) .
. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Przemków prowadzony przez SGB-Bank S.A. Oddział w Przemkowie – nr rachunku 67 1610 0048 2000 0500 0101 0015 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy).
8. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
9. Wadium wnoszone jako gwarancja lub poręczenie, wykonawca przekazuje zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 29.7 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
11. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3 PZP;

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
5. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określają projektowane postanowienia umowne stanowiące załacznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-zamówienia. Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace konkursowe”. Ponieważ Zamawiający nie wykorzystuje interaktywnego formularza udostępnionego przez platformę.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia przekracza kwotę 130 000,00 złotych, nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art.3 ustawy Pzp.
4. Na realizację zadania gmina Przemków pozyskała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

5. Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie – od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
Zakończenie zadania – 15 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

6. Kompletna oferta składana przez platformę e-zamówienia powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, zawierający w szczególności:
- wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
- łączną cenę ofertową brutto,
- zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
- oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
b) oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 oraz 3 (jeżeli dotyczy) do niniejszej SWZ;
c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 4 - jeżeli dotyczy.
d) oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy)
e) w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) lub wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub poświadczonej elektronicznie kopii (cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa wystawionego w formie papierowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej) .
f) KRS lub inny dokument rejestrowy w celu weryfikacji uprawnienia do podpisywania oświadczenia woli;
g) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji / poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;
h) szczegółowy kosztorys ofertowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.